Việc lập kế hoạch thuế không dừng lại sau khi người đóng thuế nộp tờ khai thuế

Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ số 2023-86, ngày 28 tháng 6 năm 2023

Nếu chỉ vì người đóng thuế đã khai thuế thì không có nghĩa là họ nên gạt hết các vấn đề thuế cho đến năm sau. Những gì người đóng thuế làm bây giờ có thể ảnh hưởng đến khoản thuế mà họ nợ hoặc khoản tiền hoàn thuế mà họ có thể nhận được vào năm tới.

Dưới đây là một số gợi ý lập kế hoạch thuế quanh năm đơn giản cho tất cả người đóng thuế.

Sắp xếp hồ sơ thuế. Tạo một hệ thống lưu giữ tất cả các thông tin quan trọng cùng nhau. Người đóng thuế có thể sử dụng một chương trình phần mềm để lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc lưu trữ hồ sơ giấy trong các thư mục được dán nhãn rõ ràng. Họ nên thêm hồ sơ thuế vào hồ sơ của mình sau khi nhận được các hồ sơ này. Hồ sơ được sắp xếp sẽ giúp cho việc khai thuế trở nên dễ dàng hơn và có thể giúp người đóng thuế phát hiện ra các khoản khấu trừ hoặc tín thuế bị bỏ sót.

Xác định tư cách khai thuế. Tư cách khai thuế của người đóng thuế được sử dụng để xác định các yêu cầu khai thuế, mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn, khả năng đủ điều kiện nhận một số khoản tín thuế nhất định và số tiền thuế chính xác mà họ phải nộp. Nếu có nhiều tư cách khai thuế áp dụng cho người đóng thuế, thì họ có thể nhận trợ giúp để chọn tư cách tốt nhất cho tình trạng thuế của mình với Trợ Tá Thuế Tương Tác, Tư Cách Khai Thuế Của Tôi Là Gì (tiếng Anh). Những thay đổi trong cuộc sống gia đình – kết hôn, ly hôn, sinh và tử – có thể ảnh hưởng đến tình trạng thuế của một người, bao gồm tư cách khai thuế và khả năng đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế và khấu trừ thuế nhất định.

Hiểu về tổng thu nhập điều chỉnh (AGI). AGI và tỷ suất thuế là những yếu tố quan trọng để tính thuế. AGI là thu nhập của người đóng thuế từ tất cả các nguồn trừ đi mọi khoản điều chỉnh và khấu trừ. Nói chung, AGI của người đóng thuế càng cao thì tỷ suất thuế của họ càng cao và số tiền thuế họ phải trả càng nhiều. Lập kế hoạch thuế có thể bao gồm việc thực hiện các thay đổi trong năm mà làm giảm AGI của người đóng thuế.

Kiểm tra khấu lưu. Vì thuế liên bang hoạt động trên phương pháp đóng thuế trên thu nhập kiếm được trong từng tháng, từng quý ba tháng v.v., nên người đóng thuế cần phải trả phần lớn tiền thuế khi họ kiếm được thu nhập. Người đóng thuế nên kiểm tra xem họ có khấu lưu đủ từ tiền lương để trang trải các khoản thuế còn nợ hay không, đặc biệt nếu tình hình cá nhân hoặc tài chánh của họ thay đổi trong năm. Để kiểm tra khoản khấu lưu, người đóng thuế có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế của IRS. Nếu họ muốn thay đổi khoản khấu lưu thuế của mình, thì người đóng thuế phải cung cấp cho chủ lao động Mẫu W-4 cập nhật. Thay đổi khoản khấu lưu và khấu lưu nhiều hơn có thể làm giảm AGI và ảnh hưởng đến hóa đơn tính thuế hoặc khoản tiền hoàn thuế dự kiến của họ.

Thực hiện thay đổi địa chỉ và tên. Thông báo cho Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ, chủ lao động và IRS về bất kỳ thay đổi địa chỉ nào. Để chính thức thay đổi địa chỉ gửi thư bưu điện với IRS, người đóng thuế phải hoàn thành Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (tiếng Anh) và gửi qua thư bưu điện đến địa chỉ chính xác cho khu vực của họ. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem trang 2 của mẫu này. Báo cáo bất kỳ sự thay đổi nào về tên cho Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội. Thực hiện những thay đổi này càng sớm càng tốt sẽ giúp việc khai thuế của họ dễ dàng hơn.

Tiết kiệm hưu trí. Tiết kiệm hưu trí cũng có thể làm giảm AGI của người đóng thuế. Đóng góp tiền cho chương trình hưu trí tại nơi làm việc và IRA truyền thống cũng làm giảm thu nhập chịu thuế.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)