Sáng Kiến Cứu Trợ Người Đóng Thuế nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng tài chính do COVID-19

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2020-158, ngày 11/19/2020

Sở Thuế Vụ đã xem xét các hoạt động thu thuế của mình để xem xét cách thức có thể cung cấp cứu trợ cho những người đóng thuế nợ thuế nhưng đang gặp khó khăn về tài chính vì đại dịch. Cơ quan này đang mở rộng các lựa chọn cho người đóng thuế để chi trả thuế và các cách khác để giải quyết nợ thuế.

Người đóng thuế còn nợ thuế luôn có các lựa chọn để được trợ giúp thông qua các kế hoạch chi trả thuế và các công cụ khác từ Sở Thuế Vụ. Sáng Kiến Cứu Trợ Người Đóng Thuế mới của Sở Thuế Vụ đang mở rộng từ các công cụ đó.

Các thủ tục thu thuế liên quan đến COVID sửa đổi sẽ hữu ích cho người đóng thuế, đặc biệt là những người có lịch sử khai thuế và nộp thuế đúng hạn.

Dưới đây là những điểm nổi bật của Sáng Kiến Cứu Trợ Người Đóng Thuế:

  • Những người đóng thuế đủ điều kiện cho gói chi trả ngắn hạn hiện có thể có tối đa 180 ngày để giải quyết các khoản nợ thuế của họ thay vì 120 ngày.
  • Sở Thuế Vụ đang cho phép có sự linh hoạt đối với một số người đóng thuế tạm thời không thể đáp ứng các điều khoản chi trả của Đề Nghị Thỏa Hiệp đã được chấp nhận.
  • Sở Thuế Vụ sẽ tự động thêm số dư thuế mới nhất định vào Thỏa Thuận Trả Góp hiện có, dành cho người đóng thuế cá nhân và các doanh nghiệp đã phá sản.
  • Một số người đóng thuế cá nhân đủ điều kiện mà nợ thuế dưới $250,000 có thể thiết lập Thỏa Thuận Trả Góp mà không cần cung cấp các bản tường trình về tài chánh nếu đề xuất chi trả hàng tháng của họ là đủ. 
  • Một số người đóng thuế cá nhân chỉ nợ trong niên thuế 2019 và nợ dưới $250,000 có thể đủ điều kiện thiết lập Thỏa Thuận Trả Góp mà không cần thông báo về quyền nắm giữ tài sản vì nợ thuế liên bang của Sở Thuế Vụ.
  • Những người đóng thuế đủ điều kiện với Thỏa Thuận Trả Góp Ghi Nợ Trực Tiếp có thể sử dụng hệ thống Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến để đề xuất số tiền chi trả hàng tháng thấp hơn và thay đổi ngày đến hạn chi trả của họ.

Các công cụ bổ sung để hỗ trợ người đóng thuế còn nợ thuế:

Tạm hoãn thu tiền - Người đóng thuế có thể liên hệ với Sở Thuế Vụ để yêu cầu tạm thời hoãn quá trình truy thu. Nếu Sở Thuế Vụ xác định một người đóng thuế không có khả năng chi trả, Sở có thể trì hoãn việc truy thu cho đến khi tình trạng tài chánh của người đóng thuế được cải thiện.

Đề Nghị Thỏa Hiệp - Một số người đóng thuế đủ điều kiện để có thể chi trả hóa đơn thuế của họ với số tiền thấp hơn số tiền họ nợ bằng cách gửi Đề Nghị Thỏa Hiệp. Để giúp xác định tính đủ điều kiện, hãy sử dụng công cụ  Kiểm Tra Tính Đủ Điều Kiện Để Yêu Cầu Đề Nghị Thỏa Hiệp (Tiếng Anh). Hiện Sở Thuế Vụ đang đưa ra sự linh hoạt cho một số người đóng thuế tạm thời không thể đáp ứng các điều khoản chi trả của đề nghị thỏa hiệp đã được chấp nhận.

Chính sách giảm nhẹ hình phạt (Tiếng Anh) — Có sẵn hỗ trợ đối với các trường hợp có nguyên nhân hợp lý  dành cho người đóng thuế không thể nộp tờ khai, chi trả thuế và nộp tiền phạt. Chính sách giảm nhẹ hình phạt (Tiếng Anh) lần đầu cũng áp dụng đối với người đóng thuế lần đầu tiền chịu một hoặc nhiều hình phạt thuế này.

Nhiều người đóng thuế yêu cầu các kế hoạch chi trả, bao gồm cả thỏa thuận trả góp có thể nộp đơn thông qua IRS.gov.

Những loại giảm nhẹ hình phạt này là không tự động. Người đóng thuế cần yêu cầu giảm nhẹ khoản chi trả bằng cách liên hệ với số điện thoại trên thông báo đến hạn trả nợ thuế hoặc trả lời bằng văn bản.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)