Người đóng thuế nên cẩn thận với những chuyên viên khai thuế ma

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-20, Ngày 2/17/2021

Khi mọi người bắt đầu khai thuế năm 2020, người đóng thuế được nhắc nhở để tránh những chuyên viên khai thuế ma vô đạo đức.

Chuyên viên khai thuế ma là người không ký các tờ khai thuế mà họ chuẩn bị. Những chuyên viên khai thuế ma gian dối thường in tờ khai và nhờ người đóng thuế ký tên và gửi qua đường bưu điện cho Sở Thuế Vụ. Đối với các tờ khai điện tử, chuyên viên khai thuế ma sẽ chuẩn bị nhưng từ chối ký điện tử với tư cách là chuyên viên khai thuế được trả tiền.

Theo luật, bất kỳ ai được trả tiền để chuẩn bị hoặc hỗ trợ trong việc chuẩn bị các tờ khai thuế liên bang phải có Mã Số Chuyên Viên Khai Thuế (PTIN) (tiếng Anh) hợp lệ. Chuyên viên khai thuế được trả tiền phải ký tên và bao gồm PTIN của họ trên tờ khai. Việc không ký tờ khai là dấu hiệu cho thấy chuyên viên khai thuế được trả tiền có thể đang tìm cách kiếm lợi nhuận nhanh bằng cách hứa hẹn một khoản hoàn thuế lớn hoặc tính phí dựa trên quy mô của khoản hoàn thuế.

Những chuyên viên khai thuế ma cũng có thể:

  • Yêu cầu chỉ chi trả bằng tiền mặt và không cung cấp biên lai.
  • Nghĩ ra các khoản lợi tức để khách hàng của họ đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế.
  • Yêu cầu các khoản khấu trừ giả để tăng quy mô của khoản tiền hoàn lại.
  • Hoàn trả trực tiếp vào trương mục ngân hàng của họ, không phải trương mục của người đóng thuế.

Điều quan trọng là người đóng thuế nên chọn chuyên viên khai thuế một cách khôn ngoan. Trang Chọn Chuyên Gia Thuế trên IRS.gov có thông tin về chứng chỉ và trình độ chuyên môn (tiếng Anh) của chuyên viên. Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh) có thể giúp xác định nhiều chuyên viên theo loại chứng chỉ hoặc bằng cấp.

Bất kể ai là người chuẩn bị tờ khai của họ, người đóng thuế cần duyệt xét kỹ lưỡng và đặt câu hỏi về bất kỳ điều gì chưa rõ ràng trước khi ký. Người đóng thuế nên xác minh số trương mục và số định tuyến ngân hàng của họ trên tờ khai thuế đã điền để bảo đảm nhận được khoản chi trả, nếu có, qua phương thức tiền gửi trực tiếp. Người đóng thuế nên đề phòng những chuyên viên khai thuế ma đưa thông tin trương mục ngân hàng của họ vào tờ khai.

Người đóng thuế có thể báo cáo hành vi sai trái của chuyên viên cho Sở Thuế Vụ bằng cách sử dụng Mẫu Đơn 14157 Khiếu Nại: Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh)PDF. Nếu người đóng thuế nghi ngờ chuyên viên khai thuế đã nộp hoặc thay đổi bản khai thuế mà không có sự đồng ý của họ, họ phải nộp Mẫu Đơn 14157-A, Bản Khai Về Gian Lận Hay Sai Phạm Của Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh)PDF.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)