Người đóng thuế không đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em nên tìm hiểu Tín Thuế cho Người Phụ Thuộc Khác

Mẹo Thuế của IRS 2021-144, Ngày 29 Tháng 9, 2021

Tín Thuế cho Người Phụ Thuộc Khác  (tiếng Anh) là một tín thuế sẵn sàng cho người đóng thuế có người phụ thuộc đủ điều kiện không thể được yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em.  Khoản tín thuế tối đa là $500 cho mỗi người phụ thuộc đáp ứng được một số điều kiện. Những điều kiện này bao gồm:

  • Người phụ thuộc 17 tuổi hoặc lớn hơn.
  • Người phụ thuộc có số nhận diện cá nhân đóng thuế.
  • Người phụ thuộc là cha mẹ hoặc họ hàng có đủ điều kiện khác được hỗ trợ bởi người đóng thuế.
  • Người phụ thuộc sống cùng với người đóng thuế nhưng không liên quan đến người đóng thuế.

Khoản tín thuế bắt đầu giảm dần khi thu nhập của người đóng thuế nhiều hơn $200.000. Giai đoạn giảm dần này bắt đầu dành cho các cặp đôi đã kết hôn khai thuế chung ở mức $400.000.

Người đóng thuế có thể yêu cầu khoản tín thuế này nếu:

  • Họ khai người đó là người phụ thuộc (tiếng Anh) trên tờ khai của người đóng thuế.
  • Họ không thể dùng người phụ thuộc để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung.
  • Người phụ thuộc là quốc tịch Hoa Kỳ, công dân hoặc thường trú nhân người nước ngoài.

Người đóng thuế có thể yêu cầu tín thuế cho những người phụ thuộc khác ngoài Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc (tiếng Anh) Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được

Người đóng thuế có thể sử dụng hướng dẫn cho Mẫu 8812 (tiếng Anh) PDF để giúp họ xác định xem liệu họ có thể yêu cầu Tín Thuế cho những người phụ thuộc khác hay không.

Thông tin bổ sung:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)