Người đóng thuế khuyết tật được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ của IRS thông qua các tiện nghi hợp lý

Mẹo Thuế của IRS 2022-157, ngày 13 tháng 10, 2022

IRS cam kết phục vụ tất cả người đóng thuế, kể cả người khuyết tật. Bằng cách cung cấp các tiện nghi hợp lý, IRS đảm bảo rằng tất cả những người đóng thuế khuyết tật đều được tiếp cận bình đẳng với các chương trình, hoạt động và dịch vụ của cơ quan này.

Có thể có nhiều tiện nghi hợp lý, bao gồm những điều như:

  • Chuẩn bị về trợ năng cho tòa nhà
  • Dịch vụ thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu
  • Tài liệu chữ nổi Braille/in khổ lớn

Làm thế nào để yêu cầu tiện nghi hợp lý

Người đóng thuế có thể yêu cầu tiện nghi hợp lý trước hoặc trong khi họ ghé thăm cơ sở IRS hoặc địa điểm chương trình được IRS hỗ trợ. Họ có thể nói với nhân viên IRS hoặc một tình nguyện viên rằng họ cần thay đổi hoặc sửa đổi đối với một chính sách, thực hành, quy trình hoặc dịch vụ vì tình trạng khuyết tật. Họ không cần sử dụng cụm từ "reasonable accommodation (tiện nghi hợp lý)" để yêu cầu một tiện nghi. Người đóng thuế không cần phải yêu cầu tiện nghi bằng văn bản nhưng việc có yêu cầu bằng văn bản có thể hữu ích cho các mục đích duyệt xét.

Nếu người đóng thuế yêu cầu tiện nghi mà làm thay đổi bản chất cơ bản của chương trình hoặc dẫn đến gánh nặng quá mức, thì IRS hoặc địa điểm chương trình được IRS hỗ trợ vẫn nên làm việc với người đóng thuế để xác định một tiện nghi thay thế, nhưng hiệu quả.

Cách yêu cầu thông báo IRS bằng định dạng chữ nổi Braille, bản in lớn, âm thanh hoặc điện tử

Người đóng thuế có thể hoàn thành Mẫu 9000, Phương Tiện Thay Thế Ưa Chuộn (tiếng Anh)PDF, để chọn nhận thông báo thuế của IRS bằng định dạng chữ nổi Braille, bản in lớn, âm thanh hoặc điện tử. Điều này bao gồm các thông báo về nợ thuế bổ sung hoặc tiền phạt còn nợ. Người đóng thuế có thể bao gồm mẫu này cùng với tờ khai thuế của họ, gửi mẫu riêng biệt qua đường bưu điện đến IRS hoặc gọi 800-829-1040 để chọn định dạng ưa chuộn của mình.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)