Bước đầu tiên của việc lập kế hoạch thuế hiệu quả là lưu trữ hồ sơ hiệu quả

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-89, ngày 6/22/2021

Hồ sơ được lưu trữ tốt giúp:

  • Xác định các nguồn lợi tức. Người đóng thuế có thể nhận tiền hoặc tài sản từ nhiều nguồn khác nhau. Hồ sơ có thể xác định các nguồn lợi tức và giúp tách lợi tức kinh doanh khỏi lợi tức phi kinh doanh và lợi tức chịu thuế khỏi lợi tức không chịu thuế.
  • Theo dõi các khoản chi phí. Người đóng thuế có thể sử dụng hồ sơ để xác định chi phí mà họ có thể yêu cầu khấu trừ. Điều này sẽ giúp xác định xem có nên liệt kê các khoản khấu trừ khi khai thuế hay không. Điều này cũng có thể giúp họ phát hiện các khoản khấu trừ hoặc tín thuế có thể bị bỏ qua.
  • Chuẩn bị tờ khai thuế. Lưu giữ hồ sơ hiệu quả giúp người đóng thuế khai thuế nhanh chóng và chính xác. Họ cần bổ sung hồ sơ thuế trong suốt cả năm vào hồ sơ của họ khi nhận được chúng để giúp việc lập tờ khai thuế dễ dàng hơn.
  • Hỗ trợ các mục được báo cáo trên tờ khai thuế. Hồ sơ được sắp xếp hiệu quả giúp việc lập tờ khai thuế dễ dàng hơn và giúp cung cấp câu trả lời nếu tờ khai thuế được chọn để kiểm tra hoặc nếu người đóng thuế nhận được thông báo từ Sở Thuế Vụ.

Nói chung, Sở Thuế Vụ đề nghị người đóng thuế lưu hồ sơ trong 3 năm kể từ ngày họ khai thuế. Người đóng thuế nên xây dựng một hệ thống lưu giữ tất cả các thông tin quan trọng lại với nhau. Họ có thể sử dụng một chương trình phần mềm để lưu trữ hồ sơ điện tử. Họ cũng có thể lưu trữ các tài liệu giấy trong các thư mục có dán nhãn.

Hồ sơ cần lưu giữ bao gồm:

  • Các hồ sơ liên quan đến thuế. Điều này bao gồm báo cáo tiền lương và lợi tức từ tất cả các hãng sở hoặc bên trả tiền, báo cáo lãi suất và cổ tức từ ngân hàng, các khoản chi trả nhất định của chính phủ như trợ cấp thất nghiệp, các tài liệu lợi tức khác và hồ sơ giao dịch tiền ảo. Người đóng thuế cũng nên giữ biên lai, chi phiếu đã hủy và các tài liệu khác – hình thức điện tử hoặc bằng giấy – mà hỗ trợ lợi tức, khoản khấu trừ hoặc tín thuế được báo cáo trên tờ khai thuế của họ. 
  • Thư của Sở Thuế Vụ, thông báo và các tờ khai thuế năm trước. Người đóng thuế nên giữ các bản sao của tờ khai thuế năm trước và các thông báo hoặc thư mà họ nhận được từ Sở Thuế Vụ. Chúng bao gồm các thông báo điều chỉnh khi một hành động được thực hiện trên trương mục của người đóng thuế, thông báo về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và thư về các khoản trả trước tín thuế trẻ em năm 2021. Những người đóng thuế nhận được khoản trả trước tín thuế trẻ em năm 2021 sẽ nhận được một lá thư vào đầu năm sau thông báo số tiền họ nhận được vào năm 2021. Người đóng thuế nên tham khảo thư này khi khai thuế năm 2021 vào năm 2022.
  • Hồ sơ tài sản. Người đóng thuế cũng nên lưu giữ hồ sơ liên quan đến tài sản mà họ chuyển nhượng hoặc bán. Họ phải lưu giữ những hồ sơ này để làm cơ sở cho việc tính toán các khoản lãi hay lỗ.
  • Lợi tức và chi phí kinh doanh. Đối với người đóng thuế doanh nghiệp, không có phương pháp lưu trữ hồ sơ cụ thể nào mà họ phải sử dụng. Tuy nhiên, người đóng thuế nên tìm một phương pháp phản ánh rõ ràng và chính xác tổng lợi tức và chi phí của họ. Người đóng thuế có nhân viên phải lưu giữ tất cả hồ sơ thuế lao động trong ít nhất bốn năm sau khi khoản thuế đến hạn hoặc được chi trả, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.
  • Bảo hiểm sức khỏe. Người đóng thuế nên lưu hồ sơ về bảo hiểm sức khỏe của họ và các thành viên trong gia đình. Nếu họ yêu cầu khoản tín thuế bảo phí, họ sẽ cần thông tin về bất kỳ khoản tín thuế trả trước nào nhận được qua Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe và khoản tín thuế bảo phí họ đã trả.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)