Body

Deklarasyon Gratis IRS pèmèt kontribyab ki kalifye yo prepare epi soumèt deklarasyon enpo sou revni federal anliy gras ak lojisyèl preparasyon enpo ki gide. Sa pap koute ou anyen, li fasil epi li sekirize. Moun ki pa kalifye yo ka toujou itilize Fòm ki ka Ranpli pou Deklarasyon Gratis yo.

Kontribyab yo, kèlkeswa revni yo, ka sèvi Deklarasyon Gratis IRS pou mande pa vwa elektwonik yon pwolongasyon otomatik pou deklare enpo. 

Kontribyab nan kèk zòn katastwòf frape pa bezwen soumèt yon pwolongasyon elektwonikman oswa sou papye. Tcheke pou w wè dat limit pou deklarasyon w lan ak si w kalifye.

Chwazi nan Deklarasyon Gratis IRS

Preparasyon Fiskal ki Gide
(pou AGI  $73,000 oswa pi piti)

Kite lojisyèl la fè travay la

 • Deklarasyon federal gratis si ou kalifye
 • Reponn kesyon senp yo
 • Preparasyon gide a fè tout kalkil yo
 • Deklarasyon enpo ki fèt sou sit yon asosye IRS
 • Gen preparasyon enpo leta ak deklarasyon ki gratis

Sèvi ak Preparasyon Fiskal Gide Gratis

Fòmilè pou Ranpli

Ou ap fè tout travay la

 • Pa gen konsèy sou preparasyon epi èd pou kalkil yo limite
 • An mezi pou prepare yon deklarasyon enpo sou papye avèk fòmilè, enstriksyon ak piblikasyon IRS yo
 • Fòmilè elektwonik gratis ou ranpli epi w soumèt poukont ou
 • Pa gen preparasyon ak deklarasyon enpo leta

Sèvi ak Fòm Deklarasyon ki ka Deklare Gratis (an anglè)

Kisa Deklarasyon Gratis IRS la ye?

Pwogram Deklarasyon Gratis IRS la se yon patenarya piblik-prive ant IRS ak anpil konpayi endistri lojisyèl preparasyon ak deklarasyon enpo ki bay preparasyon ak deklarasyon enpo anliy gratis. Li bay de (2) fason pou kontribyab yo prepare epi deklare enpo federal sou revni yo anliy gratis:

 • Preparasyon enpo gide bay preparasyon ak deklarasyon taks anliy gratis sou sit yon patnè IRS. Patnè nou yo ofri sèvis sa gratis bay kontribyab ki kalifye yo. Kontribyab AGI (an anglè) yo se $73,000 oswa mwens kalifye pou yon deklarasyon enpo federal gratis.
 • Fòm Deklarasyon ki ka Deklare Gratis yo se fòm enpo federal elektwonik, ki ekivalan a yon fòm papye 1040. Ou ta dwe konnen kijan pou prepare pwòp deklarasyon enpo ou lè'w sèvi avèk enstriksyon fòm yo ak piblikasyon IRS yo si sa nesesè. Li bay yon opsyon gratis pou kontribyab ki gen revni (AGI) (an anglè) ki pi plis pase $73,000.

Jwenn sa ou bezwen pou w kòmanse, pwoteksyon ak sekirite ou, fòm ki disponib ak plis enfòmasyon sou Deklarasyon Gratis IRS anba a.
 

 1. Ou dwe kòmanse opsyon deklarasyon w lan sou IRS.gov. Lè ou ale dirèk sou sit entènèt yon konpayi, sa ap lakoz ou pa jwenn avantaj yo ofri la yo.
 2. Chwazi yon opsyon Deklarasyon Gratis IRS, preparasyon taks ki gide oswa Fòmilè pou Ranpli pou Deklrasyon Gratis yo.
 3. W ap tonbe dirèk sou sit entènèt asosye IRS la pou ou kreye yon nouvo kont, oswa si ou te yon itilizatè deja, konekte ak yon kont ki egziste deja.
 4. Prepare epi fè deklarasyon taks federal ou pa vwa elektwonik.
 5. Resevwa yon imèl lè IRS la aksepte deklarasyon w lan.

Pwogram Deklarasyon Gratis IRS la ofri fòm majorite moun plis depoze (an anglè) ak anèks pou kontribyab yo.

Pwogram Deklarasyon Gratis IRS la se yon Patenarya Piblik-Prive (PPP) ant IRS ak Alyans Deklarasyon Gratis la, yon kowalisyon pi gwo konpayi lojisyèl preparasyon taks yo. Asosye Deklarasyon Gratis IRS yo se konpayi preparasyon taks sou entènèt ki ofri sa yo rele pwogram “Deklarasyon Gratis IRS”, ki bay preparasyon taks elektwonik gratis ak depo deklarasyon taks federal san yon santim pou kontribyab ki kalifye yo (genyen ki ka ofri deklarasyon leta gratis). PPP pwogram Deklarasyon Gratis IRS la pa yon aranjman kontraktyèl tradisyonèl; patenarya sa reprezante yon balans responsabilite kolektif ak kolaborasyon k ap sèvi enterè kontribyab yo ak gouvènman Federal la. Asosye lojisyèl preparasyon taks anliy yo fè pati Alyans Deklarasyon Gratis (an anglè) la, ki kowòdone avèk IRS la pou bay preparasyon taks federal elektwonik gratis ak depo pou ou. Patenarya piblik-prive, san pwofi sa a la pou ede plizyè milyon moun prepare ak depoze taks federal yo anliy gratis.

IRS pa andose okenn konpayi asosye endividyèl.

Enfòmasyon Pèsonèl Ou Bezwen

 • Yon kopi deklarasyon taks ane pase a pou w ka gen aksè ak Revni An Gwo Ajiste (AGI) ou (an anglè)
 • Nimewo Sekirite Sosyal Valid pou tèt ou, mari oswa madanm ou, epi nenpòt ki depandan w genyen, si sa aplikab

Revni ak Resi

 • Avantaj Sekirite Sosyal yo
 • Konpansasyon Chomaj
 • Tout resi ki gen pou wè ak ti antrepriz ou, si sa aplikab
 • Resi revni ki soti nan lweyaj, byen imobilye, redevans, patenarya, sosyete S, fideyikomi

Lòt revni

Deklaran ACA yo

Fè Deklarasyon Elektwonik

 • Lè se ou k ap prepare deklarasyon taks ou epi depoze yo pa vwa elektwonik, ou dwe siyen ak valide deklarasyon taks elektwonik ou an. Pou ou verifye idantite w, itilize AGI ane pase a oswa nimewo idantifikasyon pèsonèl (PIN) pou siyati ou te chwazi pou tèt ou a. Pou siyen deklarasyon taks elektwonik ou an, itilize yon PIN 5 chif ou te chwazi pou tèt ou, nenpòt 5 chif (eksepte zewo) ou chwazi ki pral sèvi kòm siyati elektwonik ou.
 • Si ou pa konnen AGI ane pase a, ou pa gen yon kopi deklarasyon taks ane anvan an, ou ka konekte sou kont anliy ou pou w jwenn enfòmasyon sa. Se mwayen ki pi rapid ak pi fasil pou ou wè revni an gwo ajiste (AGI) ane anvan w lan epi jwenn aksè nan dosye fiskal ou
 • Si ou pa kapab konekte sou kont anliy ou, ou kapab jwenn yon relve deklarasyon taks pa lapòs k ap montre AGI ane anvan w lan.

Enfòmasyon sou moun pou yo kontakte

 • Pou lojisyèl konpayi Deklarasyon Gratis la voye yon nòt pou fè w konnen IRS aksepte deklarasyon w lan, ou bezwen genyen yon adrès imèl ki valid.

Enfòmasyon w yo pwoteje pou okenn moun ki pa otorize pa jwenn aksè ak yo lè w voye yo bay IRS. Konpayi asosye Deklarasyon Gratis yo ka pa revele oswa itilize enfòmasyon deklarasyon taks pou rezon ki pa preparasyon deklarasyon taks si yo pa jwenn konsantman volontè ou. Antrepriz sa yo gen pou yo soumèt anba Règleman konsènan Pwoteksyon ak Konfidansyalite Komisyon Federal Kòmès epi tou anba règleman deklarasyon elektwonik IRS.

Nou pa kolekte oubyen kenbe enfòmasyon sou ou lè w itilize Deklarasyon Gratis IRS la. Règleman nou entèdi pou nou itilize kouki entènèt ki pèmanan. Pafwa nou sèvi ak kouki “tanporè” oswa “sesyon” pou nou ka asire nou se ou menm ki moun egzat ki te mande enfòmasyon an. Bagay sa yo tou efase lè ou kite sit entènèt la.

Tanpri make sa, se sèl pou ane w ladann nan ou ka itilize Deklarasyon Gratis IRS la pou w deklare taks ou. Ou pa ka itilize Deklarasyon Gratis IRS la pou w soumèt deklarasyon ane ki gentan pase.

Deklarasyon pou ane ki gentan pase yo, se sèlman preparatè taks otorize (an anglè) ki ka fè sa pa mwayen elektwonik e se pou de (2) ane fiskal anvan yo. IRS pa bay mwayen pou deklarasyon elektwonik fèt pou ane ki gentan pase yo sou sit-wèb kote moun ka fè preparasyon an pou kont kò yo. W ap oblije enprime, siyen epi poste deklarasyon pou ane ki pase yo. Nou genyen yon Repètwa Preparatè Deklarasyon Taks Federal ki gen Diplòm ak Kalifikasyon Espesyal (an anglè) ki ka ede w jwenn preparatè nan zòn pa w la ki gen diplòm pwofesyonèl IRS rekonèt, oubyen ki posede yon Sètifika Finisman Pwogram Sezon Deklarasyon Taks Anyèl. Ou ka verifye tou pou w wè ak ki asosyasyon pwofesyonèl (an anglè)  anpil nan preparatè taks yo afilye.

 • Ou kapab jwenn yon deklarasyon taks federal gratis: Si ou fenk vini nan Deklarasyon Gratis, ou kapab chwazi Deklarasyon Gratis nan òf Deklarasyon Gratis yon konpayi dapre jan ou wè kalifikasyon òf ki nan lis ki sou IRS.gov la. Si ou chwazi yon pwogram epi ou kalifye, ou p ap peye pou preparasyon ak deklarasyon elektwonik yon deklarasyon taks federal.
 • Si ou te chwazi Deklarasyon Gratis IRS la ane pase, w ap resevwa yon imèl menm konpayi ou te itilize a ap voye ba ou, k ap swete ou bon retou nan sèvis Deklarasyon Gratis IRS ofisyèl yo a. Imèl la dwe genyen yon lyen k ap voye ou sou sit Deklarasyon Gratis IRS konpayi an epi k ap di w kijan pou ou deklare avèk li. Si ou chwazi lyen imèl sa epi ou kalifye, ou p ap peye pou preparasyon ak deklarasyon elektwonik yon deklarasyon taks federal.
 • Yo entèdi frè pou depoze deklarasyon federal ou: Pa gen patisipan nan pwogram Deklarasyon Gratis k ap mande ou peye pou w depoze deklarasyon taks federal si ou kalifye. Yo p ap mande ou pou ou achte okenn pwodwi oswa sèvis (pa egzanp, rediksyon pwomosyonèl yo) an echanj pou patisipan nan pwogram Deklarasyon Gratis la prepare deklarasyon taks Federal la pou ou.
 • Pwodwi labank ki gen frè yo pa fè pati pwogram Deklarasyon Gratis la. Antanke yon patisipan nan Deklarasyon Gratis IRS la, yo pa dwe ofri ou pwodwi labank ki souvan genyen frè pwodwi, tankou pwodwi transfè ranbousman yo (egzanp, prè antisipasyon ranbousman yo (RALs)).
 • Ka gen deklarasyon leta gratis disponib: Gen konpayi asosye pwogram Deklarasyon Gratis IRS la ki ofri preparasyon taks leta gratis. Gen lòt ki mande yon frè leta. Rasire w ou li enfòmasyon chak konpayi ak atansyon.
 • Chak Konpayi Deklarasyon Gratis Garanti Bon Kalkil Deklarasyon yo: Chak konpayi mete lis garanti sa a sou sit entènèt Deklarasyon Gratis li. Ou kapab fè konpayi ki te prepare deklarasyon w lan konnen tout sousi ou genyen konsènan egzaktitid kalkil yo.
 • Ou gen chwa. Si ou pa kalifye pou yon òf Deklarasyon Gratis IRS apre ou fin vizite sit entènèt Deklarasyon Gratis yon konpayi, ou kapab retounen sou sit entènèt Deklarasyon Gratis IRS.gov la pou w chèche yon òf Deklarasyon Gratis ki ka reponn ak bezwen ou yo. Chak konpayi Deklarasyon Gratis IRS ap ba ou enfòmasyon lè ou pa kalifye, avèk yon lyen k ap voye ou tounen sou sit entènèt Deklarasyon Gratis IRS.gov la.
 • Chèche èd si ou bezwen: Si ou bezwen èd pandan ou sou sit entènèt Deklarasyon Gratis IRS yon konpayi ak pandan w ap fè taks ou, ou ka refere ou nan opsyon sèvis kliyan gratis konpayi an.
 • IRS kapab ede ou jwenn yon opsyon gratis pou ou. Deklarasyon Gratis IRS la genyen yon zouti rechèch anliy pou Deklarasyon Gratis IRS pou ede ou jwenn yon pi bon òf ki reponn ak bezwen ou yo.