IRS rann mizanplas akò pèman yo pi fasil epi ofri lòt soulajman pou kontribyab yo ki gen difikilte nan dèt yo genyen nan zafè taks

IR-2020-248, 2 Novanm 2020

WASHINGTON - Sèvis Revni Entèn te anonse jodi a yon kantite chanjman ki fèt pou ede kontribyab ki gen difikilte e ki afekte pa COVID-19 regle zafè dèt taks yo ak IRS pi fasil.

IRS evalye aktivite koleksyon li yo pou wè kijan li ka aplike soulajman pou kontribyab ki gen dèt men ki ap goumen ak pwoblèm finans yo akòz pandemi a, bay kontribyab yo plis opsyon pou fè pèman ak altènativ pou regle balans yo dwe.

Komisyonè IRS la Chuck Rettig te di: "IRS konprann pou anpil kontribyab bagay yo pa fasil, n ap travay di pou ede moun yo fè fas ak pwoblèm peye bòdwo taks yo," "Pandan n ap fè swivi ak Premye Inisyativ Moun nou yo bonè nan ane sa a, pwochen faz efò nou yo ap ede bay plis efò pou soulajman kontribyab yo."

"Nou vle moun yo konnen anplwaye IRS nou yo angaje yo pou yo kontinye ede kontribyaab yo, kèlkeswa kote sa posib, sa gen ladan òf anpil opsyon pou moun ki gen difikilte pou peye bòdwo taks yo," selon sa Darren Guillot, Komisyonè Adjwen pou Koleksyon ak Sipò Operasyon nan IRS pou ti biznis ak travay endepandan te di. Guillot te defann nouvo opsyon soulajman yo nan yon nouvo edisyon IRS "Yon ti obsèvasyon pi pre (an anglè)."

Kontribyab ki dwe yo te toujou gen opsyon pou chèche èd nan plan pèman yo ak lòt zouti IRS yo. Men, nouvo Inisyativ Soulajman pou Kontribyab IRS yo ap pran pi gwo ekstansyon pase zouti ki te egziste deja.

Pwosedi koleksyon revize ki gen rapò ak COVID la pral itil pou kontribyab yo, espesyalman moun ki gen yon dosye ranpli deklarasyon epi ki peye taks yo a lè. Pami pwen enpòtan yo nan Inisyativ Soulajman pou Kontribyab yo :

  • Kontribyab ki kalifye pou yon opsyon plan pèman akoutèm ka gen jiska 180 jou kounye a pou regle dèt taks yo olye 120 jou.
  • IRS ap ofri fleksibilite pou kèk kontribyab ki tanporèman pa kapab satisfè kondisyon pèman yon òf yo aksepte nan konpwomi.
  • IRS pral otomatikman ajoute kèk nouvo balans taks sou Akò Vèsman ki egziste deja yo pou kontribyab patikilye ak kontribyab ki pa nan biznis. Apwòch kontribyab - zanmitay sa a ap fèt olye pou yo bòykote akò a, sa a ki ka konplike zafè pou sila yo k ap eseye peye taks yo.
  • Pou diminye chay yo, kèk kontribyab endividyèl ki kalifye ki dwe mwens pase 250,000 dola ka mete sou pye Akò Vèsman yo san yo pa bay yon deklarasyon finansye oswa yon jistifikasyon si pwopozisyon pèman chak mwa yo sifi. 
  • Kèk kontribyab endividyèl ki sèlman dwe pou ane fiskal 2019 la epi ki dwe mwens pase 250,000 dola ka kalifye pou mete sou pye yon Akò Vèsman yo san yon avi privilèj fiskal federal IRS depoze. 
  • Mete sou sa, kontribyab ki kalifye ki deja gen akò vèsman debi dirèk kapab kounye a sèvi ak sistèm Akò Pèman sou entènèt pou pwopoze pi ba kantite lajan pèman chak mwa epi chanje dat pèman ki dwe yo.

Lòt detay sou Inisyativ Soulajman pou Kontribyab

IRS ofri opsyon pou plan pèman akoutèm ak alontèm, ki gen ladan Akò Vèsman atravè sistèm Akò Pèman sou entènèt (OPA, an anglè). An jeneral, sèvis sa a disponib pou moun ki dwe 50,000 dola oswa mwens nan taks sou revni konbine, penalite ak enterè oswa biznis ki dwe 25,000 dola oswa mwens konbine ki te ranpli tout deklarasyon taks yo. Plan pèman akoutèm yo kapab pwolonje kounye a soti nan 120 pou rive 180 jou pou kèk kontribyab.

Opsyon Akò Vèsman disponib pou kontribyab ki pa ka peye balans yo nèt, men ki ka peye balans yo apre yon tan. IRS agrandi opsyon Akò Vèsman yo pou retire egzijans pou deklarasyon finansye yo ak jistifikasyon nan plis sikonstans pou balans yo dwe jiska 250,000 dola si pwopozisyon pèman chak mwa a ase. IRS la te modifye pwosedi Akò Vèsman pou limite plis kondisyon pou detèminasyon taks federal pou kèk kontribyab ki sèlman dwe pou ane fiskal 2019 la.

Anplis plan pèman ak Akò Vèsman an, IRS ofri zouti adisyonèl pou ede kontribyab ki dwe taks yo:

Retade tanporèlman koleksyon an (an anglè) — Kontribyab yo ka kontakte IRS pou mande yon reta tanporè nan pwosesis koleksyon an. Si IRS detèmine yon kontribyab pa kapab peye, li ka ralanti koleksyon an jiskaske kondisyon finansye kontribyab la amelyore.

Òf nan konpwomi — Kèk kontribyab kalifye pou regle bòdwo taks yo pou mwens pase kantite lajan yo dwe lè yo soumèt yon òf ak konpwomi. Pou ede w detèmine si w kalifye, itilize zouti Òf nan konpwomi pre kalifye (an anglè). Koulye a, IRS ap ofri plis fleksibilite pou kèk kontribyab ki tanporèman pa kapab satisfè kondisyon pèman yon òf ki aksepte nan konpwomi.

Alèjman Sanksyon (an anglè) — IRS souliyen asistans pou koz ki valab (an anglè) disponib pou kontribyab ki gen ratman nan ranpli deklarasyon, peye epi depoze sanksyon yo. Rediksyon sanksyon (an anglè) pou premye fwa, disponib tou depi premye kontribyab la te gen youn oswa plis nan sanksyon sou taks sa yo.

Tout kontribyab yo kapab gen aksè ak enfòmasyon enpòtan sou IRS.gov. Anpil kontribyab k ap mande plan pèman, ki gen Akò vèsman yo, ka aplike sou IRS.gov san li pa menm bezwen pale ak yon ajan.

Lòt demann, ki gen ladan nouvo soulajman sa a, ka fèt lè w kontakte nimewo ki nan avi kontribyab la oswa reponn alekri. Sepandan, pou mande soulajman, IRS raple kontribyab yo dwe reponn lè yo resevwa yon avi sou balans.

Guillot te di: "Si w gen yon pwoblèm taks, pa fè silans. Tanpri, pa inyore avi ki rive nan bwat lèt ou a,". "Pwoblèm sa yo p ap amelyore ak tan. Nou konprann difikilte fiskal yo e nou konnen lè w fè fas ak IRS sa ka entimidan, men anplwaye nou yo reyèlman la pou ede w."

Pandan tout COVID-19 la, IRS la te kontinye ajiste operasyon yo pou ede asire sante ak sekirite anplwaye ak kontribyab yo, ki gen ladan gwo soulajman ak tanporèl pou Moun Premye Inisyativ Moun Anvan IRS la. W ap jwenn plis enfòmasyon ak referans sou soulajman ak koleksyon ak pwosedi nan "Yon obsèvasyon pi pre (an anglè)."

Guillot te di"Pandan li te enpòtan pou nou ak nasyon an reprann responsablite esansyèl nou selon konfòmite fiskal yo, nou kontinye evalye gwo enpak COVID-19 la ak lòt difikilte moun ap konfwonte".