Sở Thuế Vụ giúp thiết lập các thỏa thuận chi trả dễ dàng hơn; cung cấp các biện pháp cứu trợ khác cho người đóng thuế đang gặp khó khăn với các khoản nợ thuế

IR-2020-248, Ngày 11/2/2020

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã công bố một số thay đổi được thiết kế để giúp những người đóng thuế đang gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 dễ dàng giải quyết các khoản nợ thuế của họ với Sở Thuế Vụ hơn.

Sở Thuế Vụ đã đánh giá các hoạt động thu của mình để xem họ có thể áp dụng biện pháp cứu trợ như thế nào cho những người đóng thuế mắc nợ nhưng đang gặp khó khăn về tài chính vì đại dịch, mở rộng các lựa chọn chi trả cho người đóng thuế và các lựa chọn thay thế để giải quyết các khoản còn nợ.

"Sở Thuế Vụ hiểu rằng nhiều người đóng thuế phải đối mặt với những thách thức và chúng tôi đang làm việc siêng năng để giúp những người đang đối mặt với các vấn đề chi trả hóa đơn thuế của họ", Ủy Viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết. "Tiếp nối chương trình Sáng Kiến Vì Con Người (People First Initiative) của chúng tôi vào đầu năm nay, giai đoạn tiếp theo trong nỗ lực này của chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ người đóng thuế".

Darren Guillot, Phó Ủy Viên phụ trách Thu và Hỗ Trợ Hoạt Động của Ủy Ban Tiểu Thương Nghiệp/Tự Kinh Doanh của Sở Thuế Vụ cho biết: "Chúng tôi muốn mọi người biết rằng nhân viên Sở Thuế Vụ của chúng tôi cam kết tiếp tục hỗ trợ người đóng thuế ở bất kỳ nơi nào có thể, bao gồm cả việc cung cấp nhiều lựa chọn cho những người đang gặp khó khăn trong việc chi trả các hóa đơn thuế". Guillot đã thảo luận về các phương án cứu trợ mới trong một ấn bản mới của Sở Thuế Vụ "Cái Nhìn Cận Cảnh (Tiếng Anh)".

Người đóng thuế còn nợ tiền thuế luôn có các lựa chọn để tìm kiếm sự trợ giúp thông qua các kế hoạch chi trả và các công cụ khác từ Sở Thuế Vụ, nhưng Sáng Kiến Cứu Trợ Người Đóng Thuế mới của Sở Thuế Vụ đang mở rộng sự trợ giúp dựa trên các công cụ hiện có nhiều hơn nữa.

Các thủ tục thu thuế liên quan đến COVID sửa đổi sẽ hữu ích cho người đóng thuế, đặc biệt là những người có lịch sử khai thuế và nộp thuế đúng hạn. Trong số những điểm nổi bật của Sáng Kiến Cứu Trợ Người Đóng Thuế:

  • Những người đóng thuế đủ điều kiện cho tùy chọn gói chi trả ngắn hạn hiện có thể có tối đa 180 ngày để giải quyết các khoản nợ thuế của họ thay vì 120 ngày.
  • Sở Thuế Vụ đang cho phép có sự linh hoạt đối với một số người đóng thuế tạm thời không thể đáp ứng các điều khoản chi trả của Đề Nghị Thỏa Hiệp đã được chấp nhận.
  • Sở Thuế Vụ sẽ tự động thêm số dư thuế mới nhất định vào Thỏa Thuận Trả Góp hiện có, dành cho người đóng thuế cá nhân và các doanh nghiệp phá sản. Cách tiếp cận thân thiện với người đóng thuế này sẽ được thực hiện thay vì như theo thỏa thuận, điều này có thể làm phức tạp thêm vấn đề cho những người cố gắng nộp thuế.
  • Để giảm bớt gánh nặng, một số người đóng thuế cá nhân đủ điều kiện mà nợ thuế dưới $250,000 có thể thiết lập Thỏa Thuận Trả Góp mà không cần cung cấp các bản tường trình về tài chánh hoặc chứng minh nếu đề xuất chi trả hàng tháng của họ là đủ. 
  • Một số người đóng thuế cá nhân chỉ nợ trong niên thuế 2019 và nợ dưới $250,000 có thể đủ điều kiện thiết lập Thỏa Thuận Trả Góp mà không cần Sở Thuế Vụ thông báo về quyền nắm giữ tài sản vì nợ thuế liên bang.
  • Ngoài ra, những người đóng thuế đủ điều kiện với Thỏa Thuận Trả Góp Ghi Nợ Trực Tiếp hiện tại có thể sử dụng hệ thống Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến để đề xuất số tiền chi trả hàng tháng thấp hơn và thay đổi ngày đến hạn chi trả của họ.

Thông tin bổ sung về Sáng Kiến Cứu Trợ Người Đóng Thuế

Sở Thuế Vụ cung cấp các tùy chọn cho các kế hoạch chi trả ngắn hạn và dài hạn, bao gồm Thỏa Thuận Trả Góp qua hệ thống Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến (OPA). Nói chung, dịch vụ này dành cho những cá nhân nợ $50,000 trở xuống tiền thuế lợi tức tổng hợp, tiền phạt và tiền lãi hoặc những doanh nghiệp nợ tổng số $25,000 trở xuống đã nộp tất cả các tờ khai thuế. Các kế hoạch chi trả ngắn hạn hiện có thể được gia hạn từ 120 đến 180 ngày đối với một số người đóng thuế.

Các tùy chọn Thỏa Thuận Trả Góp có sẵn cho những người đóng thuế không thể trả hết số dư của họ nhưng có thể chi trả số dư của họ theo thời gian. Sở Thuế Vụ đã mở rộng các tùy chọn Thỏa Thuận Trả Góp để loại bỏ yêu cầu về các bản tường trình về tài chánh và chứng minh trong nhiều trường hợp hơn đối với số dư nợ lên đến $250,000 nếu đề xuất chi trả hàng tháng là đủ. Sở Thuế Vụ cũng sửa đổi các thủ tục của Thỏa Thuận Trả Góp để hạn chế hơn nữa các yêu cầu đối với các quyết định về Quyền Nắm Giữ Tài Sản Vì Nợ Thuế Liên Bang đối với một số người đóng thuế chỉ nợ trong niên thuế 2019.

Ngoài các kế hoạch chi trả và Thỏa Thuận Trả Góp, Sở Thuế Vụ cung cấp các công cụ bổ sung để hỗ trợ người đóng thuế nợ thuế:

Tạm Hoãn Thu Tiền - Người đóng thuế có thể liên hệ với Sở Thuế Vụ để yêu cầu tạm thời hoãn quá trình truy thu. Nếu Sở Thuế Vụ xác định một người đóng thuế không có khả năng chi trả, Sở có thể trì hoãn việc truy thu cho đến khi tình trạng tài chánh của người đóng thuế được cải thiện.

Đề Nghị Thỏa Hiệp - Một số người đóng thuế đủ điều kiện để chi trả hóa đơn thuế của họ với số tiền thấp hơn số tiền họ nợ bằng cách gửi Đề Nghị Thỏa Hiệp. Để giúp xác định tính đủ điều kiện, hãy sử dụng công cụ  Kiểm Tra Tính Đủ Điều Kiện Để Yêu Cầu Đề Nghị Thỏa Hiệp (Tiếng Anh). Hiện Sở Thuế Vụ đang đưa ra sự linh hoạt cho một số người đóng thuế tạm thời không thể đáp ứng các điều khoản chi trả của đề nghị thỏa hiệp đã được chấp nhận.

Chính sách Giảm Nhẹ Hình Phạt (Tiếng Anh) - Sở Thuế Vụ thông báo có hỗ trợ đối với các trường hợp có nguyên nhân hợp lý cho người đóng thuế không thể nộp tờ khai, chi trả và nộp tiền phạt. Chính sách Giảm nhẹ hình phạt (Tiếng Anh) lần đầu cũng áp dụng đối với người đóng thuế lần đầu tiền chịu một hoặc nhiều hình phạt thuế này.

Tất cả người đóng thuế có thể truy cập thông tin quan trọng trên IRS.gov. Nhiều người đóng thuế yêu cầu các kế hoạch chi trả, bao gồm cả Thỏa Thuận Trả Góp có thể nộp đơn thông qua IRS.gov mà không cần phải nói chuyện với người đại diện.

Các yêu cầu khác, bao gồm cả chính sách giảm nhẹ mới này, có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với số điện thoại trên thông báo của người đóng thuế hoặc trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, để yêu cầu giảm nhẹ, Sở Thuế Vụ lưu ý người đóng thuế rằng họ phải phản hồi khi nhận được thông báo đến hạn trả nợ thuế.

"Nếu quý vị đang gặp vấn đề về thuế, đừng im lặng. Xin đừng bỏ qua thông báo đến hộp thư của quý vị", Guillot cho biết. "Những vấn đề này không thuyên giảm theo thời gian. Chúng tôi hiểu các vấn đề về thuế và biết rằng làm việc với Sở Thuế Vụ có thể khiến quý vị căng thẳng, nhưng nhân viên của chúng tôi thực sự sẵn sàng trợ giúp".

Trong suốt đại dịch COVID-19, Sở Thuế Vụ đã tiếp tục điều chỉnh các hoạt động để giúp bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và người đóng thuế, bao gồm cả việc cứu trợ rộng rãi và tạm thời với Sáng Kiến Vì Con Người. Quý vị có thể tìm thêm thông tin và kinh nghiệm cơ bản về quy trình và biện pháp hỗ trợ và giảm nhẹ thu thuế trong "Cái Nhìn Cận Cảnh (Tiếng Anh)".

Guillot cho biết: "Mặc dù điều quan trọng đối với chúng tôi và quốc gia là phải tiếp tục thực hiện các trách nhiệm tuân thủ thuế quan trọng của mình, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đánh giá các tác động trên diện rộng của đại dịch COVID-19 và những khó khăn khác mà mọi người đang gặp phải".