Aktivite pandan ete ki ta ka afekte deklarasyon enpo moun yo ane pwochèn

Konsèy enpo IRS 2024-53, 29 me 2024

Pandan ete a se yon tan pou plezi, li pa yon move moman pou panse a enpo - epi kèk nan aktivite ete sa yo ka gen yon enpak. Men kèk aktivite sezon ete ak konsèy sou fason kontribyab yo ta dwe konsidere yo pou sezon depoze a.

Maryaj

Sezon maryaj la rive, epi nouvo marye yo ap ka ranpli enpo yo pi fasil lè yo pran de etap senp depi kounye a:

  • Premyèman, rapòte nenpòt chanjman non bay Administrasyon Sekirite Sosyal.
  • Apre sa, notifye Sèvis Postal Etazini, patwon yo ak IRS pou nenpòt chanjman adrès. Pou chanje adrès postal yo ofisyèlman ak IRS, kontribyab yo dwe ranpli epi soumèt Fòm 8822, Chanjman Adrès (an anglè). Gade paj 2 fòm lan pou jwenn enstriksyon detaye.

Kan ete

Si yon kontribyab ap voye yon timoun nan kan ete, frè a ka konte nan Kredi pou Timoun ak Swen Depandan an (an anglè).

Vwayaj biznis

Timoun yo ka gen sezon ete a, men paran yo jeneralman pa fè sa – epi vwayaj biznis fèt pandan tout ane a. Dediksyon enpo yo disponib pou sèten moun ki vwayaje lwen lakay yo oswa kote prensipal travay yo pou rezon biznis. Kit yon vwayajè biznis ale pou kèk nwit oswa pandan tout ete a, li enpòtan pou yo sonje règ enpo ki gen rapò ak vwayaj biznis (an anglè).

Travay a tan pasyèl

Pandan travay ete ak travay a tan pasyèl yo ka peye ase pou yon moun dwe enpo federal sou revni, yo ta dwe ranpli yon deklarasyon enpo pou jwenn nenpòt ranbousman yo ka elijib pou li. Travayè a tan pasyèl ak travayè sezonye yo ka vizite IRS.gov pou aprann plis sou ki moun ki ta dwe ranpli yon deklarasyon enpo.

Gen kèk kontribyab ki touche revni ete nan yon aktivite sou kote oswa fè travay gig. Yo ka vizite Sant Fiskal pou Ekonomi Ti Travay la nan IRS.gov pou aprann kijan patisipe nan gig ekonomi an kapab afekte enpo yo. Si yo peye kontribiyab yo atravè aplikasyon peman pou machandiz ak sèvis pandan ane a, yo ka resevwa yon Fòm IRS 1099-K pou tranzaksyon sa yo. Pou plis enfòmasyon, ale sou IRS.gov/1099k.

Amelyorasyon kay

IRS gen enfòmasyon pou ede kontribyab yo pran avantaj de benefis potansyèl enpo pou renovasyon kay. Si kontribiyab yo fè renovasyon ki kalifye pou enèji efikas nan kay yo apre 1ye janvye 2023, yo ka kalifye pou yon kredi enpo jiska $3 200. Yo ka reklame kredi pou amelyorasyon ki fèt jiska 2032.

Kalite amelyorasyon sa yo enkli Kredi pou Amelyorasyon Kay ki Efikas pou Enèji pou bagay tankou aparèy chofaj dlo, fenèt ak pòt eksteryè ak enstalasyon chofaj ak klimatizè. Kredi Enèji Pwòp Rezidans lan disponib pou kontribyab ki enstale aparèy solè chofaj dlo, selil gaz ak depo batri oswa jenerasyon enèji solè, van ak jewotèmal. Kontribyab yo ka vizite paj Kredi Enpo Enèji Kay sou IRS.gov pou aprann plis.

Plis enfòmasyon

Ou ka jwenn kijan pou reklame kredi sa yo nan gid etap pa etap sa yo:

Abòne nan Konsèy enpo IRS (an anglè)