Kisa kontribyab yo ka fè pou mete yo prè pou depoze enpo yo pou ane 2022 an

Konsèy fiskal Kovid 2021-177, 1ye Desanm, 2021

Gen yon ansanm etap moun, sa gen ladan yo sila yo ki te resevwa pèman relans oubyen pèman kredi enpo antisipe pou timoun, kapab kounya asire yo ke eksperyans deklarasyon revni yo dewoule san pwoblèm an 2022. Yo kapab kòmanse vizite paj Mete w Prè a sou IRS.gov. Men kèk lòt bagay yo dwe fè pou prepare pou depoze deklarasyon enpo yo.

Rasanble epi òganize dosye fiskal yo

Dosye fiskal òganize yo (an anglè) rann preparasyon yon deklarasyon enpo konplè epi kòrèk pi fasil. Yo ede n evite erè ki debouche sou yon ansanm reta pwosesis la ki ralanti ranbousman yo. Genyen tout dokiman w gen bezwen sou men w avan kontribyab yo prepare deklarasyon yo ede yo depoze l yon mannyè konplè epi kòrèk. Sa ki gen ladan l:

Kontribyab yo dwe rasanble kèlkeswa dokiman ki gen sous yo nan kategori gen sa yo.Moun yo dwe konsève kopi deklarasyon enpo yo ak tout lòt dokiman jistifikatif yo pandan pou pi piti twa lane.

Dokiman revni yo ka ede kontribyab yo detèmine si yo elijib pou dediksyon oubyen kredi. Moun ki bezwen konsilye pèman antisipe kredi enpo pou timoun yo ak kredi enpo sou kotizasyon yo ap gen bezwen ansanm ransèyman konèks yo genyen yo pou ane 2021 an. Sila yo ki pa t resevwa twazyèm Pèman Enpak Ekonomik yo a ap bezwen twazyèm montan pèman yo pou kalkile epi reklame kredi ranbousman rekiperasyon pou ane 2021 an.

Kontribyab yo dwe konsève ansanm dokiman fen ane yo, pami yo:

  • Lèt 6419, Total Pèman Antisipe Kredi Enpo pou Timoun 2021, pou konsilye ansanm pèman antisipe kredi enpo pou timoun yo
  • Lèt 6475, Pèman Enpak Ekonomik 2021 w lan, pou w detèmine elijibilite pou w reklame (an anglè) kredi ranbousman rekiperasyon an
  • Fòmilè 1095-A, Deklarasyon Mache Asirans Sante, pou rapwoche (an anglè) kredi enpo antisipe yo pou pwoteksyon mache a

Konfime adrès postal ak adrès elektwonik yo epi siyale chanjman non yo

Pou asire fòmilè yo rive a lè, kontribyab yo dwe konfime kounya ke chak anplwayè, bank, ak peyè gen adrès postal oubyen adrès elektwonik pa yo. Moun yo kapab siyale chanjman adrès yo lè y ap ranpli Fòmilè 8822, Chanjman Adrès (an anglè) epi voye l nan IRS. and sending it to the IRS. Kontribyab yo dwe enfòme sèvis postal la pou voye kourye yo a lè yo monte anliy sou USPS.com (an anglè) oubyen nan lokal biwo lapòs yo a. Yo dwe enfòme Administrasyon Sekirite Sosyal la (an anglè) sou chanjman yon non ke yo fè selon lalwa.

Gade enfòmasyon kont anliy

Patikilye ki pa ko kreye yon Kont Anliy yo dwe fè sa byento. Moun ki deja kreye yon Kont Anliy dwe asire yo ke yo ka toujou konekte san pwoblèm. Kontribyab yo kapab itilize Kont Anliy yo pou ka gen aksè ak dènye enfòmasyon ki disponib sou kont enpo federal yo. nan tout sekirite.

Egzamine prelèvman enpo ki kòrèk yo epi fè ajisteman si nesesè

Kontribyab yo kapab vle konsidere ajiste prelèvman yo si yo te dwe enpo oubyen yo te resevwa yon gwo ranbousman pou ane 2021 an. Chanje prelèvman kapab ede w evite yon fakti enpo oubyen pèmèt patikilye yo konsève plis lajan chak jou pèman. Ansanm chanjman ki rive nan lavi - Maryaj oubyen divòs, akeyi yon timoun oubyen pran yon dezyèm djòb - gen chans pou yo se rezon pou chanje prelèvman. Kontribyab yo kapab panse ranpli yon nouvo Fòmilè W-4, yon Sètifika Prelèvman pou Anplwaye a, chak ane ak lè sitiyasyon pèsonèl oubyen sitiyasyon finansyè yo chanje.

Moun yo bezwen pou yo konsidere pèman enpo estime yo. Ansanm patikilye ki resevwa ki resevwa yon montan sibstansyèl yon revni non salaryal tankou revni travay endepandan, revni envestisman, avantaj sekirite Sosyal Taksab (an anglè) ak nan sèten ka, pansyon ak revni rant dwe fè pèman enpo estime chak twa mwa. Dènye pèman pou ane 2021 an pwograme nan dat 18 Janvye 2022 a.