Người đóng thuế có thể làm những gì tại thời điểm này để chuẩn bị cho mùa khai thuế năm 2022

Mẹo Thuế COVID 2021-177, ngày 1 tháng 12 năm 2021

Có những bước mà mọi người có thể thực hiện ngay bây giờ, bao gồm cả những người đã nhận các khoản chi trả kích thích kinh tế hoặc các khoản trả trước tín thuế trẻ em, nhằm đảm bảo trải nghiệm khai thuế diễn ra suôn sẻ vào năm 2022. Họ có thể bắt đầu bằng cách truy cập vào trang Chuẩn Bị Sẵn Sàng trên IRS.gov. Đây là một số việc khác mà họ nên làm để khai tờ khai thuế.

Tổng hợp và sắp xếp hồ sơ thuế

Hồ sơ thuế được sắp xếp giúp việc chuẩn bị một tờ khai thuế đầy đủ và chính xác trở nên dễ dàng hơn. Những hồ sơ này giúp tránh những sai sót dẫn đến việc xử lý chậm khiến quý vị chậm nhận được tiền hoàn thuế. Việc chuẩn bị sẵn mọi tài liệu cần thiết trước khi khai tờ khai thuế giúp người đóng thuế khai báo một cách đầy đủ và chính xác. Những tài liệu này bao gồm:

Người đóng thuế cũng cần thu thập bất kỳ tài liệu nào từ những loại hình thu nhập này. Người đóng thuế cần giữ bản sao của tờ khai thuế và mọi văn kiện chứng minh trong ít nhất ba năm.

Các tài liệu về thu nhập có thể giúp người đóng thuế xác định xem họ có đủ điều kiện để nhận các khoản khấu trừ hoặc tín thuế hay không. Những người cần điều chỉnh các khoản trả trước tín thuế trẻ em và tín thuế bảo phí sẽ cần có thông tin trong năm 2021 có liên quan của họ. Những người không nhận được đầy đủ Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba sẽ cần tới thông tin số tiền của khoản chi trả thứ ba của họ để tính toán và yêu cầu tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021.

Người đóng thuế cũng nên giữ lại những tài liệu thuế cuối năm bao gồm:

  • Thư 6419, Toàn Bộ Các Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021, để điều chỉnh các khoản trả trước tín thuế trẻ em
  • Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Năm 2021 Của Quý Vị, để xác định khả năng đủ điều kiện yêu cầu (tiếng Anh) tín thuế trợ cấp phục hồi
  • Mẫu 1095-A, Tuyên Bố Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe, để điều chỉnh (tiếng Anh) các khoản tín thuế bảo phí sớm đối với bảo hiểm Marketplace

Xác nhận địa chỉ gửi thư và email và báo cáo về việc thay đổi tên

Để đảm bảo các mẫu đơn được gửi đến đúng hạn, người đóng thuế nên xác nhận ngay bây giờ rằng mỗi chủ lao động, ngân hàng và bên trả tiền khác có địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ email hiện tại của người đóng thuế. Mọi người có thể báo cáo các thay đổi về địa chỉ bằng cách hoàn thành Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (tiếng Anh) và gửi nó đến IRS. Người đóng thuế cũng nên thông báo cho dịch vụ bưu chính để chuyển tiếp thư của họ bằng cách truy cập trực tuyến tại USPS.com (tiếng Anh) hoặc tới bưu điện địa phương của họ. Họ cũng nên thông báo cho Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội về sự thay đổi tên pháp lý của mình.

Xem thông tin tài khoản trực tuyến

Cá nhân chưa thiết lập Tài Khoản Trực Tuyến nên làm như vậy sớm. Những người đã thiết lập Tài Khoản Trực Tuyến nên đảm bảo rằng họ vẫn có thể đăng nhập thành công. Người đóng thuế có thể sử dụng Tài khoản Trực tuyến để truy cập an toàn vào thông tin hiện có mới nhất về tài khoản thuế liên bang của họ.

Rà soát việc khấu lưu thuế đúng cách và thực hiện các điều chỉnh nếu cần

Người đóng thuế có thể muốn xem xét điều chỉnh khấu lưu nếu họ nợ thuế hoặc nhận được một khoản hoàn thuế lớn vào năm 2021. Việc thay đổi khấu lưu có thể giúp tránh phải nhận hóa đơn tính thuế hoặc cho phép các cá nhân giữ lại nhiều tiền hơn vào mỗi ngày nhận lương. Những thay đổi trong cuộc sống – kết hôn hoặc ly hôn, chào đón một đứa con hoặc đảm nhận công việc thứ hai – cũng có thể là những lý do để thay đổi khoản khấu lưu. Người đóng thuế có thể nghĩ đến việc hoàn thành Mẫu W-4 mới, Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên, mỗi năm và khi tình hình cá nhân hoặc tài chính thay đổi.

Mọi người cũng cần xem xét các khoản tiền thuế ước tính. Những người đóng thuế đã nhận được khoản thu nhập ngoài lương đáng kể như thu nhập tự kinh doanh, thu nhập đầu tư, quyền lợi An Sinh Xã Hội chịu thuế (tiếng Anh) và trong một số trường hợp là thu nhập từ lương hưu và niên kim, có thể phải nộp các khoản tiền thuế ước tính hàng quý. Khoản chi trả cuối cùng cho năm 2021 sẽ đến hạn vào ngày 18 tháng 1 năm 2022.