Hủy Bỏ số EIN - Đóng Trương Mục của Quý Vị

Một khi số EIN được cấp cho một thực thể kinh doanh, nó trở thành số nhận diện người dân đóng thuế của Liên Bang vĩnh viễn cho thực thể đó. Bất kể việc số EIN đó có được xử dụng để khai thuế Liên Bang hay không, số EIN không bao giờ được tái xử dụng hoặc cấp lại cho một thực thể kinh doanh khác. Số EIN sẽ vẫn thuộc về thực thể kinh doanh và có thể được xử dụng sau này, nếu có nhu cầu.

IRS không thể xóa bỏ số EIN của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị nhận một số EIN nhưng sau này xác định là không cần con số đó nữa (thí dụ, không bao giờ mở doanh nghiệp mới), IRS có thể đóng trương mục kinh doanh của quý vị. 

Để đóng trương mục kinh doanh của quý vị, xin viết cho chúng tôi tại và nêu lý do quý vị muốn đóng trương mục của mình. Nếu quý vị có một bản sao của Thông Báo Cấp Số EIN được phát hành vào lúc cấp số EIN cho quý vị, hãy đính kèm tờ này khi quý vị viết thư.  Ngoài ra, nhớ ghi  tên hợp pháp đầy đủ của thực thể, số EIN, và địa chỉ kinh doanh.

Internal Revenue Service
Cincinnati, Ohio 45999

Lưu ý:  Nếu (1) quý vị đặt khoản Ký Thác Thuế Liên Bang hoặc trả tiền thuế Liên Bang khác, (2) chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản Thuế Kinh Doanh nào, hoặc (3) IRS đã báo cho quý vị biết rằng việc khai thuế kinh doanh sắp  hết hạn, quý vị phải nộp (các) giấy khai thuế thích hợp trước khi chúng tôi có thể đóng trương mục của quý vị.  Xem Danh Sách Kiểm Tra Việc Đóng một Doanh Nghiệp để biết các hành động  khác mà quý vị cần thực hiện.

Thông Tin cho Các Tổ Chức Được Miễn (Information for Exempt Organizations)

Nếu quý vị làm đơn xin số EIN cho một tổ chức được miễn mà tổ chức này (1) chưa bao giờ làm đơn xin miễn chính thức, (2) không theo một quyết định tập thể, hoặc (3) chưa bao giờ nộp tài liệu về thuế, gửi thư yêu cầu đóng trương mục của quý vị đến:

Internal Revenue Service
Attn: EO Entity
Mail Stop 6273
Ogden, UT 84201

(hoặc quý vị có thể gửi đơn bằng điện sao tới (855) 214-7520).

Nêu lý do mà quý vị muốn đóng trương mục của mình. Nếu quý vị có một bản sao của Thông Báo Cấp Số EIN được phát hành vào lúc được cấp số EIN thì  quý vị hãy đính kèm tờ này khi quý vị viết thư. Ngoài ra, nhớ ghi vào tên hợp pháp đầy đủ của thực thể, số EIN, và địa chỉ kinh doanh.

Nếu quý vị là một tổ chức được miễn mà không đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên, xem Chấm Dứt một Tổ Chức được Miễn (Termination of an Exempt Organization).

Để biết thêm chi tiết về việc giải tán một tổ chức được miễn, xin gọi (877) 829-5500.

Related Topics

Video