Hủy Bỏ Số EIN – Đóng Trương Mục của Quý Vị

Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, IRS) không thể xóa Số Nhận Diện Doanh Nghiệp (EIN) của quý vị. Ngay khi số EIN được cấp cho một thực thể kinh doanh, nó sẽ trở thành số nhận diện người đóng thuế cố định của Liên Bang cho thực thể đó. Bất kể số EIN đó có được sử dụng để khai thuế Liên Bang hay không thì số EIN sẽ không bao giờ được tái sử dụng hoặc cấp lại cho một thực thể kinh doanh khác. Số EIN vẫn sẽ thuộc về thực thể kinh doanh đó và có thể được sử dụng sau này trong trường hợp cần thiết.

Nếu quý vị nhận được số EIN nhưng sau này quý vị xác định là không cần số đó nữa (ví dụ: không bao giờ mở doanh nghiệp mới đó) thì Sở Thuế Vụ có thể đóng trương mục kinh doanh của quý vị.

Để đóng trương mục kinh doanh của quý vị, hãy gửi thư cho chúng tôi, trong đó ghi rõ tên pháp lý của thực thể, số EIN, địa chỉ kinh doanh và lý do quý vị muốn đóng trương mục của mình. Nếu quý vị có bản sao của Thông Báo Cấp Số EIN được phát hành vào lúc cấp số EIN, hãy đính kèm bản sao đó khi quý vị viết thư gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Internal Revenue Service
MS 6055
Kansas City, MO 64108

Or

Internal Revenue Service
MS 6273
Ogden, UT 84201  

Lưu ý: Nếu (1) quý vị thực hiện khoản Ký Gửi Thuế Liên Bang hoặc khoản chi trả thuế Liên Bang khác, (2) chịu trách nhiệm về bất cứ khoản Thuế Kinh Doanh nào, hoặc (3) Sở Thuế Vụ đã báo cho quý vị biết rằng đã đến hạn khai thuế kinh doanh, thì quý vị phải khai (các) tờ khai thuế thích hợp trước khi chúng tôi có thể đóng trương mục của quý vị. Xem Đóng Cửa Doanh Nghiệp để biết các hành động khác mà quý vị cần thực hiện.

Thông Tin cho Các Tổ Chức Được Miễn Thuế

Nếu quý vị làm đơn xin cấp số EIN cho một tổ chức được miễn thuế mà tổ chức này (1) chưa bao giờ làm đơn xin miễn thuế chính thức, (2) không theo hình thức quyết định tập thể, hoặc (3) chưa bao giờ khai tờ khai thông tin, xin hãy gửi thư yêu cầu đóng trương mục của quý vị đến

Internal Revenue Service
Attn: EO Entity
Mail Stop 6273
Ogden, UT 84201


(hoặc quý vị có thể gửi đơn qua fax tới 855-214-7520).

Nêu lý do tại sao quý vị muốn đóng trương mục của mình. Nếu quý vị có bản sao của Thông Báo Cấp Số EIN được phát hành vào lúc được cấp số EIN thì quý vị hãy đính kèm bản sao này khi quý vị viết thư. Ngoài ra, hãy đảm bảo chắc chắn rằng quý vị ghi rõ tên pháp lý đầy đủ của thực thể, số EIN, và địa chỉ gửi thư.

Nếu quý vị là tổ chức được miễn thuế mà không đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên, hãy xem Chấm Dứt Một Tổ Chức Được Miễn Thuế (Tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin về việc giải thể một tổ chức được miễn thuế, hãy gọi đến số 855-214-7520.