Information For...

For you and your family
Individuals abroad and more
EINs and other information

Filing For Individuals

Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Single and Joint Filers With No Dependents
Employee's Withholding Allowance Certificate

 

Request for Transcript of Tax Returns
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Installment Agreement Request
Wage and Tax Statement

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

EITC 2016: Thông Tin Cập Nhật về Hạn Mức Lợi Tức, Tín Thuế Tối Đa và Luật Thuế

Lợi Tức Do Lao Động và Hạn Mức AGI (Earned Income and AGI Limits)

Cả lợi tức lao động và AGI (Adjusted Gross Income, hay Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh) đều phải ít hơn: 

Nếu diện đệ nộp là... Trẻ Hợp Thức Đã Khai
0 Một Hai Ba trở lên
Độc Thân, Chủ Hộ hoặc Góa Bụa $14,880 $39,296 $44,648 $47,955
Đã Kết Hôn và Khai Chung $20,430 $44,846 $50,198 $53,505

Giới Hạn Lợi Tức Đầu Tư (Investment Income Limit)

Lợi tức đầu tư không được vượt quá $3,400 trong trọn năm.

Tín Thuế Tối Đa (Maximum Credit Amounts)

Tín thuế tối đa cho Niên Thuế 2016 là:

  • $6,269 nếu có ít nhất ba trẻ hợp thức
  • $5,572 nếu có hai trẻ hợp thức
  • $3,373 nếu có một trẻ hợp thức
  • $506 nếu không có trẻ hợp thức

Để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn EITC đối với trẻ, và xem con của quý vị có hội đủ điều kiện không, hãy xem:

Sắc Luật Bảo Vệ Dân Mỹ bị Tăng Thuế (Protecting Americans against Tax Hikes, hay PATH) năm 2015 (The Protecting Americans against Tax Hikes (PATH) Act of 2015)

Trợ giúp lâu dài cho người đóng thuế đã kết hôn và tín chỉ nới rộng cho người đóng thuế có từ ba người con đủ điều kiện trở lên.


IRS không thể bồi hoàn trước ngày 15 tháng Hai cho những khai thuế có đơn xin EITC và Tín Thuế Thêm Cho Con. Điều này áp dụng cho toàn bộ bồi hoàn thuế và không chỉ số tiền tín dụng. Tất cả các số An Sinh Xã Hội dùng để xin EITC phải được cấp vào hoặc trước ngày đáo hạn khai thuế (gồm cả thời gian gia hạn). Quý vị không được nộp đơn xin tín chỉ trễ hơn đối với khai thuế gốc trễ hạn hoặc khai thuế điều chỉnh. 


Nếu IRS từ chối đơn xin EITC của quý vị thì quý vị có thể cần nộp Mẫu Đơn 8862, Thông Tin về Xin Hưởng Tín Chỉ Lợi Tức Do Lao Động Sau Khi Bị Bác Bỏ (Form 8862, Information To Claim Earned Income Credit After Disallowance), để chứng thực lại trước khi nộp đơn xin tín chỉ. Nếu khai thuế của quý vị không được kèm theo Mẫu Đơn 8862 (Form 8862) thì IRS có thể từ chối đơn xin của quý vị. Xem thêm thông tin về chứng thực lại tại đây (Find more recertifying information here). 


Quý vị cũng có thể cần chứng thực lại EITC sau khi hết lệnh cấm xin tín chỉ trong 2 hoặc 10 năm. Quý vị chứng thực lại bằng cách điền thông tin và nộp Mẫu Đơn 8862 (Form 8862). Nếu khai thuế không gửi kèm Mẫu Đơn 8862 thì IRS có thể từ chối đơn xin của quý vị.