Vài nét về chương trình Free File

Sử dụng nhu liệu Free File nếu lợi tức của quý vị là $69,000 hay ít hơn và Mẫu Điền Free File Fillable nếu lợi tức của quý vị cao hơn $69,000. 

IRS Free File là hợp tác giữa IRS và Free File Alliance (tiếng Anh), một nhóm hãng giúp khai thuế tư hàng đầu đồng ý cung cấp giúp khai thuế trực tuyến và nộp bản khai thuế điện tử miễn phí. Đọc thêm về sự hợp tác của chúng tôi (Read more about our partnership (tiếng Anh)..

Chúng tôi không thừa nhận bất cứ hãng Free File Alliance cá nhân nào hay giữ lại bất cứ thông tin người đóng thuế nào đã nhập vào mạng lưới Free File.

Những chương trình này có an toàn không?  Có. Thông tin của quý vị sẽ được bảo vệ không bị bất cứ truy cập trái phép nào trong lúc được gởi đến IRS. Các hãng có thể không tiết lộ hay sử dụng thông tin trên bản khai thuế cho mục đích khác ngoài việc giúp khai thuế nếu không có được bản thỏa thuận hiểu biết và tự nguyện từ quý vị Những hãng này cũng phải theo các quy định của Điều Lệ Riêng Tư và Bảo Vệ của Ủy Ban Mậu Dịch Liên Bang và nộp thuế điện tử của IRS.

IRS sẽ thâu thập hay giữ lại thông tin nào về tôi khi dùng Free File?  Không có. Chánh sách của chúng tôi cấm sử dụng các cookie Internet vĩnh viễn. Đôi khi chúng tôi sử dụng các cookie “tạm thời” hay “theo buổi” để bảo đảm là quý vị đúng là người nhận thông tin mà mình yêu cầu. Những cookie này sẽ bị xóa bỏ khi quý vị kết thúc truy cập Internet.

Tôi có thể làm gì nếu không thể vào hãng Free File từ mạng lưới IRS.gov?  Vấn đề này có thể do nhà cung cấp dịch vụ Internet, nhu liệu an ninh Internet và/hoặc phòng IT chặn thông tin trên trang web yêu cầu từ trình duyệt của quý vị. Thông tin này cần thiết để bảo vệ cả quý vị lẫn hệ thống IRS.gov không bị sử dụng sai trái như mồi chài và các mối đe dọa an ninh khác. Điều không may là do nhiều khác biệt giữa trình duyệt Internet và cấu hình của máy điện toán cá nhân, chúng tôi không thể đề nghị cách cài đặt Internet hay cấu hình cho quý vị. Nên thử một chọn hãng khác, dùng máy điện toán khác hay trình duyệt khác.

Làm thế nào để kiểm tra tình trạng hoàn thuế của tôi?  Lấy thông tin mới nhất về hoàn thuế khi sử dụng ứng dụng Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu?

Làm thế nào để lấy một bản của bản khai thuế?  Luôn nhớ in bản khai thuế sau khi quý vị nộp qua điện tử thành công. Nếu quý vị quên in bản khai thuế thì hãy yêu cầu một bản ghi (transcript) từ IRS. Tùy theo loại bản ghi mà quý vị yêu cầu, quý vị sẽ nhận nhiều hay ít thông tin từ bản khai thuế.  

Trả Trực Tiếp là gì?  Dùng Trả Trực Tiếp (Direct Pay (tiếng Anh))  để trả hóa đơn thuế cá nhân hay tiền thuế ước tính trực tiếp từ trương mục chi phiếu hay tiết kiệm miễn phí cho quý vị.

Điều gì xảy ra nếu tôi truy cập nút Value Added (Giá Trị Gia Tăng) trên trang Free File của hãng?  Quý vị sẽ thoát khỏi Chương Trình Free File của IRS và nếu tiếp tục thì sẽ bị tính phí cho các dịch vụ khác nhau.

Xem các mẫu nộp thông thường (commonly filed forms (tiếng Anh)) nhất. 

Thông tin thêm về nhu liệu Free File        Thông tin thêm về các mẫu điền của Free File Fillable 

 

Vài nét về Nhu Liệu Free File (About Free File Software)

Nhu Liệu Free File giúp người đóng thuế khai thuế liên bang và nộp thuế điện tử miễn phí. Chọn chương trình nhu liệu danh tiếng, tạo trương mục và sau đó nhu liệu này sẽ hướng dẫn quý vị khai thuế.

 • Dùng nhu liệu danh tiếng miễn phí để khai thuế và in ra.
 • Nhu liệu sẽ chỉ dẫn quý vị khai thuế.
 • Quý vị có cần giúp đỡ để giải quyết sai sót hay biết cách dùng nhu liệu không? Liên lạc với hãng để được dịch vụ khách hàng miễn phí.
 • Có sẵn khai thuế tiểu bang và nộp điện tử miễn phí nhưng có thể tính lệ phí.
 • Có sẵn nếu Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh (Adjusted Gross Income (tiếng Anh))  (AGI) là $69,000 hay ít hơn trong năm 2018.
 • Có các mẫu đơn thường sử dụng nhất.

Vài Nét về Các Mẫu Ðiền của Free File Fillable (About Free File Fillable Forms)

Các Mẫu Điền là công cụ dựa trên các mẫu đơn MIỄN PHÍ giúp quý vị chọn các mẫu thuế lợi tức, nhập thông tin thuế, in và nộp điện tử bản khai thuế liên bang. Nếu thấy không thoải mái điền vào bản khai giấy bằng tay, mà không có nhu liệu hướng dẫn thì quý vị nên dùng phương pháp điền bản khai thuế khác.

 • Chương trình chỉ thực hiện những tính toán đơn giản.
 • Chương trình không có phần kiểm tra lỗi khó khăn.
 • Quý vị có phải là người sử dụng lần đầu không? Kiểm tra Hướng Dẫn Người Sử Dụng trước khi quý vị bắt đầu.
 • Nhớ kiểm tra bản khai thuế của quý vị trước khi nộp qua điện tử.
 • Quý vị chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin trên bản khai thuế.
 • Khai thuế tiểu bang không phải là một phần của chương trình.
 • Quý vị chỉ có thể nộp khai thuế cho năm hiện tại.
 • Sau khi bản khai thuế được chấp thuận, thì quý vị không thể thay đổi điều gì bằng chương trình này.
 • Quý vị có cần giúp đỡ không?  Nếu bản khai thuế bị từ chối, quý vị có thể sử dụng trang Help (Giúp đỡ) để sửa lại.
 • Nếu quý vị không thể sửa lại thì sử dụng chương trình nộp qua điện tử khác.
 • Điều quan trọng:  Nếu quý vị có trình duyệt cũ hơn, nhớ cập nhật phiên bản để sử dụng được tốt hơn. Các trình duyệt lỗi thời được cho là gây ra các lỗi hiển thị và in ấn. Muốn biết thêm thông tin, xin xem các đòi hỏi tối thiểu về máy điện toán (minimum computer requirements (tiếng Anh)) .