Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN)

Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) là một số gồm sáu chữ số giúp ngăn chặn người khác khai thuế bằng Số An Sinh Xã Hội hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân của quý vị. Chỉ quý vị và IRS mới biết số IP PIN này. Nó giúp chúng tôi xác minh danh tính của quý vị khi quý vị khai thuế điện tử hoặc trên giấy. Ngay cả khi quý vị không cần khai thuế, số IP PIN vẫn bảo vệ tài khoản của quý vị.

Nếu quý vị là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế được xác nhận và chúng tôi đã giải quyết các vấn đề về trương mục thuế của quý vị, chúng tôi sẽ gửi qua thư cho quý vị Thông Báo CP01A (tiếng Anh) cùng với số IP PIN mới của quý vị mỗi năm.

Nếu quý vị chưa có số IP PIN, quý vị có thể nhận số IP PIN như một cách chủ động để bảo vệ mình khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.

Nếu quý vị muốn yêu cầu IP PIN, vui lòng lưu ý:

  • Quý vị phải vượt qua một quá trình xác minh danh tính.
  • Vợ/chồng và những người phụ thuộc đủ điều kiện nhận số IP PIN nếu họ có thể vượt qua quy trình xác minh danh tính.

Cách nhận IP PIN

Cách nhanh nhất để nhận IP PIN là sử dụng công cụ Nhận IP PIN trực tuyến. Nếu quý vị muốn nhận IP PIN và quý vị chưa có tài khoản trên IRS.gov, quý vị phải đăng ký để xác thực danh tính của mình. Công cụ IP PIN thường có sẵn bắt đầu từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 11. Chọn nút để bắt đầu.

Nhận IP PIN (tiếng Anh)

Các lựa chọn thay thế cho công cụ trực tuyến

Nếu quý vị muốn một số IP PIN nhưng quý vị không thể xác thực thành công danh tính của mình thông qua công cụ Nhận IP PIN, quý vị sẽ có các lựa chọn thay thế. Vui lòng lưu ý rằng sử dụng một phương pháp thay thế cho công cụ trực tuyến, quý vị sẽ lâu nhận được số IP PIN hơn.

Nếu tổng thu nhập được điều chỉnh của quý vị trên tờ khai nộp lần cuối cùng là dưới $ 73.000 đối với Cá nhân hoặc $ 146.000 đối với Vợ Chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế và quý vị không thể sử dụng công cụ trực tuyến, quý vị có lựa chọn nộp Mẫu 15227, Đơn Xin Mã Số Bảo Vệ Danh Tính (tiếng Anh)PDF. Quý vị phải có:

  • Số An Sinh Xã Hội Hợp Lệ hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân
  • Tổng thu nhập được điều chỉnh trên tờ khai nộp lần cuối cùng của quý vị là dưới $ 73.000 đối với Cá Nhân hoặc $ 146.000 đối với Vợ Chồng Khai Chung Hồ Sơ Thuế
  • Có điện thoại để sử dụng

Chúng tôi sẽ sử dụng số điện thoại được cung cấp trên Mẫu 15227 để gọi cho quý vị và xác thực danh tính của quý vị. Sau khi chúng tôi xác minh danh tính của quý vị, quý vị sẽ nhận được số IP PIN của mình qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ thường trong vòng sáu tuần. Sau đó, quý vị sẽ nhận được số IP PIN của mình hàng năm qua thư. 

Nếu quý vị không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến hoặc qua Mẫu 15227 hoặc quý vị không đủ điều kiện để nộp Mẫu 15227, quý vị có thể đặt một cuộc hẹn để gặp trực tiếp tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế. Vui lòng mang theo một giấy tờ tùy thân có ảnh do chính quyền cấp và một giấy tờ tùy thân khác để chứng minh danh tính của quý vị. Sau khi chúng tôi xác minh danh tính của quý vị, quý vị sẽ nhận được số IP PIN của mình qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ thường trong vòng ba tuần. Sau đó, quý vị sẽ nhận được IP PIN của mình hàng năm qua thư.

Thông Tin Quan Trọng Về Số IP PIN

  • Số IP PIN có giá trị trong một năm dương lịch.
  • Số IP PIN được tạo mới hàng năm cho trương mục của quý vị.
  • Đăng nhập lại vào công cụ Nhận IP PIN, sẽ hiển thị số IP PIN hiện tại của quý vị.
  • Số IP PIN phải được sử dụng khi nộp bất kỳ tờ khai thuế liên bang nào trong năm kể cả các tờ khai của năm trước.
  • Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Mã Số Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) (tiếng Anh)

Sử dụng số IP PIN để khai thuế

Nhập số IP PIN gồm sáu chữ số khi được yêu cầu trong khi sử dụng sản phẩm phần mềm thuế của quý vị hoặc cung cấp số đó cho chuyên gia thuế đáng tin cậy đang chuẩn bị tờ khai thuế cho quý vị. Số IP PIN chỉ được sử dụng cho Mẫu 1040, 1040-NR, 1040-PR, 1040-SR, và 1040-SS.

Số IP PIN chính xác phải được nhập trên tờ khai thuế điện tử và trên giấy để tránh bị từ chối và trì hoãn. Số IP PIN không chính xác hoặc bị thiếu sẽ dẫn đến việc từ chối tờ khai điện tử hoặc trì hoãn tờ khai trên giấy của quý vị cho đến khi có thể xác minh được số đó.

Không tiết lộ số IP PIN của quý vị cho bất cứ ai. Số này chỉ nên được tiết lộ cho chuyên gia thuế của quý vị và chỉ khi quý vị sẵn sàng ký và nộp tờ khai. IRS sẽ không bao giờ yêu cầu số IP PIN của quý vị. Các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử hoặc tin nhắn văn bản yêu cầu số IP PIN của quý vị là các trò lừa đảo.

Số IP PIN bị mất

Xem Lấy Lại Số IP PIN để biết chi tiết. Xin đừng nộp Mẫu 15227 để đăng ký một số IP PIN mới.