Thay Đổi Mới của Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận ITIN

Lệnh Hoãn Đơn Xin làm Đại Lý Thâu Nhận ITIN

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, 2022, IRS sẽ áp đặt lệnh hoãn với Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận. Lệnh hoãn sẽ kéo dài đến mùa Hè năm 2023 và khi được dỡ bỏ, chúng tôi sẽ ban hành thông báo hủy bỏ. Lệnh hoãn sẽ cho phép các nỗ lực hiện đại hóa đáng kể dẫn đến một quy trình nộp đơn hiệu quả hơn. Khung thời gian tổng thể để xử lý các đơn được gửi đúng sẽ thay đổi từ vài tháng sang vài tuần.

Trong lúc có lệnh hoãn, Mẫu 13551, Đơn Xin Tham Gia Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận của IRS, sẽ không được chấp nhận.

Để chuẩn bị cho lệnh hoãn, đại lý thâu nhận (AA) và đại lý thâu nhận có chứng nhận (CAA) nên thực hiện các hành động sau:

 • AA hoặc CAA hiện hành hoặc đã được duyệt – Không cần hành động nào cho các thỏa thuận được phê duyệt hiện tại có giá trị sau ngày 31 tháng 12, 2022. Thay đổi đối với bất kỳ thỏa thuận hiện có nào trong thời lệnh hoãn được hạn chế.
 • AA hoặc CAA đang gia hạn – Những người có thỏa thuận được phê duyệt hiện tại hết hạn trong năm nay sẽ cần nộp Mẫu 13551 và tất cả các tài liệu cần thiết trước ngày bắt đầu lệnh hoãn ngày 15 tháng 8. Các đơn có ngày nhận được sau ngày đó sẽ được trả lại.
 • AA  hoặc CAA mới – Bất kỳ đơn mới nào và tất cả các tài liệu cần thiết phải nhận được trước ngày 15 tháng 8. Các đơn nhận được sau ngày đó sẽ được trả lại.

Các thay đổi được yêu cầu sau đây có thể được gửi qua email đến ITINProgramOffice@irs.gov trong khi lệnh hoãn có hiệu lực.

 • Loại bỏ một đại diện được ủy quyền hiện có
 • Cập nhật thông tin liên hệ chính hoặc thay thế của tổ chức
 • Cập nhật địa chỉ email của tổ chức
 • Cập nhật số điện thoại hoặc số fax của tổ chức

Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu gửi bởi các cá nhân được chấp thuận để hành động thay mặt cho cá nhân hoặc tổ chức.

Các Bước Yêu Cầu cho Mọi Đương Đơn Xin Cấp Mới hoặc Gia.

 1. Hoàn tất Mẫu 13551, Đơn Xin Tham Gia Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận của IRS (tiếng Anh)PDF, và đính kèm thẻ in dấu tay (nếu có). Ghi chú: Mẫu 13551 sẽ không được chấp nhận sau ngày 15 tháng 8, 2022.
 2. Hoàn tất Đào Tạo Đại Lý Thâu Nhận ITIN (tiếng Anh)PPTX bắt buộc, in ra, ký tên và nộp mẫu chứng nhận.
 3. Đính kèm mẫu chứng nhận cho mỗi đại diện được ủy quyền (người có tên ở phần số 5 của đơn xin) với Mẫu 13551.
 4. Hoàn tất đào tạo về pháp lý (tiếng Anh) và gửi chứng nhận hoàn tất đến IRS. (Chỉ dành cho đương đơn là CAA)

Xin chú ý:

 • Đơn xin nào không có (các) mẫu giấy chứng nhận sẽ không được cứu xét.
 • Mọi Đại Lý Thâu Nhận phải nộp ít nhất 5 đơn W-7 một năm để tiếp tục tham gia chương trình.
 • Khi đơn được nhận, IRS sẽ kiểm tra lý lịch và việc tuân thủ thuế.

Quá Trình Chứng Nhận Tài Liệu 

CAA có thể xác thực mọi giấy tờ tùy thân cho đương đơn chính và phụ. Đối với người phụ thuộc, họ có thể xác thực hộ chiếu và giấy khai sinh dân sự; tuy nhiên, họ phải gửi trực tiếp bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận của mọi giấy tờ khác đến IRS. Mẫu W-7 (COA), Giấy Chứng Nhận Chính Xác cho Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế của IRS phải được gửi kèm khi nộp đơn xin theo Mẫu W-7 để xác minh rằng họ đã duyệt xét giấy tờ bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận từ cơ quan cấp phát.

Đại Lý Thâu Nhận (AA)CAA phải trực tiếp phỏng vấn từng đương đơn (đương đơn chính, phụ và người phụ thuộc) để hoàn tất đơn xin. Có thể phỏng vấn qua video nếu CAA có giấy tờ tùy thân bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận từ cơ quan cấp phát trong quá trình phỏng vấn.
 

Lời Nhắc Nhở của Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận

IRS đã thay đổi danh sách các loại tài liệu mà CAA được ủy quyền để xác thực và nộp cùng với đơn của khách hàng xin cấp Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN). Một cuộc kiểm tra gần đây của Tổng Thanh Tra của Bộ Tài Chính về Điều Hành Thuế Vụ (TIGTA) cho thấy không có khóa đào tạo về pháp lý về thẻ căn cước quân nhân nước ngoài nào dành cho CAA.

Dựa trên những thông tin này, chúng tôi đã loại thẻ căn cước quân nhân nước ngoài ra khỏi danh sách 13 loại tài liệu mà CAA có thể xác thực. Thẻ căn cước quân nhân nước ngoài hiếm khi được cung cấp nhưng vẫn còn được sử dụng để xin ITIN nếu xuất trình trực tiếp cho IRS qua đường bưu điện hoặc gặp mặt trực tiếp tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế.

Yêu Cầu Bổ Sung cho Đại Lý Thâu Nhận

Những yêu cầu này nhằm mục đích đẩy mạnh chương trình ITIN và cải tiến dịch vụ cho cả Đại Lý Thâu Nhận và khách hàng của họ. Các thắc mắc về Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận có thể được gửi đến email của Ban Chính Sách ITIN.

Đào Tạo

Để chắc chắn rằng các Đại Lý Thâu Nhận có được công cụ họ cần để thực hiện công việc thì mọi đương đơn xin cấp mới và gia hạn phải hoàn tất Đào Tạo Đại Lý Thâu Nhận ITIN (tiếng Anh)PPTX bắt buộc. Buổi đào tạo này có sẵn trực tuyến. Đương đơn CAA xin cấp mới và gia hạn cũng phải hoàn tất Đào Tạo Tài Liệu Pháp Lý chính thức để có được những kỹ năng cần thiết để xác thực giấy tờ tùy thân. Phải đính kèm giấy chứng nhận hoàn tất bản gốc cùng Mẫu 13551. Để biết thêm thông tin tham khảo Đào Tạo về Pháp Lý (tiếng Anh).

Duyệt Xét Tuân Thủ

IRS sẽ duyệt xét tuân thủ bao gồm cả duyệt xét trực tiếp và qua thư từ. CAA phải phối hợp với IRS để kiểm tra tuân thủ và yêu cầu thông tin từ phía Tổng Thanh Tra của Bộ Tài Chính về Điều Hành Thuế Vụ hoặc Văn Phòng Trách Nhiệm Chính Phủ. Việc không thực hiện điều này có hậu quả bị kết thúc tham gia chương trình.

Tiêu Chuẩn Phẩm Chất

Mọi đại lý thâu nhận phải tuân theo các tiêu chuẩn phẩm chất do IRS thiết lập và theo dõi. Những tiêu chuẩn mới tập trung vào phẩm chất của việc nộp Mẫu W-7 của từng đại diện cũng như sự tuân hành của họ theo điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận Đại Lý Thâu Nh