Thay đổi mới của chương trình đại diện thâu nhận ITIN

IRS đã cập nhật những thủ tục liên quan đến tiến trình đệ đơn xin ITIN (Individual Taxpayer Identification Number, hay Số Nhận Diện Người Đóng Thuế). Người đóng thuế và đại diện của họ phải xem những thay đổi này nêu bên dưới đây trước khi xin số ITIN:

Thay đổi đối với Chương trình CAA năm 2020

 • Sở Thuế Vụ (IRS) đã thực hiện thay đổi danh sách các loại tài liệu mà Đại Diện Thâu Nhận Chứng Thực (CAA) được ủy quyền để xác thực và nộp cùng với các đơn xin của khách hàng xin cấp Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (ITIN). Một cuộc kiểm tra gần đây của Cơ Quan Tổng Thanh Tra Ngân Khố về Hành Chính Thuế cho thấy không có khóa huấn luyện tư pháp về thẻ căn cước quân sự nước ngoài nào dành cho các CAA.

  Dựa trên những thông tin này, IRS đã loại thẻ căn cước quân sự nước ngoài ra khỏi danh sách 13 loại tài liệu mà CAA có thể xác thực đối với đơn xin ITIN. Thẻ căn cước quân đội nước ngoài chiếm một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong hồ sơ nộp của tất cả các đương đơn. Sau khi thay đổi theo đề xuất được thực hiện, các đương đơn sẽ tiếp tục có thể sử dụng các tài liệu này để xin số ITIN nếu họ xuất trình trực tiếp cho IRS bằng thư bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế.
   
 • Thay Đổi về Tiến Trình Chứng Nhận (2016)
  CAA hiện nay được phép chứng thực thẻ thông hành và giấy khai sinh cho người thuộc quyền. CAA sẽ tiếp tục chứng nhận các giấy tờ có danh tánh cho đương đơn chánh và phụ. Phải gửi kèm Mẫu Đơn W-7 (COA), Chứng Nhận Số Nhận Diện Người Đóng Thuế của IRS (Certificate of Accuracy for IRS Individual Identification Taxpayer Number) khi nộp đơn xin Mẫu Đơn W-7 vì đó là chứng nhận họ đã duyệt xét giấy tờ bản gốc hoặc hoặc bản sao có công chứng từ cơ quan phát hành. CAA sẽ phải đính kèm và gửi bản sao của tất cả giấy tờ đã duyệt xét cùng Mẫu Đơn W-7 COA đến IRS.

  Xin nhớ là AA và CAA phải trực tiếp phỏng vấn từng đương đơn (đương đơn chánh, phụ và người thuộc quyền) để hoàn tất đơn xin. Có thể phỏng vấn qua video (như SKYPE) nếu CAA có giấy tờ gốc có danh tánh hoặc bản sao được chứng thực từ cơ quan phát hành khi phỏng vấn.
   
 • Nhận Đơn Xin Đại Diện Thâu Nhận ITIN Quanh Năm
  Hiện nay, chúng tôi nhận Mẫu Đơn 13551, Đơn Xin Tham Gia Chương Trình Đại Diện Thâu Nhận của IRS quanh năm.
   
 • Tuyển Dụng Đại Diện Thâu Nhận có Chứng Nhận
  Sở Thuế Vụ hiện đang tuyển dụng các Đại Diện Thâu Nhận có Chứng Nhận. Mục tiêu là cung cấp nhiều dịch vụ ITIN cá nhân trên cả nước, đặc biệt là ở những cộng đồng có nhiều người sử dụng ITIN. Đại Diện Thâu Nhận có Chứng Nhận là một người hay tổ chức (doanh nghiệp hay tổ chức) có thỏa thuận bằng văn bản với IRS, để hỗ trợ cá nhân và người nước ngoài khác không đủ điều kiện được Số An Sinh Xã Hội nhưng vẫn cần Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Taxpayer Identification Number, hay TIN) để nộp Mẫu Đơn 1040 và các bản khai thuế khác. Đại Diện Thâu Nhận có chứng nhận hỗ trợ tiến trình nộp đơn xin bằng cách duyệt xét những giấy tờ cần thiết, chứng thực danh tánh khi có thể được và gửi các mẫu đã điền đầy đủ thông tin đến IRS.

  Tất cả đương đơn mới hoặc gia hạn cần thực hiện bốn bước.
  1. Điền vào Mẫu Đơn 13551 (PDF), Đơn Xin IRS để Tham Gia Chương Trình Đại Diện Thâu Nhận IRS và đính kèm thẻ in dấu tay (nếu có).
  2. Điền thông tin huấn luyện Đại Diện Thâu Nhận (Acceptance Agent training PPTX) bắt buộc, in ra, ký tên và nộp mẫu chứng nhận.
  3. Đính kèm mẫu chứng nhận cho mỗi đại diện được phép (người có tên ở tiểu phần 5 của đơn xin) với Mẫu Đơn 13551.
  4. Hoàn tất huấn luyện tư pháp (forensic training) và gửi chứng nhận hoàn tất đến IRS. (Chỉ cho đương đơn xin CAA)

Ngoài ra:

 • Đơn xin nào không có (các) mẫu chứng nhận sẽ không được cứu xét.
 • Tất cả các Đại Diện Thâu Nhận phải nộp ít nhất năm đơn xin W-7 một năm để được tham gia chương trình.
 • IRS sẽ kiểm tra tiểu sử và tuân hành thuế sau khi nhận đơn xin.

Gửi Mẫu Đơn 13551, cùng với thẻ in dấu tay đã điền thông tin hoặc bằng chứng về tình trạng chuyên nghiệp nếu có đòi hỏi, tài liệu tư pháp, chứng nhận huấn luyện bắt buộc, đến:

Internal Revenue Service
3651 S. IH 35
Stop 6380 AUSC
Austin, TX 78741

Đòi Hỏi Thêm về Đại Diện Thâu Nhận 

 • Huấn Luyện
  Để chắc chắn các Đại Diện Thâu Nhận có công cụ họ cần để thực hiện công việc thì tất cả những đương đơn xin mới và gia hạn đều phải hoàn tất huấn luyện bắt buộc. Có sẵn chương trình huấn luyện trực tuyến trên ITIN AA-CAA Online Pre-ApplicationTrainingPowerPoint PPT. Đương đơn xin CAA Mới và Gia Hạn cũng phải hoàn tất Huấn Luyện Tài Liệu Tra Cứu chánh thức để lấy những kỹ năng cần thiết để chứng thực tài liệu cho biết danh tánh. Phải đính kèm bản chánh giấy chứng nhận hoàn tất huấn luyện cùng Mẫu Đơn 13551, Đơn Xin Tham Gia Chương Trình Đại Diện Thâu Nhận của IRS. Bấm vào đường nối này: Forensic Training để biết thêm thông tin.
   
 • Duyệt Xét Tuân Hành
  IRS sẽ duyệt xét tuân hành, gồm cả duyệt xét trực tiếp và qua thư tín. Các Đại Diện Thâu Nhận có Chứng Nhận phải phối hợp với IRS để kiểm tra tuân hành cũng như yêu cầu thông tin của Cơ Quan Tổng Thanh Tra Ngân Khố về Hành Chính Thuế hoặc Văn Phòng Trách Nhiệm Chánh Phủ. Nếu không làm vậy thì không được tham gia chương trình nữa.
   
 • Tiêu Chuẩn Phẩm Chất
  Tất cả các Đại Diện Thâu Nhận phải tuân theo các tiêu chuẩn phẩm chất do IRS thiết lập và theo dõi. Các tiêu chuẩn mới tập trung vào phẩm chất nộp Mẫu Đơn W-7 của từng đại diện cũng như tuân hành của họ theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận Đại Diện Thâu Nhận.

Các thay đổi và đòi hỏi này đẩy mạnh chương trình ITIN và cải tiến dịch vụ cho cả Đại Diện Thâu Nhận và khách hàng của họ. Có thể gửi các thắc mắc về Chương Trình Đại Diện Thâu Nhận đến Ban Chánh Sách ITIN qua điện thư ITINProgramOffice@irs.gov