Thay Đổi Mới của Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận ITIN

Lời Nhắc Nhở của Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận

 • Sở Thuế Vụ (IRS) đã thay đổi danh sách các loại tài liệu mà Đại Lý Thâu Nhận Có Chứng Nhận (CAA) được ủy quyền để xác thực và nộp cùng với đơn của khách hàng xin cấp Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN). Một cuộc kiểm tra gần đây của Văn Phòng Tổng Thanh Tra Về Quản Trị Thuế Của Bộ Ngân Khố cho thấy không có khóa huấn luyện về pháp lý về thẻ căn cước quân nhân nước ngoài nào dành cho CAA

  Dựa trên những thông tin này, IRS đã loại thẻ căn cước quân nhân nước ngoài ra khỏi danh sách 13 loại tài liệu mà CAA có thể xác thực đối với đơn xin cấp ITIN. Thẻ căn cước quân nhân nước ngoài chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số lượng đơn nộp từ mọi đương đơn. Đương đơn có thể tiếp tục sử dụng những tài liệu này để để xin số ITIN nếu họ xuất trình trực tiếp cho IRS qua đường bưu điện hoặc gặp mặt trực tiếp tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế. 
   

 • Quá Trình Chứng Nhận Tài Liệu 

  CAA có thể xác thực mọi giấy tờ tùy thân cho đương đơn chính và phụ.  Đối với người phụ thuộc, họ có thể xác thực hộ chiếu và giấy khai sinh dân sự; tuy nhiên, họ phải gửi trực tiếp bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận của mọi giấy tờ khác đến IRS. Mẫu W-7 (COA), Giấy Chứng Nhận Chính Xác cho Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế của IRS phải được gửi kèm khi nộp đơn xin theo Mẫu W-7 để xác minh rằng họ đã duyệt xét giấy tờ bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận từ cơ quan cấp phát. 

  AACAA phải trực tiếp phỏng vấn từng đương đơn (đương đơn chính, phụ và người phụ thuộc) để hoàn tất đơn xin. Có thể phỏng vấn qua video (như SKYPE) nếu CAA có giấy tờ tùy thân bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận từ cơ quan cấp phát trong qáu trình phỏng vấn.
   

 • Nhận Đơn Xin Đại Thâu Nhận ITIN Quanh Năm 

  Hiện nay, chúng tôi nhận Mẫu 13551, Đơn Xin Tham Gia Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận của IRS quanh năm.
   

 • Tuyển Dụng Đại Thâu Nhận Chứng Nhận 

  Sở Thuế Vụ hiện đang tuyển dụng Đại Lý Thâu Nhận Có Chứng Nhận. Mục tiêu là cung cấp nhiều dịch vụ ITIN cá nhân trên cả nước, đặc biệt là ở những cộng đồng có nhiều người sử dụng ITIN. Đại Lý Thâu Nhận Có Chứng Nhận là một người hoặc một thực thể (doanh nghiệp hay tổ chức) có thỏa thuận bằng văn bản với IRS, được ủy quyền để hỗ trợ cá nhân và người nước ngoài khác mà không đủ điều kiện nhận Số An Sinh Xã Hội nhưng vẫn cần Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (TIN) để nộp Mẫu 1040 và các bảng liệt kê về thuế khác. Đại Lý Thâu Nhận Có Chứng Nhận hỗ trợ tiến trình nộp đơn xin bằng cách duyệt xét những giấy tờ cần thiết, xác thực danh tính khi có thể và gửi những mẫu đơn đã điền đầy đủ thông tin đến IRS.

Mọi đương đơn nộp đơn xin cấp mới hoặc gia hạn cần thực hiện bốn bước.

 1. Hoàn tất Mẫu 13551 (tiếng Anh)PDF, Đơn Xin Tham Gia Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận của IRS và đính kèm thẻ in dấu tay (nếu có).

 2. Hoàn tất Huấn Luyện Đại Lý Thâu Nhận ITIN (tiếng Anh)PPTX bắt buộc, in ra, ký tên và nộp mẫu giấy chứng nhận.

 3. Đính kèm mẫu giấy chứng nhận cho mỗi đại diện được ủy quyền (người có tên ở phần số 5 của đơn xin) với Mẫu 13551.

 4. Hoàn tất huấn luyện về pháp lý (tiếng Anh) và gửi chứng nhận hoàn tất đến IRS. (Chỉ dành cho đương đơn là CAA)

Ngoài ra:

 1. Đơn xin nào không có (các) mẫu giấy chứng nhận sẽ không được cứu xét.

 2. Mọi Đại Lý Thâu Nhận một năm phải nộp ít nhất 5 đơn xin theo Mẫu W-7 để được tham gia chương trình.

 3. IRS sẽ kiểm tra lý lịch và việc tuân thủ thuế sau khi nhận đơn xin.

Gửi Mẫu 13551, cùng với thẻ in dấu vân tay đã hoàn tất hoặc bằng chứng về tư cách nghiệp vụ nếu được yêu cầu, tài liệu pháp lý, giấy chứng nhận huấn luyện bắt buộc, đến:  

Internal Revenue Service
3651 S. IH 35
Stop 6380 AUSC
Austin, TX 78741

Yêu Cầu Khác về Đại Lý Thâu Nhận

 • Huấn Luyện

  Để chắc chắn rằng các Đại Lý Thâu Nhận có được công cụ họ cần để thực hiện công việc thì mọi đương đơn xin cấp mới và gia hạn đều phải hoàn tất Huấn Luyện Đại Lý Thâu Nhận ITIN (tiếng Anh)PPTX bắt buộc. Buổi huấn luyện này có sẵn trực tuyến. Đương đơn CAA xin cấp mới và gia hạn cũng phải hoàn tất Huấn Luyện Tài Liệu Pháp Lý chính thức để có được những kỹ năng cần thiết để xác thực giấy tờ tùy thân. Phải đính kèm giấy chứng nhận hoàn tất bản gốc cùng Mẫu 13551, Đơn Xin Tham Gia Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận của IRS. Để biết thêm thông tin, hãy xem: Huấn Luyện về Pháp Lý (tiếng Anh).
   

 • Duyệt Xét Tuân Thủ

  IRS sẽ duyệt xét tuân thủ bao gồm cả duyệt xét trực tiếp và qua thư từ. Đại Lý Thâu Nhận Có Chứng Nhận phải phối hợp với IRS để kiểm tra tuân thủ cũng như yêu cầu thông tin từ phía Văn Phòng Tổng Thanh Tra Về Quản Trị Thuế Của Bộ Ngân Khố hoặc Văn Phòng Trách Nhiệm Chính Phủ. Việc không thực hiện điều này có thể khiến đại lý đó không được tham gia chương trình nữa.
   

 • Tiêu Chuẩn Phẩm Chất

  Mọi Đại Lý Thâu Nhận phải tuân theo các tiêu chuẩn phẩm chất do IRS thiết lập và theo dõi. Những tiêu chuẩn mới tập trung vào phẩm chất của việc nộp Mẫu W-7 của từng đại diện cũng như sự tuân hành của họ theo điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận Đại Lý Thâu Nhận.

Những yêu cầu này nhằm mục đích đẩy mạnh chương trình ITIN và cải tiến dịch vụ cho cả Đại Lý Thâu Nhận và khách hàng của họ. Các thắc mắc về Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận có thể được gửi đến Ban Chính Sách ITIN qua e-mail tại ITINProgramOffice@irs.gov.