Miễn Áp Dụng Thuế Bổ Sung cho Bão Ida từ IRS: Ngày đến hạn 15 tháng 9, 15 tháng 10, và các ngày khác được gia hạn đến ngày 3 tháng 1 cho một số vùng thuộc Mississippi; ngày đến hạn 1 tháng 11 vẫn áp dụng cho phần còn lại của tiểu bang

IR-2021-210, ngày 27 tháng 10 năm 2021

WASHINGTON — Hôm nay Sở Thuế Vụ thông báo rằng nạn nhân bị ảnh hưởng bởi Bão Ida ở những vùng thuộc Mississippi, nay được gia hạn thời gian – cho đến ngày 3 tháng 1 năm 2022 – để nộp nhiều loại tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp cũng như chi trả thuế.

Sau tuyên bố thiên tai của tuần trước bởi Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), IRS đang đưa ra khoản miễn áp dụng thuế mở rộng này cho những vùng của tiểu bang này mà mới được chỉ định để hỗ trợ cá nhân hoặc công cộng. Trước đây, IRS đã đưa ra chính sách miễn áp dụng thuế đặc biệt cho toàn bộ bang Mississippi, nhìn chung là gia hạn nhiều hạn chót khai và nộp thuế cho đến ngày 1 tháng 11 năm 2021.

Hiện tại, việc miễn áp dụng mở rộng có hiệu lực tại các quận Amite, Claiborne, Copiah, Covington, Franklin, Georgia, Hancock, Harrison, Jackson, Jefferson, Jefferson Davis, Lawrence, Lincoln, Pearl River, Pike, Simpson, Walthall, WayneWilkinson. Bất kỳ lãnh thổ tài phán nào được thêm vào tuyên bố của FEMA ngày 22 tháng 10 sẽ tự động nhận được sự miễn áp dụng mở rộng của IRS.

Người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi bão ở những vùng khác của Mississippi vẫn có thời hạn nộp thuế là ngày 1 tháng 11. Danh sách những địa phương đủ điều kiện hiện tại luôn có sẵn trên trang cứu trợ thiên tai trên IRS.gov.

Việc miễn áp dụng đã kéo dài nhiều hạn chót khai và nộp thuế mà bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 2021. Do đó, cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn đến ngày 3 tháng 1 năm 2022 để khai và nộp bất kỳ khoản thuế nào mà đúng ra là đã đến hạn trong khoảng thời gian này. Điều này có nghĩa là những cá nhân được gia hạn hợp lệ để nộp tờ khai thuế năm 2020 vốn sẽ đến hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 giờ sẽ có thời hạn nộp đến ngày 3 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, IRS lưu ý rằng do khoản chi trả thuế liên quan đến những tờ khai thuế năm 2020 này đến hạn vào ngày 17 tháng 5 năm 2021, những khoản chi trả đó không đủ điều kiện cho sự miễn áp dụng này.

Hạn chót ngày 3 tháng 1 năm 2022 cũng áp dụng cho các khoản tiền thuế thu nhập ước tính hàng quý đến hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, cũng như những tờ khai thuế tiền lương và thuế gián thu hàng quý thường đến hạn vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Doanh nghiệp có ngày đến hạn ban đầu hoặc đã được gia hạn cũng được hỗ trợ thêm thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn ở những công ty S và công ty hợp doanh có năm tài khóa theo năm dương lịch mà có khoảng gia hạn trong năm 2020 kết thúc vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, cũng như những công ty có năm tài khóa theo năm dương lịch có khoảng gia hạn trong năm 2020 kết thúc vào ngày 15 tháng 10 năm 2021. Chính sách này cũng áp dụng cho các tổ chức được miễn thuế có năm tài khóa theo năm dương lịch mà có khoảng gia hạn trong năm 2020 kết thúc vào ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Ngoài ra, các khoản phạt đối với các khoản ký gửi thuế tiền lương và thuế gián thu đến hạn vào hoặc sau ngày 28 tháng 8 năm 2021 và trước ngày 13 tháng 9 sẽ được hủy bỏ, miễn là những khoản ký gửi này được thực hiện không muộn hơn ngày 13 tháng 9 năm 2021.

Trang cứu trợ thiên tai của IRS (tiếng Anh) đưa ra thông tin chi tiết về những tờ khai thuế, khoản chi trả và hành động liên quan đến thuế đủ điều kiện để được gia hạn khác.

IRS tự động đưa ra chương trình hỗ trợ khai thuế và miễn áp dụng tiền phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào có địa chỉ trong hồ sơ của IRS nằm trong khu vực thiên tai. Do đó, người đóng thuế không cần liên lạc với IRS để nhận được chương trình miễn áp dụng này. Tuy nhiên, nếu người đóng thuế bị ảnh hưởng nhận được thông báo phạt từ IRS do khai thuế hoặc chi trả muộn, trong đó có ngày đến hạn khai thuế, chi trả hoặc ký gửi ban đầu hoặc gia hạn rơi vào thời gian trì hoãn, thì người đóng thuế nên gọi đến số trên thông báo để yêu cầu hủy bỏ khoản phạt.

Ngoài ra, IRS sẽ làm việc với bất kỳ người đóng thuế nào sống bên ngoài khu vực thiên tai nhưng lại có hồ sơ cần thiết, được sử dụng để đáp ứng hạn chót rơi vào khoảng thời gian trì hoãn, nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Những người đóng thuế đủ tiêu chuẩn được cứu trợ sống ngoài khu vực thiên tai cần liên lạc với IRS theo số 866-562-5227. Chương trình này cũng áp dụng với nhân viên hỗ trợ hoạt động cứu trợ có liên kết với chính phủ hoặc tổ chức thiện nguyện được công nhận.

Cá nhân và doanh nghiệp trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố mà phải chịu tổn thất liên quan đến thiên tai không được bảo hiểm hoặc không được bồi hoàn có thể chọn kê khai tổn thất trên tờ khai thuế cho năm xảy ra tổn thất (trong trường hợp này là tờ khai thuế 2021 vốn thường được nộp vào năm sau) hoặc tờ khai thuế cho năm trước đó (2020). Quý vị phải viết mã số khai báo của FEMA – EM-3569 liên quan đến việc miễn áp dụng trước đó hoặc EM-4626 cho việc miễn áp dụng mới – trên những tờ khai thuế kê khai tổn thất. Vui lòng xem Ấn Phẩm 547 để biết thêm thông tin chi tiết.

Chương trình miễn áp dụng thuế là một phần phản ứng phối hợp của liên bang đối với thiệt hại do Bão Ida gây ra và dựa trên những đánh giá thiệt hại tại địa phương của FEMA. Để nắm được thông tin về phục hồi sau thiên tai, truy cập DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).