Tổng quan về tín thuế cho những người phụ thuộc khác

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Mẹo Thuế 2022-12, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Những người đóng thuế có người phụ thuộc không đủ điều kiện nhận tín thuế trẻ em có thể yêu cầu tín thuế người phụ thuộc khác. Đây là một khoản tín thuế không hoàn lại. Khoản này có thể giảm hoặc, trong một số trường hợp, xóa một hóa đơn thuế, nhưng IRS không thể hoàn trả cho người đóng thuế bất kỳ phần tín thuế nào mà có thể còn dư.

Dưới đây là thông tin thêm để giúp người đóng thuế xác định xem họ có đủ điều kiện để yêu cầu khoản đó trên tờ khai thuế năm 2021 hay không.

Số tiền tín thuế tối đa là $500 cho mỗi người phụ thuộc đáp ứng các điều kiện nhất định. Ví dụ: Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác có thể được yêu cầu cho:

  • Người phụ thuộc ở mọi lứa tuổi, kể cả những người từ 18 tuổi trở lên.
  • Người phụ thuộc có số An Sinh Xã Hội hoặc số nhận dạng cá nhân đóng thuế. 
  • Cha mẹ phụ thuộc hoặc những người thân đủ điều kiện khác được người đóng thuế hỗ trợ.
  • Người phụ thuộc sống chung với người đóng thuế nhưng không có quan hệ họ hàng với người đóng thuế.

Khoản tín thuế bắt đầu giảm dần khi thu nhập của người đóng thuế hơn $200,000. Sự giảm dần này bắt đầu đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn khai thuế chung có thu nhập $400,000.

Người đóng thuế có thể yêu cầu khoản tín thuế này nếu:

  • Họ khai người đó là người phụ thuộc (tiếng Anh) trên tờ khai thuế của người đóng thuế.
  • Họ không thể sử dụng người phụ thuộc để yêu cầu tín thuế trẻ em hoặc tín thuế trẻ em bổ sung.
  • Người phụ thuộc là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú

Người đóng thuế có thể yêu cầu tín thuế người phụ thuộc khác ngoài tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộctín thuế thu nhập kiếm được. Họ có thể sử dụng Công Cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác của IRS, Con Cái/Người Phụ thuộc của Tôi Có Đủ Điều Kiện Nhận Khoản Tín Thuế Trẻ Em hoặc Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác Không? (tiếng Anh), để giúp xác định xem họ có đủ điều kiện để yêu cầu khoản tín thuế này hay không.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)