Tín Thuế Trẻ Em: Tính năng mới về cập nhật địa chỉ trên cổng thông tin trực tuyến IRS; thực hiện các thay đổi khác trước ngày 30 tháng 8 đối với khoản thanh toán trong tháng 9

IR-2021-171, Ngày 20 Tháng 8, 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ đã ra mắt một tính năng mới cho phép bất kỳ gia đình nào đang nhận các khoản thanh toán Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng có thể cập nhật địa chỉ gửi thư của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em, chỉ có trên IRS.gov.  Tính năng này sẽ giúp bất kỳ gia đình nào khi chọn nhận thanh toán bằng séc giấy tránh được chậm trễ trong khi gửi hoặc thậm chí bị trả lại séc do không thể gửi được.

Bất kỳ gia đình nào cũng có thể dễ dàng nhận séc tháng 9 và tất cả séc sau này được gửi đến địa chỉ mới của họ bằng cách sử dụng cổng thông tin để thực hiện yêu cầu thay đổi địa chỉ.  Để thay đổi này có hiệu lực vào tháng 9, mọi người cần hoàn thành yêu cầu trước 12 giờ đêm theo Giờ Miền Đông vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 8.  Các gia đình vẫn có thể thực hiện các thay đổi sau ngày đó, nhưng yêu cầu của họ sẽ không có hiệu lực cho đến lần thanh toán hàng tháng tiếp theo.

Nếu quý vị thay đổi địa chỉ gửi thư của mình bằng Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em, IRS sẽ sử dụng địa chỉ cập nhật này cho tất cả các thư từ IRS sau này, do đó, tính năng thay đổi địa chỉ cũng có thể hữu ích cho người đống thuế đang nhận thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp.  Ví dụ: IRS sẽ gửi bảng tổng hợp thu chi cuối năm (Thư 6419) qua thư cho tất cả những người đóng thuế đã nhận trước các khoản thanh toán Tín thuế trẻ em trong năm 2021 và có địa chỉ hiện tại trong hồ sơ của IRS sẽ được đảm bảo việc gửi bảng tổng hợp này nhanh chóng.

Các gia đình sẽ cần Thư 6419 để điền một cách nhanh chóng và chính xác vào tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 của họ vào năm tới.  Điều này rất quan trọng bởi vì, đối với hầu hết các gia đình, các khoản thanh toán tạm ứng mà họ nhận được trong năm 2021 chỉ bao gồm một nửa tổng số tín.  Các gia đình sẽ yêu cầu phần còn lại trên tờ khai thuế năm 2021 của họ.

Tính năng thay đổi địa chỉ này tham gia vào một loạt các dịch vụ có sẵn ngày càng tăng thông qua cổng cập nhật tín thuế trẻ em.  Chỉ có trên IRS.gov, cổng thông tin này đã cho phép các gia đình xác minh việc đủ điều kiện để nhận các khoản thanh toán  nếu họ chọn:

  • Chuyển từ  nhận séc giấy sang chuyển khoản trực tiếp;
  • Thay đổi tài khoản khi khoản thanh toán của họ là chuyển khoản trực tiếp; hoặc
  • Ngừng các khoản thanh toán hàng tháng cho đến hết năm 2021.

Bất kỳ thay đổi nào ở trên được thực hiện trước 12 giờ đêm ET ngày 30 tháng 8, sẽ áp dụng cho khoản thanh toán vào ngày 15 tháng 9 và tất cả các khoản thanh toán hàng tháng tiếp theo, được lên lịch vào ngày 15 tháng 10, ngày 15 tháng 11 và ngày 15 tháng 12.

Các cải tiến trong tương lai đã được lên kế hoạch cho Cổng Thông Tin Tín Thuế Trẻ Em

Cuối năm nay, các gia đình cũng sẽ có thể sử dụng công cụ Cổng Thông Tin Cập Nhật để:

  • Thêm hoặc bớt trẻ trong hầu hết các tình huống;
  • Báo cáo sự thay đổi tình trạng hôn nhân; hoặc
  • Báo cáo sự thay đổi đáng kể của thu nhập.

Thông tin mới nhất về các khoản thanh toán Tín Thuế Trẻ Em trên IRS.gov

IRS đã tạo một trang đặc biệt Tín Thuế Trẻ Em Ứng Trước năm 2021 được thiết kế để cung cấp thông tin cập nhật nhất về tín và các khoản ứng trước.  Để biết thêm thông tin, hãy truy cập IRS.gov/childtaxcredit2021.

Trang web hiện có một tập hợp cập nhật của  các câu hỏi thường gặp  và Ấn Phẩm 5549, Hướng Dẫn Sử Dụng của IRS: Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh)PDF. Nó cũng cung cấp các liên kết trực tiếp đến cổng thông tin, cũng như hai công cụ trực tuyến khác - Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Khai Thuế và Trợ Lý Đủ Điều Kiện của Tín Thuế Trẻ Em - và các tài nguyên hữu ích khác.