Kiếm thu nhập phụ: Đó là một sở thích hay một công việc kinh doanh?

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời khuyên về thuế của IRS số 2020-108, ngày 25 tháng 8 năm 2020

Cho dù đó là việc đã làm trong nhiều năm hay việc mới bắt đầu để kiếm thêm tiền, người nộp thuế phải báo cáo thu nhập kiếm được từ các sở thích vào năm 2020 trên tờ khai thuế năm sau.

Sự khác biệt giữa sở thích và công việc kinh doanh là gì? Công việc kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận. Mọi người tham gia vào một sở thích thể thao hoặc giải trí, không phải để kiếm lợi nhuận.

Dưới đây là chín điều người nộp thuế phải xem xét khi xác định xem một hoạt động là một sở thích hay một công việc kinh doanh:

 • Hoạt động có được thực hiện theo phương thức kinh doanh hay không và người nộp thuế có duy trì sổ sách và hồ sơ đầy đủ, chính xác hay không.
   
 • Liệu thời gian và nỗ lực mà người đóng thuế dành cho hoạt động này có cho thấy họ có ý định tạo ra lợi nhuận hay không.
   
 • Liệu họ có phụ thuộc vào thu nhập từ hoạt động này để sinh sống hay không.
   
 • Liệu bất kỳ khoản lỗ nào là do các tình huống ngoài tầm kiểm soát của người nộp thuế hay là bình thường đối với giai đoạn khởi nghiệp của loại hình kinh doanh của họ.
   
 • Liệu họ có thay đổi phương thức hoạt động để nâng cao lợi nhuận hay không.
   
 • Liệu người đóng thuế và các cố vấn của họ có kiến thức cần thiết để thực hiện hoạt động như một doanh nghiệp thành công hay không.
   
 • Liệu người đóng thuế có thành công trong việc tạo ra lợi nhuận với các hoạt động tương tự trong quá khứ hay không.
   
 • Liệu hoạt động có tạo ra lợi nhuận trong một số năm hay không và tạo ra bao nhiêu lợi nhuận.
   
 • Liệu người nộp thuế có thể kỳ vọng tạo ra lợi nhuận trong tương lai từ việc định giá các tài sản được sử dụng trong hoạt động này hay không.

IRS có nhiều nguồn hỗ trợ để giúp người nộp thuế báo cáo thu nhập của họ một cách chính xác. Xem thêm phần thông tin bên dưới để được hướng dẫn thêm.

Thông tin bổ sung:

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)