Hướng dẫn được ban hành để thực hiện Bản ghi nhớ của Tổng thống hoãn khấu lưu thuế An sinh Xã hội cho một số nhân viên

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-195, ngày 28 tháng 8 năm 2020

WASHINGTON — Hôm nay, Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ đã ban hành hướng dẫn (tiếng Anh)PDF thực hiện Bản ghi nhớ của Tổng thống ban hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2020, cho phép chủ thuê lao động hoãn khấu lưu và thanh toán phần thuế An sinh xã hội của nhân viên nếu tiền lương của nhân viên ở dưới một mức nhất định.

Thông báo 2020-65, được đăng hôm nay trên IRS.gov, cung cấp các cứu trợ cho chủ thuê lao động và thường áp dụng đối với tiền lương được trả bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Việc hoãn nộp thuế An sinh Xã hội của nhân viên có thể áp dụng cho các khoản thanh toán tiền lương chịu thuế cho một nhân viên mà ít hơn $4,000 trong chu kỳ trả lương mỗi hai tuần, với mỗi kỳ trả lương được xem xét riêng biệt. Không có hoãn thuế đối với bất kỳ khoản thanh toán nào cho nhân viên có mức lương chịu thuế từ $4.000 trở lên trong chu kỳ trả lương mỗi hai tuần.

Thông báo hôm nay hoãn thời hạn chủ thuê lao động phải khấu lưu và đóng thuế An sinh Xã hội cho nhân viên.

Cứu trợ thuế bổ sung liên quan đến đại dịch COVID-19 (tiếng Anh) có thể được tìm thấy trên IRS.gov.