Dưới đây là những lý do tại sao người đóng thuế nên nộp tờ khai thuế liên bang năm 2020 – và tại sao khai thuế điện tử là hình thức tốt nhất

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-13, ngày 2/4/2021

Hầu hết những người có tổng lợi tức từ $12,400 trở lên phải khai thuế liên bang. Một số người có lợi tức thấp hơn không phải khai thuế. Tuy nhiên, những cá nhân này vẫn nên xem xét nộp tờ khai xin hoàn thuế lợi tức liên bang đã khấu trừ. Họ cũng có thể đủ điều kiện nhận một số khoản tín thuế nhất định, như khoản tín thuế lợi tức do lao động, khoản tín thuế trợ cấp phục hồi và những khoản khác.

Chủ đề thuế liên quan đến đại dịch

Dưới đây là một số điều quan trọng mà người đóng thuế cần biết trong năm nay.

  • Bất kỳ ai đủ điều kiện nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nhưng không nhận được các khoản chi trả hoặc không nhận được toàn bộ số tiền, đều phải khai thuế để yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi ngay cả khi thông thường họ không phải khai thuế.
  • Trợ cấp thất nghiệp là phải chịu thuế. Mọi người cần kiểm tra thư của họ để nhận Mẫu 1099-G. Ở một số tiểu bang, mọi người có thể nhận được Mẫu 1099-G của họ từ trang web mà họ đã đăng ký để nhận quyền lợi.
  • Có một quy tắc mới để giúp những người bị mất việc làm hoặc có sự thay đổi về lợi tức vào năm 2020. Người khai thuế có thể sử dụng lợi tức do lao động năm 2019 của họ để tính khoản tín thuế lợi tức do lao động của họ, nếu lợi tức do lao động năm 2019 của họ nhiều hơn lợi tức do lao động năm 2020 của họ. Quy tắc mới này cũng áp dụng cho khoản tín thuế trẻ em bổ sung (tiếng Anh).

Chọn hình thức khai thuế điện tử với phương thức tiền gửi trực tiếp để tránh bị chậm trễ

Sở Thuế Vụ đặc biệt khuyến khích mọi người khai thuế điện tử và chọn hình thức tiền gửi trực tiếp để tránh việc chậm trễ giấy tờ liên quan đến đại dịch. Khai Thuế Miễn Phí Của IRS cung cấp dịch vụ khai thuế trực tuyến, tiền gửi trực tiếp khoản hoàn lại và khai thuế điện tử, tất cả đều miễn phí. Một số tùy chọn có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. Các sản phẩm này giúp mọi người tìm thấy tất cả các khoản tín thuế và khoản khấu trừ thuế mà họ đủ điều kiện.

Cách thức quyết định có phải khai thuế hay không

Trong hầu hết các trường hợp, lợi tức, tư cách khai thuế và tuổi tác xác định xem người đóng thuế có phải khai thuế hay không. Các quy tắc khác có thể áp dụng nếu người đóng thuế là lao động tự kinh doanh hoặc có thể được coi là người phụ thuộc của người khác. Có những lý do khác mà người đóng thuế phải khai thuế. Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh) có thể giúp một người xác định xem họ có cần khai thuế hay không.

Nếu trả lời "có" cho bất kỳ câu hỏi nào dưới đây, một người có thể đến hạn được hoàn thuế, nhưng họ phải khai thuế để nhận tiền.

  • Doanh nghiệp đã khấu trừ thuế lợi tức liên bang từ tiền lương của họ?
  • Người đó đã trả các khoản thuế ước tính không?
  • Họ đã nộp thừa thuế vào năm 2019 và việc hoàn thuế có được áp dụng cho các khoản thuế năm 2020 không?

Một số cá nhân có thể đủ điều kiện nhận tín thuế trợ cấp phục hồi

Hầu hết những người đủ điều kiện đã nhận được toàn bộ số tiền cho khoản tín thuế trợ cấp phục hồi dưới dạng khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (tiếng Anh). Một số người có thể đủ điều kiện để yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi nếu họ không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc nhận được ít hơn mức họ được hưởng. Mọi người phải khai thuế để yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi ngay cả khi thông thường họ không bắt buộc phải khai. Những người không thường khai thuế có thể sử dụng Khai Thuế Miễn Phí Của IRS để yêu cầu khoản tín thuế này. Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế tối đa cho các cá nhân đủ điều kiện là:

  • $1,200 mỗi người và $500 cho mỗi trẻ em đủ điều kiện cho khoản chi trả đầu tiên
  • $600 mỗi người và $600 cho mỗi trẻ em đủ điều kiện cho khoản chi trả thứ hai

Nếu họ đủ điều kiện nhận tín thuế trợ cấp phục hồi, mọi người sẽ cần biết số tiền của bất kỳ khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP) nào họ nhận được để tính toán số tiền tín thuế của họ bằng cách sử dụng bảng tính Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (RRC) hoặc phần mềm khai thuế. Các cá nhân có trương mục trên IRS.gov có thể xem số tiền khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế mà họ đã nhận được.

Một số người có thể được hưởng lợi từ các tín khoản giáo dục

Những người trả một số chi phí giáo dục đại học nhất định có thể đủ điều kiện nhận một trong hai tín khoản giáo dục này (tiếng Anh) ngay cả khi họ không nợ bất kỳ khoản thuế nào.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)