Đây là những thay đổi của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba so với các khoản thanh toán trước đó

Mẹo Thuế Cho COVID số 2021-44, ngày 6/4/2021

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba khác với các khoản thanh toán đầu tiên và thứ hai trong nhiều phương diện.

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba là khoản trả trước cho khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021.

Hai khoản thanh toán trước đó là khoản trả trước của khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020. Những người đủ điều kiện không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất và thứ hai hoặc nhận được ít hơn toàn bộ số tiền đầy đủ, có thể đủ điều kiện để yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 và phải khai thuế năm 2020 ngay cả khi họ không thường khai thuế.

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba sẽ lớn hơn đối với hầu hết những người đủ điều kiện

Những cá nhân đủ điều kiện (tiếng Anh) khai thuế chung sẽ nhận được tới $2.800, và tất cả các cá nhân đủ điều kiện khác sẽ nhận được tới $1.400. Những người có người phụ thuộc đủ điều kiện trên tờ khai thuế của họ sẽ nhận được tới $1.400 cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện.

Nhiều người hơn sẽ đủ điều kiện là người phụ thuộc.

Không giống như hai khoản thanh toán đầu tiên, khoản thanh toán thứ ba không bị giới hạn đến trẻ em dưới 17 tuổi. Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được một khoản thanh toán cho tất cả những người phụ thuộc đủ điều kiện được yêu cầu trong tờ khai thuế của họ. Điều này có thể bao gồm những người thân lớn tuổi như sinh viên đại học, người lớn khuyết tật, cha mẹ và ông bà.

Khoản thanh toán thứ ba sẽ bị giảm dần đối với các mức thu nhập khác nhau.

Người đóng thuế sẽ không nhận được khoản thanh toán thứ ba nếu Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh của họ vượt quá:

  • $160,000, nếu là vợ/chồng khai chung hồ sơ thuế hoặc nếu khai thuế với tư cách là một người góa vợ/chồng đủ điều kiện.
  • $120,000, nếu khai thuế với tư cách chủ hộ.
  • $80,000 cho những cá nhân đủ điều kiện sử dụng bất kỳ tư cách khai thuế nào khác, chẳng hạn như những người khai thuế độc thân và những người vợ/chồng khai riêng hồ sơ thuế.

Điều này có nghĩa là một số người sẽ không đủ điều kiện nhận khoản thanh toán lần thứ ba ngay cả khi họ đã nhận được khoản EIP lần thứ nhất hoặc thứ hai hoặc đủ điều kiện yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020.

Một số người có thể đủ điều kiện nhận Khoản Thanh Toán Bổ Sung.

Số tiền của khoản thanh toán thứ ba sẽ dựa trên tờ khai thuế đã xử lý mới nhất của người đóng thuế cho năm 2020 hoặc 2019. Nếu tờ khai năm 2020 của người đóng thuế chưa được xử lý, IRS sẽ sử dụng thông tin khai thuế năm 2019 để tính toán khoản thanh toán thứ ba.

Nếu khoản thanh toán thứ ba được tính dựa trên tờ khai năm 2019 và và người đóng thuế nhận ít hơn toàn bộ số tiền đầy đủ, họ có thể đủ điều kiện để nhận được khoản thanh toán bổ sung (tiếng Anh). Sau khi tờ khai năm 2020 của họ được xử lý, IRS sẽ tự động đánh giá lại tính đủ điều kiện của họ bằng cách sử dụng thông tin năm 2020 của họ. Nếu họ được hưởng một khoản thanh toán lớn hơn, IRS sẽ phát hành khoản thanh toán bổ sung cho số tiền này.

Thay đổi các yêu cầu về tính đủ điều kiện trước đó.

Đối với những người đóng thuế khai thuế chung và chỉ một người có số SSN hợp lệ, người phối ngẫu có số SSN hợp lệ sẽ nhận được khoản thanh toán thứ ba lên đến $1,400 và lên đến $1,400 cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện được yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2020 của họ.

Đối với những người đóng thuế không có số SSN hợp lệ, nhưng có một người phụ thuộc đủ điều kiện có số SSN, họ sẽ chỉ nhận được tối đa $1,400 cho một người phụ thuộc đủ điều kiện được yêu cầu trên tờ khai của họ nếu họ đáp ứng tất cả các yêu cầu khác về tính đủ điều kiện và thu nhập.

Nếu một trong hai người vợ/chồng là thành viên tích cực của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ vào bất kỳ thời điểm nào trong năm thuế, chỉ một người phối ngẫu cần có số SSN hợp lệ thì cặp vợ chồng sẽ nhận được tối đa $2,800, cộng thêm $1,400 cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện.

Nếu những người đóng thuế là vợ/chồng khai chung hồ sơ thuế không nhận được một hoặc cả hai khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên vì một người phối ngẫu không có số An Sinh Xã Hội hợp lệ để làm việc, họ có thể đủ điều kiện để yêu cầu Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 trên tờ khai thuế năm 2020 của họ cho người phối ngẫu có số SSN hợp lệ để làm việc.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)