Đây là ý nghĩa của tuyên bố thiên tai đối với người đóng thuế

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS số 2022-83, ngày 31 tháng 5 năm 2022

Trước khi IRS có thể chọn cho phép áp dụng chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế cho các nạn nhân thiên tai, thì Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang phải đưa ra một tuyên bố thiên tai. Nói chung, IRS sẽ cho phép áp dụng chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế do thiên tai cho tất cả các khu vực được xác định trong tuyên bố thiên tai nếu FEMA xác định được ít nhất một khu vực đủ điều kiện cho chương trình Hỗ Trợ Cá Nhân của họ.

Dưới đây là một số điều liên quan đến thuế thường xảy ra sau thiên tai:

IRS cho người đóng thuế thêm thời gian để khai và nộp thuế. Những người đóng thuế có địa chỉ trong hồ sơ nằm trong khu vực đủ điều kiện để được áp dụng chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế do thiên tai của IRS sẽ tự động được gia hạn từ IRS để khai và nộp thuế. Trang hỗ trợ thiên tai (tiếng Anh) của IRS cung cấp thông tin cập nhật về thiên tai và liên kết đến các nguồn trợ giúp. Thông tin cũng thường có sẵn trên tài khoản Twitter của IRS (tiếng Anh). Người đóng thuế cũng có thể gọi đến tổng đài về thiên tai của cơ quan này theo số 866-532-5227 nếu có thắc mắc.

Người đóng thuế có thể đủ điều kiện để được khấu trừ thuế do tổn thất do tai họa. Những người bị hư hỏng hoặc mất tài sản do một thảm họa thiên tai được liên bang tuyên bố có thể đủ điều kiện để yêu cầu khấu trừ tổn thất do tai họa. Họ có thể yêu cầu khoản này trên tờ khai thuế năm hiện tại hoặc năm trước. Điều này có thể dẫn đến một khoản tiền hoàn thuế lớn hơn.

Mọi người có thể đăng ký một khoản vay hoặc trợ cấp do thiên tai. Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ cung cấp trợ giúp tài chánh cho chủ doanh nghiệp, chủ nhà và người cho thuê. Sự trợ giúp này dành cho những người trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố. Để đủ điều kiện, người đóng thuế phải nộp tất cả các tờ khai thuế được yêu cầu.

Người đóng thuế có thể cần bản ghi tờ khai thuế. Những người cần bản ghi thuế để hỗ trợ các yêu cầu do thiên tai của họ có thể nhận được bản ghi miễn phí bằng cách sử dụng Nhận Bản Ghi để truy cập bản ghi của họ ngay lập tức qua hình thức trực tuyến hoặc để yêu cầu gửi qua thư bưu điện. Họ cũng có thể gọi 800-908-9946 để yêu cầu gửi qua thư bưu điện hoặc nộp Mẫu 4506-T, Yêu Cầu Bản Ghi Tờ Khai Thuế (tiếng Anh).

Những người cần một bản sao tờ khai thuế của mình nên nộp Mẫu 4506, Yêu Cầu Bản Sao Tờ Khai Thuế (tiếng Anh). IRS miễn các khoản phí thông thường và xúc tiến yêu cầu cung cấp bản sao tờ khai thuế cho những người cần chúng để xin trợ cấp liên quan đến thiên tai hoặc nộp tờ khai thuế được điều chỉnh trong đó yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến thiên tai. Nếu nộp Mẫu 4506-T hoặc 4506, thì người đóng thuế phải nêu rõ trên mẫu rằng yêu cầu này là liên quan đến thiên tai và liệt kê tiểu bang và loại sự kiện. Việc này giúp đẩy nhanh quá trình.

Những người chuyển nơi ở cần phải báo cáo thay đổi địa chỉ. Sau thiên tai, mọi người có thể cần phải di dời tạm thời. Những người chuyển đi nên thông báo cho IRS về địa chỉ mới (tiếng Anh) của họ bằng cách gửi Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (tiếng Anh).

IRS khuyến khích những người đóng thuế bị ảnh hưởng xem xét tất cả các chương trình cứu trợ thiên tai liên bang tại DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế của IRS (tiếng Anh)