Dưới đây là những điều người đóng thuế cần biết về việc nộp thuế cho các hoạt động là sở thích của họ

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-94, ngày 6/30/2021

Hoạt động sở thích là bất kỳ hoạt động nào mà một người theo đuổi vì họ thích thú và không có ý định kiếm lợi nhuận. Điều này khác với những hoạt động kinh doanh với mục đích tạo ra lợi nhuận.

Để xác định xem hoạt động của họ là kinh doanh hay sở thích, người đóng thuế phải xem xét 9 yếu tố.

Những yếu tố này bao gồm:

 • Liệu hoạt động có được thực hiện theo phương thức kinh doanh hay không và người đóng thuế có duy trì sổ sách và hồ sơ đầy đủ, chính xác hay không.
   
 • Liệu thời gian và nỗ lực mà người đóng thuế dành cho hoạt động này có cho thấy họ có ý định tạo ra lợi nhuận hay không.
   
 • Liệu họ có phụ thuộc vào lợi tức từ hoạt động đó để kiếm sống hay không.
   
 • Liệu bất kỳ khoản lỗ nào là do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của người đóng thuế hay là bình thường đối với giai đoạn khởi nghiệp của loại hình kinh doanh của họ.
   
 • Liệu họ có thay đổi phương thức hoạt động để nâng cao lợi nhuận hay không.
   
 • Liệu người đóng thuế và cố vấn của họ có kiến thức cần thiết để thực hiện hoạt động như một doanh nghiệp thành công hay không.
   
 • Liệu người đóng thuế có thành công trong việc tạo ra lợi nhuận trong các hoạt động tương tự trong quá khứ hay không.
   
 • Liệu hoạt động có tạo ra lợi nhuận trong một số năm hay không và nó tạo ra lợi nhuận bao nhiêu.
   
 • Liệu người đóng thuế có thể mong đợi kiếm được lợi nhuận trong tương lai từ việc tăng giá trị các tài sản được sử dụng trong hoạt động này hay không.

Tất cả các yếu tố, sự kiện và hoàn cảnh liên quan đến hoạt động phải được xem xét. Và, không có yếu tố nào là quan trọng hơn một yếu tố khác.

Nếu người đóng thuế nhận được lợi tức từ một hoạt động được thực hiện mà không có ý định tạo ra lợi nhuận, họ phải báo cáo lợi tức mà họ nhận được tại Phụ Lục 1: Mẫu Đơn 1040, dòng 8 (tiếng Anh)PDF.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)