Các cá nhân cần hộ chiếu cho chuyến đi sắp tới nên liên lạc với IRS kịp thời để giải quyết nợ thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-23, ngày 27 tháng 2 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã nhắc lại cảnh báo rằng người đóng thuế có thể không gia hạn được hộ chiếu hiện tại hay lấy hộ chiếu mới nếu họ nợ thuế liên bang. Để tránh sự chậm trễ trong kế hoạch du lịch, người đóng thuế cần có hành động kịp thời để giải quyết vấn đề thuế của họ.

Vào Tháng Một năm ngoái, IRS đã bắt đầu thực hiện các thủ tục mới ảnh hưởng đến các cá nhân có "khoản nợ thuế quá hạn nghiêm trọng". Các thủ tục mới này thực hiện các quy định của Đạo luật Fixing America’s Surface Transportation (FAST). Luật này yêu cầu IRS phải thông báo cho Bộ Ngoại Giao (State Department) về người đóng thuế mà IRS xác nhận là nợ thuế quá hạn nghiêm trọng, từ $52,000 trở lên. Luật cũng yêu cầu cơ quan này từ chối đơn xin hoặc gia hạn hộ chiếu. Nếu người đóng thuế hiện có hộ chiếu hợp lệ, Bộ Ngoại Giao có thể thu hồi hộ chiếu hoặc hạn chế khả năng đi du lịch ngoài Hoa Kỳ.

Khi IRS xác nhận với Bộ Ngoại Giao việc một người đóng thuế nợ thuế quá hạn nghiêm trọng, người đóng thuế nhận được Thông báo CP508C từ IRS. Thông báo giải thích những bước mà người đóng thuế cần thực hiện để giải quyết khoản nợ. Xin lưu ý, IRS không gửi bản sao thông báo cho người đại diện. Trợ lý điện thoại của IRS có thể giúp người đóng thuế giải quyết khoản nợ, ví dụ, họ có thể giúp người đóng thuế thiết lập một chương trình trả tiền hoặc giúp họ biết về các lựa chọn thanh toán khác. Người đóng thuế không nên trì hoãn vì một số giải pháp mất nhiều thời gian hơn, chẳng hạn như điều chỉnh việc tính thuế trước đó.

Khi người đóng thuế không còn nợ thuế quá hạn nghiêm trọng, vì họ đã trả đầy đủ hoặc có một thỏa thuận thanh toán khác, IRS sẽ hủy bỏ việc xác nhận về người đóng thuế trong vòng ba mươi ngày. Sau đó, Bộ Ngoại Giao sẽ xóa bỏ xác nhận này khỏi hồ sơ người đóng thuế, vì vậy hộ chiếu của họ sẽ không gặp rủi ro theo chương trình này. IRS có thể đẩy nhanh thông báo xóa xác nhận tới Bộ Ngoại Giao cho người đóng thuế đã giải quyết khoản nợ của họ, có đơn xin hộ chiếu đang chờ xử lý và có kế hoạch du lịch hoặc sống ở nước ngoài trong thời gian sắp tới với nhu cầu khẩn cấp về hộ chiếu.

Một người đóng thuế có nợ thuế quá hạn nghiêm trọng thường là người nợ IRS hơn $52,000 tiền thuế, tiền phạt thuế và tiền lãi quá hạn mà IRS đã có Thông báo về Quyền Thu Thuế của Chính Phủ Liên Bang và thời gian phản đối đã hết hoặc IRS đã ban hành việc sai áp.

Trước khi từ chối gia hạn hộ chiếu hoặc đơn xin hộ chiếu mới, Bộ Ngoại Giao sẽ giữ đơn xin của người đóng thuế trong 90 ngày để cho phép họ:

 • Giải quyết mọi vấn đề được xác nhận sai,
 • Thanh toán đầy đủ các khoản nợ thuế, hoặc
 • Có một thỏa thuận thanh toán thỏa đáng với IRS.

Cách Giải Quyết Vấn Đề Về Thuế

Có một số cách người đóng thuế có thể tránh được việc IRS thông báo cho Bộ Ngoại Giao về khoản nợ thuế quá hạn nghiêm trọng của họ. Các cách này là như sau:

 • Trả hết khoản nợ thuế,
 • Trả khoản nợ thuế đúng hạn theo một thỏa thuận trả góp được chấp nhận,
 • Trả khoản nợ thuế đúng hạn theo một đề nghị thỏa hiệp được chấp nhận,
 • Trả khoản nợ thuế đúng hạn theo các điều khoản của thỏa thuận giải quyết với Bộ Tư Pháp,
 • Đã yêu cầu hoặc có một kháng cáo đối với việc sai áp đang chờ xử lý, hoặc
 • Việc thu thuế bị hoãn lại vì người đóng thuế đã khai việc vợ/chồng vô can hoặc yêu cầu việc giảm nhẹ thuế cho vợ/chồng vô can.

Các chương trình hỗ trợ cho các khoản thuế chưa nộp

Thông thường, người đóng thuế đủ điều kiện cho một trong một số các chương trình hỗ trợ bao gồm:

 • Thỏa thuận thanh toán. Người đóng thuế có thể yêu cầu một chương trình trả tiền với IRS bằng cách điền vào Mẫu đơn 9465. Người đóng thuế có thể tải về mẫu đơn này từ trang IRS.gov và gửi đi cùng với hồ sơ khai thuế, phiếu gửi tiền hoặc thông báo. Một số người đóng thuế có thể dùng hợp đồng chi trả trực tuyến để thiết lập một hợp đồng trả tiền hàng tháng.

 

 • Đề nghị thỏa hiệp. Một số người đóng thuế có thể đủ điều kiện hưởng một đề nghị thỏa hiệp, một thỏa thuận giữa người đóng thuế và IRS để thực hiện trách nhiệm phải đóng thuế với số tiền ít hơn tổng số tiền nợ. IRS xem xét thu nhập và tài sản của người đóng thuế để quyết định khả năng thanh toán của người đóng thuế. Người đóng thuế có thể sử dụng công cụ Offer in Compromise Pre-Qualifier (sơ tuyển người đủ điều kiện cho đề nghị thỏa hiệp) để giúp xác định xem họ có đủ điều kiện hưởng một đề nghị thỏa hiệp không.

Dù điều này có thể thay đổi nhưng IRS cũng sẽ không xác nhận một người đóng thuế là nợ thuế quá hạn nghiêm trọng hoặc sẽ hủy bỏ xác nhận đó cho người đóng thuế: 

 • Bị phá sản,
 • Đã qua đời,
 • Được IRS xác định là nạn nhân của hành vi mạo danh liên quan đến thuế,
 • Có tài khoản được IRS xác định là hiện không thể truy thu do khó khăn,
 • Ở trong khu vực thảm họa được liên bang tuyên bố,
 • Đang chờ giải quyết yêu cầu đối với IRS về thỏa thuận trả góp,
 • Đang chờ giải quyết đề nghị thỏa hiệp với IRS, hoặc
 • Có khoản điều chỉnh được IRS chấp nhận là sẽ đáp ứng đầy đủ khoản nợ.

Đối với những người đóng thuế phục vụ trong một khu chiến sự mà nợ một khoản nợ thuế quá hạn nghiêm trọng, IRS hoãn lại việc thông báo cho Bộ Ngoại Giao về việc chưa trả thuế và hộ chiếu của người đóng thuế không bị từ chối trong thời gian phục vụ trong khu chiến sự.

 

Để biết thêm thông tin về các thủ tục và luật này, hãy vào trang IRS.gov. IRS lần đầu tiên công bố vấn đề này trong bản tin của IRS là IR-2018-7 vào ngày 16 tháng 1 năm 2018.