Sở Thuế Vụ bổ sung kỹ thuật QR vào các thông báo đến hạn trả nợ thuế chính để hỗ trợ người đóng thuế

IR-2020-233, ngày 10/9/2020

WASHINGTON - Lần đầu tiên Sở Thuế Vụ bổ sung kỹ thuật mã vạch vào các thông báo gửi đến hàng triệu người đóng thuế.

Bắt đầu từ tháng này, các thông báo CP14 gửi cho người đóng thuế thông báo rằng họ nợ tiền thuế chưa trả và các tùy chọn chi trả của họ hiện được trang bị mã vạch QR để giúp họ điều hướng an toàn và dễ dàng đến trang web IRS.gov.

Người đóng thuế hiện có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình để quét mã QR trong CP14 và bắt đầu từ năm 2021, CP14 IA, để truy cập trực tiếp vào IRS.gov và truy cập an toàn vào trương mục của họ, thiết lập kế hoạch chi trả hoặc liên hệ với Dịch Vụ Biện Hộ Cho Người Đóng Thuế.

Quét mã QR trên CP14 hoặc CP14 IA sẽ cho phép người đóng thuế truy cập trực tiếp vào thông tin họ cần trên IRS.gov để giải quyết số dư trương mục của họ trực tuyến mà không cần gọi điện hoặc tương tác trực tiếp với Sở Thuế Vụ.

Darren Guillot, Phó Ủy Viên phụ trách Hỗ Trợ Hoạt Động Và Thu Thuế của Ủy Ban Tiểu Thương Nghiệp/Tự Kinh Doanh của Sở Thuế Vụ cho biết: "Những mã này sẽ cho phép người đóng thuế truy cập ngay vào thông tin quan trọng nhất để họ chi trả số dư nợ thuế của mình, thiết lập các thỏa thuận chi trả hoặc liên lạc để được trợ giúp. "Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều thông tin trên trang web và chúng tôi muốn cung cấp cho người đóng thuế những công cụ an toàn hơn để có thể dễ dàng giúp họ giải quyết các tình huống về thuế của mình".

Sở Thuế Vụ thường gửi hơn 8 triệu thông báo CP14 mỗi năm cho người đóng thuế. Đây là thông báo pháp lý đầu tiên cảnh báo họ rằng họ có số dư nợ thuế đến hạn. Việc thêm mã QR vào thông báo giúp tiếp cận một giải pháp hỗ trợ ngay cho hàng triệu người đóng thuế.

Guillot cho biết: "Điều này sẽ giúp làm cho toàn bộ quy trình dễ dàng hơn đối với người đóng thuế".

Sở Thuế Vụ đang đánh giá khả năng thêm các mã QR khác vào các thông báo đến hạn trả nợ thuế khác trong tương lai.