Công cụ trực tuyến của IRS giúp các gia đình xác định xem họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế trẻ em hay không

Mẹo Về Thuế Trong Đại Dịch COVID 2021-100, ngày 13/7/2021

IRS kêu gọi các gia đình sử dụng một công cụ trực tuyến đặc biệt, chỉ có trên IRS.gov, để giúp họ xác định xem họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế trẻ em và các khoản trả trước hàng tháng đặc biệt bắt đầu từ ngày 15/7 hay không.

Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em dễ tương tác và dễ sử dụng. Bằng cách trả lời một loạt câu hỏi về bản thân và các thành viên trong gia đình của họ, cha mẹ hoặc thành viên khác trong gia đình có thể nhanh chóng xác định xem họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế hay không. Công cụ này có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Công cụ này có thể đặc biệt hữu ích đối với những gia đình thường không khai thuế liên bang và chưa nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020. Thông thường, đây là những cá nhân và gia đình có ít hoặc không có thu nhập, bao gồm cả những người trải qua tình trạng vô gia cư, hộ gia đình có thu nhập thấp và các nhóm thiệt thòi khác. Công cụ này có thể giúp họ quyết định xem họ có nên thực hiện bước tiếp theo và đăng ký các khoản trả trước tín thuế trẻ em hay không.

Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em không yêu cầu bất kỳ thông tin nhận diện cá nhân nào cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Vì lý do này, kết quả của nó không phải là thông tin xác nhận chính thức của IRS. Kết quả là đáng tin cậy, mặc dù mọi người cần coi kết quả chỉ mang tính sơ bộ, ngay cả khi tất cả các câu trả lời của họ là chính xác. IRS không lưu giữ câu trả lời mà người dùng cung cấp hay kết quả mà công cụ cung cấp.

Để giúp mọi người hiểu và nhận được quyền lợi này, IRS đã tạo ra một trang đặc biệt Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 trên IRS.gov. Trang này cung cấp thông tin cập nhật nhất về tín thuế và các khoản trả trước. Ngoài những thông tin khác, trang này có liên kết đến cả Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế và Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em, cùng với Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em .

Nếu đủ điều kiện, Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế sẽ có sẵn để giúp những người không thường khai thuế.

Công Cụ Đăng Ký trực tuyến dành cho Người Không Phải Khai Thuế giúp các gia đình đủ điều kiện thường không khai thuế đăng ký các khoản trả trước tín thuế trẻ em hàng tháng. Công cụ này cung cấp cho những người đủ điều kiện, những người thường không phải khai thuế một cách thức miễn phí và dễ dàng để cung cấp cho IRS thông tin cơ bản cần thiết bao gồm tên, địa chỉ và số An Sinh Xã Hội để xác định và cấp các khoản trả trước tín thuế trẻ em.

Công cụ này cũng trợ giúp những cá nhân đủ điều kiện thường không khai thuế đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba trị giá $1,400, còn được gọi là chi phiếu kích thích kinh tế và yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi cho bất kỳ số tiền nào trong hai khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên mà họ có thể đã bỏ qua.

Hầu hết các gia đình khác không cần phải làm gì.

Các gia đình đủ điều kiện đã nộp hoặc dự định nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2019 hoặc 2020 hoặc đã sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế trong năm 2020 để đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, không nên sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế. Sau khi IRS xử lý tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 của họ, thông tin sẽ được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện và phát hành các khoản trả trước. Các gia đình này không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào để nhận được khoản chi trả của họ.

Dưới đây là những người không nên sử dụng công cụ này.

Các gia đình muốn yêu cầu các phúc lợi về thuế, chẳng hạn như tín thuế thu nhập kiếm được, không nên sử dụng công cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế này. Họ nên nộp tờ khai thuế thông thường. Đối với họ, cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để khai thuế là sử dụng hệ thống Khai Thuế Miễn Phí, chỉ có trên IRS.gov.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)