IRS nhắc nhở: Hãy khấu lưu thuế đúng; thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương ít nhất một lần mỗi năm

IR-2019-108, ngày 11 tháng 6 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay kêu gọi người đóng thuế xem xét việc khấu lưu thuế năm 2019 bằng cách sử dụng Công cụ Tính tiền Khấu lưu và thực hiện bất kỳ thay đổi nào với chủ thuê lao động của họ càng sớm càng tốt.

Điều này là đặc biệt đúng đối với những người đóng thuế đã điều chỉnh khoản khấu lưu của họ trong khoảng giữa hoặc cuối năm 2018[GL1] . Đó là vì việc thay đổi khấu lưu giữa năm, chỉ ảnh hưởng đến một phần của năm 2018, có thể có tác động khác nếu nó vẫn có hiệu lực cho cả năm 2019. Nếu mức khấu lưu quá cao hoặc quá thấp vào năm 2019 thì có thể có kết quả ngoài ý muốn, đó sự thay đổi đối với khoản hoàn thuế hoặc hóa tính đơn thuế của người đóng thuế vào năm tới. Việc điều chỉnh khấu lưu sau khi thực hiện Kiểm tra Phiếu lương có thể giúp người đóng thuế tránh được hậu quả này.

Việc kiểm tra khấu lưu mỗi năm luôn là một ý hay. Điều đó thậm chí còn quan trọng hơn trong năm nay. Ngoài những người đóng thuế đã điều chỉnh khoản khấu trừ của họ vào năm 2018, những người khác nên thực hiện Kiểm tra Phiếu lương trong năm nay bao gồm những người:

 • Đã nợ thuế khi họ khai thuế vào năm nay.
 • Đã có một khoản hoàn thuế lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự kiến.
 • Có những sự kiện thay đổi cuộc đời như kết hôn, sinh con, nhận con nuôi hoặc mua nhà.
 • Có thay đổi đối với thu nhập của họ.  

Hầu hết mọi người bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong luật cải cách thuế ban hành vào tháng 12 năm 2017. Những thay đổi này bao gồm giảm thuế suất, giảm khấu trừ tiêu chuẩn, ngừng miễn giảm cá nhân, tăng Tín thuế Dành cho Con nhỏ và các khoản khấu trừ bị hạn chế hoặc hủy bỏ. Chỉ vì một sự thay đổi đã không áp dụng cho một người đóng thuế vào năm ngoái thì không có nghĩa là nó sẽ không áp dụng trong năm nay. Những thay đổi có thể bao gồm sự cần thiết phải điều chỉnh khoản khấu lưu.

Điều này bao gồm những người đóng thuế mà:

 • Có con nhỏ và yêu cầu các tín thuế như Tín thuế Dành cho Con nhỏ.
 • Có người phụ thuộc lớn tuổi, bao gồm con cái từ 17 tuổi trở lên.
 • Đã thực hiện khấu trừ từng khoản trước đây.
 • Là một gia đình có hai nguồn thu nhập.
 • Có từ hai công việc trở lên vào cùng lúc.
 • Chỉ làm việc một phần trong năm.
 • Có thu nhập cao hoặc một hồ sơ khai thuế phức tạp.

Những người có tình trạng khai thuế phức tạp hơn có thể cần sử dụng Ấn phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh), thay vì Công cụ Tính tiền Khấu lưu. Điều này bao gồm những nhân viên nợ thuế tự doanh, thuế tối thiểu thay thế hoặc thuế thu nhập không do lao động từ người phụ thuộc. Việc này cũng có thể hữu ích cho những người nhận được thu nhập phi lương, chẳng hạn như cổ tức, lợi nhuận đầu tư, tiền thuê nhà và tiền bản quyền. Ấn phẩm này có các bảng tính và ví dụ để hướng dẫn người đóng thuế trong các tình huống đặc biệt này.

Thời điểm cần kiểm tra khoản khấu lưu

IRS kêu gọi mọi người thực hiện Kiểm tra Phiếu lương càng sớm càng tốt trong năm. Bằng cách này, nếu cần điều chỉnh khấu lưu thuế thì số tiền thuế khấu trừ có thể được phân bổ trên nhiều phiếu lương hơn trong phần còn lại của năm. Chờ đợi có nghĩa là số thuế nợ còn lại sẽ cần phải được khấu trừ từ ít phiếu lương hơn, vì vậy số tiền giữ lại từ mỗi phiếu lương sẽ nhiều hơn.

Lập kế hoạch về thuế là việc của mọi người

Công cụ Tính tiền Khấu lưu của IRS có thể giúp người đóng thuế khấu lưu đúng số tiền thuế cho trường hợp của họ. Những gì người đóng thuế làm để điều chỉnh khoản khấu lưu của họ bây giờ có thể ảnh hưởng đến khoản thuế họ có thể nợ hoặc khoản hoàn thuế mà họ có thể nhận được vào năm tới. Lập kế hoạch về thuế ngay bây giờ, gồm cả việc thực hiện Kiểm tra Phiếu lương, có thể giúp giảm bớt hậu quả thuế có thể xảy ra do thay đổi thu nhập hoặc tình trạng gia đình trong năm.

Một mặt, việc này có thể giúp bảo vệ người đóng thuế khỏi vấn đề khấu lưu thuế quá ít và phải đối mặt với một hóa đơn tính thuế bất ngờ hoặc thậm chí là bị phạt vào lúc khai thuế trong năm tới. Mặt khác, công cụ hữu ích này cũng có thể giúp người đóng thuế muốn nhận được hoàn thuế ước tính số tiền thu nhập họ cần yêu cầu chủ thuê lao động khấu lưu thêm từ tiền lương của họ để thay vì phải trả thuế, họ sẽ được hoàn thuế khi khai thuế.

Khi sử dụng công cụ tính toán này, sẽ rất hữu ích khi có sẵn tờ khai thuế năm 2018 hoàn chỉnh và một cuống phiếu lương gần đây cho tất cả các công việc của cả hai vợ chồng nếu kết hôn và khai thuế chung. Để biết thêm chi tiết, xem phần Khấu lưu thuế: Làm thế nào cho đúng.

Cách thay đổi khấu lưu

Các nhân viên có thể dùng các kết quả từ Công cụ Tính tiền Khấu lưu để xác định xem họ có nên hoàn thành Mẫu đơn W-4, Chứng thư Cho phép Khấu lưu Thuế của Nhân viên (tiếng Anh), mới và nộp cho chủ thuê lao động hay không. Xin đừng gửi mẫu đơn này cho IRS. Trong một số trường hợp, việc tính toán có thể khuyến nghị nhân viên đó cũng có thêm một khoản tiền cố định được khấu lưu mỗi chu kỳ trả lương.
Những người không trả thuế thông qua việc khấu lưu, hoặc trả quá ít thuế theo cách đó, vẫn có thể sử dụng Công cụ Tính tiền Khấu lưu để xác định xem họ có cần phải trả thuế ước tính cho IRS hàng quý trong năm hay không. Những người tự làm chủ thường nộp thuế theo cách này. Xin xem Mẫu đơn 1040-ES, Thuế Ước tính cho Cá nhân (tiếng Anh), và FS-2019-6 , Thông tin cơ bản về thuế ước tính dành cho cá nhân, để biết thông tin chi tiết.