IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng phúc lợi An Sinh Xã Hội của họ có thể phải chịu thuế

Mẹo Thuế của IRS 2022-22, ngày 9 tháng 2, 2022

Một mùa thuế mới đã đến. IRS nhắc nhở những người đóng thuế đang nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội rằng họ có thể phải trả thuế thu nhập liên bang cho một phần của những phúc lợi này.

Phúc lợi An Sinh Xã Hội bao gồm phúc lợi hưu trí, phúc lợi đối với người còn sống và phúc lợi cho người bị khuyết tật hàng tháng. Chúng không bao gồm các khoản thanh toán thu nhập an sinh bổ sung, vốn không phải chịu thuế.

Phần phúc lợi phải chịu thuế phụ thuộc vào thu nhập và tư cách khai thuế của người đóng thuế.

Để xác định xem các khoản phúc lợi của họ có phải chịu thuế hay không, người đóng thuế nên lấy một nửa số tiền An Sinh Xã Hội mà họ thu được trong năm và cộng vào thu nhập khác của họ. Thu nhập khác bao gồm lương hưu, lương bổng, tiền lãi, cổ tức và lãi vốn.

  • Nếu họ độc thân và tổng số tiền đó lên đến hơn $25.000, thì một phần phúc lợi An Sinh Xã Hội của họ có thể bị đánh thuế.
  • Nếu vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, họ nên lấy một nửa số tiền An Sinh Xã Hội của họ, cộng với một nửa số tiền An Sinh Xã Hội của vợ/chồng họ, và cộng số đó vào tất cả thu nhập kết hợp của họ. Nếu tổng số tiền đó nhiều hơn $32.000, thì một phần số tiền An Sinh Xã Hội của họ có thể bị đánh thuế.

Năm mươi phần trăm phúc lợi của người đóng thuế có thể phải chịu thuế nếu họ:

  • Khai thuế với tư cách độc thân, chủ gia đình hoặc người góa chồng/góa vợ có đủ điều kiện có thu nhập từ $25.000 đến $34.000.
  • Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và sống xa người phối ngẫu trong suốt năm 2020 với thu nhập từ $25.000 đến $34.000.
  • Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế với thu nhập từ $32.000 đến $44.000.

Tới 85% phúc lợi của người đóng thuế có thể phải chịu thuế nếu họ:

  • Khai thuế với tư cách độc thân, chủ gia đình hoặc người góa chồng/góa vợ có đủ điều kiện có thu nhập hơn $34.000.
  • Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế với thu nhập hơn $44.000.
  • Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và sống xa người phối ngẫu trong suốt năm 2021 với thu nhập hơn $34.000.
  • Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và sống xa người phối ngẫu bất kỳ thời điểm nào trong năm 2021.

Thêm thông tin: