IRS gửi thư thông tin đến người nhận khoản ứng trước của tín thuế trẻ em và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba

Mẹo Thuế mùa COVID 2022-03, ngày 5 tháng 1, 2022

IRS bắt đầu gửi thông tin qua thư cho những người nhận khoản ứng trước tín thuế trẻ em vào tháng 12. Những người nhận đợt ba của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế sẽ bắt đầu nhận thông tin qua thư vào cuối tháng 1. Việc sử dụng thông tin trong những thư này khi khai thuế có thể giảm thiểu sai sót và chậm trễ trong quá trình xử lý.

Người nhận nên giữ lại những thư này. Vui lòng không bỏ những thư này đi. Những lá thư này có thể giúp người đóng thuế hoặc người giúp khai thuế chuyên nghiệp của họ trong việc khai tờ khai thuế liên bang năm 2021.

Thư về các khoản ứng trước của tín thuế trẻ em có thể giúp mọi người nhận được phần còn lại của tín thuế năm 2021

Để giúp người đóng thuế đối chiếu và nhận mọi khoản tín thuế trẻ em năm 2021 mà họ được hưởng, IRS bắt đầu gửi Thư 6419, khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em (CTC) năm 2021 vào cuối tháng 12 năm 2021 và sẽ tiếp tục gửi cho tới tháng 1. Thư này bao gồm tổng số tiền của các khoản ứng trước tín thuế trẻ em mà người đóng thuế nhận được trong năm 2021 và số lượng trẻ đủ điều kiện được sử dụng để tính toán các khoản ứng trước. Mọi người nên giữ thư này và bất kỳ thư của IRS nào khác về khoản ứng trước tín thuế trẻ em cùng với hồ sơ thuế của mình.

Những gia đình đã nhận các khoản ứng trước cần phải nộp tờ khai thuế năm 2021 cũng như so sánh những khoản ứng trước mà họ nhận được trong năm 2021 với khoản tín thuế trẻ em mà họ có thể yêu cầu một cách hợp lý trên tờ khai thuế năm 2021 của mình.

Thư này cung cấp thông tin quan trọng giúp họ khai tờ khai thuế dễ dàng hơn. Những người đã nhận được các khoản ứng trước cũng có thể kiểm tra những khoản chi trả của mình bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về CTC có sẵn trên IRS.gov.

Những gia đình đủ điều kiện nhưng không nhận được bất kỳ khoản ứng trước tín thuế trẻ em nào có thể yêu cầu khoản tín thuế trẻ em đầy đủ trên tờ khai thuế liên bang năm 2021 của mình. Điều này bao gồm những gia đình mà thường không cần khai thuế.

Thư về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có thể giúp mọi người yêu cầu tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021

IRS sẽ bắt đầu gửi Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba Của Quý Vị cho người nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP) vào cuối tháng 1. Thư này sẽ giúp những người nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế xác định xem họ có được hưởng và có nên yêu cầu tín thuế trợ cấp phục hồi trên tờ khai thuế năm 2021 của mình khi nộp nó vào năm 2022 hay không.

Thư 6475 chỉ áp dụng cho khoản thanh toán tác động kinh tế thứ ba vốn được cấp từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021. Đợt ba của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, bao gồm cả các khoản chi trả "cộng thêm" vốn là các khoản ứng trước của tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021 mà sẽ được yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021. Khoản chi trả cộng thêm là các khoản chi trả bổ sung mà IRS đã gửi cho những người nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba dựa trên tờ khai thuế năm 2019 hoặc thông tin nhận được từ Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội, Ban Hưu Trí Đường Sắt hoặc Bộ Cựu Chiến Binh. Khoản chi trả cộng thêm cũng được gửi đến những người đủ điều kiện nhận số tiền lớn hơn dựa trên tờ khai thuế năm 2020 của họ.

Hầu hết những người đủ điều kiện đã nhận được các khoản chi trả này. Tuy nhiên, những người đang chưa nhận các khoản chi trả kích thích kinh tế nên xem lại thông tin trên IRS.gov để xác định tính đủ điều kiện của họ và xem liệu họ có cần yêu cầu tín thuế trợ cấp phục hồi cho năm 2020 hoặc 2021 hay không. Điều này bao gồm những người mà thường không cần khai thuế.

Thư về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế cung cấp thông tin quan trọng mà có thể giúp mọi người khai thuế một cách nhanh chóng và chính xác.

Thông tin thêm về khoản ứng trước tín thuế trẻ em năm 2021, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tếmiễn áp dụng thuế khác liên quan đến COVID-19 (tiếng Anh) có sẵn trên IRS.gov.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)