FS-2020-13, Tháng 8 năm 2020

Thông tin về vùng cơ hội

Đạo Luật Cắt Giảm Thuế và Việc Làm bao gồm các thay đổi đối với các doanh nghiệp và cá nhân. Một trong số đó là việc tạo ra các chính sách khuyến khích thuế Vùng Cơ Hội, một công cụ phát triển kinh tế cho phép mọi người đầu tư vào các khu vực khó khăn. Mục đích của khuyến khích này là thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo việc làm trong các cộng đồng khó khăn bằng cách cung cấp các quyền lợi về thuế cho các nhà đầu tư. Các cộng đồng có lợi tức thấp và các cộng đồng liền kề nhất định đủ điều kiện là Vùng Cơ Hội nếu một tiểu bang, Đặc Khu Columbia hoặc một lãnh thổ Hoa Kỳ đề cử họ cho chỉ định đó và Bộ Tài Chính Hoa Kỳ chứng nhận đề cử đó. Sau quá trình đề cử, 8,764 cộng đồng ở tất cả 50 tiểu bang, Đặc Khu Columbia và năm vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ đã được chứng nhận là Vùng Cơ Hội Đủ Điều Kiện (QOZ). Quốc hội sau đó đã chỉ định mỗi cộng đồng có lợi tức thấp ở Puerto Rico là một Vùng Cơ Hội Đủ Điều Kiện có hiệu lực từ ngày 12/22/2017. Danh sách của từng Vùng Cơ Hội Đủ Điều Kiện (QOZ) có thể được tìm thấy trong Thông Báo IRS 2018-48 (Tiếng Anh)2019-42 (Tiếng Anh). Ngoài ra, quý vị có thể tìm thấy bản đồ trực quan về các vùng điều tra dân số được chỉ định là QOZ tại Các Nguồn Tài Nguyên Về Vùng Cơ Hội (Tiếng Anh).

Các quyền lợi khi đầu tư vào các vùng cơ hội

Các Vùng Cơ Hội cung cấp các quyền lợi về thuế cho các nhà đầu tư cá nhân hoặc doanh nghiệp, những người có thể chọn tạm thời hoãn thuế đối với lợi nhuận đầu tư nếu họ đầu tư kịp thời khoản lợi nhuận đó vào một Quỹ Cơ Hội Đủ Điều Kiện (QOF). Các nhà đầu tư có thể hoãn thuế đối với lợi nhuận đã đầu tư cho đến ngày họ bán hoặc trao đổi khoản đầu tư QOF hoặc đến ngày 12/31/2026, tùy theo ngày nào đến trước.

Khoảng thời gian người đóng thuế nắm giữ khoản đầu tư QOF sẽ xác định quyền lợi về thuế mà họ nhận được.

  • Nếu nhà đầu tư nắm giữ khoản đầu tư QOF trong ít nhất năm năm, tiêu chế thuế của khoản đầu tư QOF tăng ở mức 10% lợi nhuận chưa tính thuế.
  • Nếu nhà đầu tư nắm giữ khoản đầu tư QOF trong ít nhất bảy năm, tiêu chế thuế của khoản đầu tư QOF tăng ở mức 15% lợi nhuận chưa tính thuế.
  • Nếu nhà đầu tư nắm giữ khoản đầu tư QOF trong ít nhất 10 năm, nhà đầu tư có đủ điều kiện để chọn điều chỉnh tiêu chế thuế khoản đầu tư QOF về giá trị thị trường hợp lý vào ngày khoản đầu tư QOF được bán hoặc trao đổi.

Lợi Nhuận Đủ Điều Kiện Chưa Phải Đóng Thuế

  • Lợi nhuận có thể được hoãn đóng thuế được gọi là "lợi nhuận đủ điều kiện". Chúng bao gồm cả lợi nhuận đầu tư và lợi nhuận 1231 đủ điều kiện, nhưng chỉ các khoản lợi nhuận được xác định cho mục đích thuế lợi tức liên bang trước ngày 1/1/2027 và không phải từ giao dịch với người có liên quan. Để có được hoãn đóng thuế, khoản lợi nhuận đủ điều kiện phải được đầu tư kịp thời vào QOF để đổi lấy quyền lợi trong vốn cổ đông trong QOF (khoản đầu tư đủ điều kiện). Khi việc này được thực hiện, người nộp thuế có thể yêu cầu hoãn khai thuế lợi tức liên bang của họ cho năm chịu thuế mà khoản lọi nhuận sẽ được xác định để đóng thuế nếu không được hoãn lại.

Người nộp thuế có thể thực hiện một lựa chọn để hoãn đóng thuế toàn bộ hoặc một phần khoản lợi nhuận. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách Báo Cáo Lựa Chọn Hoãn Thuế Đối Với Khoản Lợi Nhuận Đủ Điều Kiện Được Đầu Tư Vào QOF tại Hướng dẫn mẫu đơn 8949 (Tiếng Anh).

Các Quỹ Cơ Hội Đủ Điều Kiện (QOF)

Quỹ Cơ Hội Đủ Điều Kiện hay QOF là một công ty đầu tư nộp hồ sơ khai thuế lợi tức liên bang của công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh và được tổ chức nhằm mục đích đầu tư vào tài sản trong Vùng Cơ Hội Đủ Điều Kiện (QOZ). Để trở thành QOF, một công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh đủ điều kiện tự chứng nhận bằng cách nộp Mẫu Đơn 8996 hàng năm cùng với hồ sơ khai thuế lợi tức liên bang của mình. Xem Hướng dẫn mẫu đơn 8996 (Tiếng Anh). Việc khai thuế với Mẫu đơn 8996 phải được nộp đúng hạn, có tính cả thời gian được gia hạn. Một công ty trách nhiệm hữu hạn chọn được coi là công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần vì mục đích thuế lợi tức liên bang có thể tổ chức như một QOF.

Tài sản vùng cơ hội đủ điều kiện

Tài sản QOZ là quyền lợi về quyền sở hữu đủ điều kiện của QOF trong một công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh điều hành hoạt động kinh doanh QOZ trong một QOZ hoặc một số tài sản hữu hình nhất định của QOF được sử dụng trong một doanh nghiệp ở QOZ. Để có quyền lợi về quyền sở hữu đủ điều kiện trong một công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh, (1) quyền lợi phải được nhận sau ngày 31 tháng 12 năm 2017, chỉ để đổi lấy tiền mặt; (2) công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh phải là một doanh nghiệp QOZ; và (3) trong 90% thời gian nắm giữ quyền lợi đó, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh là một doanh nghiệp QOZ. Xem Hướng dẫn mẫu đơn 8996 (Tiếng Anh).

Tài sản doanh nghiệp vùng cơ hội đủ điều kiện

Tài sản doanh nghiệp QOZ là tài sản hữu hình mà QOF có được bằng cách thu mua sau năm 2017 và sử dụng trong thương mại hoặc kinh doanh và:

  • Việc sử dụng tài sản ban đầu ở QOZ bắt đầu với QOF hoặc doanh nghiệp QOZ HOẶC tài sản đã được cải thiện đáng kể bởi QOF hoặc doanh nghiệp QOZ; và
  • Trong 90% thời gian QOF hoặc doanh nghiệp QOZ nắm giữ tài sản, về cơ bản tất cả (thường ít nhất 70 phần trăm) việc sử dụng tài sản là trong QOZ.

Tài sản cho thuê cũng có thể đủ điều kiện là tài sản kinh doanh QOZ. Để đủ điều kiện, hợp đồng thuê phải là hợp đồng thuê theo giá thị trường được ký kết sau ngày 12/31/2017.

Doanh nghiệp vùng cơ hội đủ điều kiện

Mỗi năm chịu thuế, doanh nghiệp QOZ phải kiếm được ít nhất 50% tổng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh trong QOZ. Các quy định cung cấp ba "bến an toàn" mà một doanh nghiệp có thể sử dụng để đáp ứng thử nghiệm này. Những quy định "bến an toàn" này có tính đến bất kỳ điều nào sau đây:

  • Liệu ít nhất một nửa tổng số giờ dịch vụ mà doanh nghiệp nhận được có được thực hiện trong QOZ hay không;
  • Liệu ít nhất một nửa tổng số tiền mà doanh nghiệp đã trả cho các dịch vụ là cho các dịch vụ được thực hiện trong QOZ hay không; hoặc là
  • Liệu tài sản hữu hình cần thiết và các chức năng kinh doanh cần thiết để kiếm lợi tức có nằm trong QOZ hay không.

Các Nguồn Tài nguyên