Cập nhật: Tháng 4 năm 2022

FS-2020-13, Tháng 8 năm 2020

Thông tin về vùng cơ hội

Đạo Luật Cắt Giảm Thuế và Việc Làm bao gồm các thay đổi đối với các doanh nghiệp và cá nhân. Một trong số đó là việc tạo ra các chính sách khuyến khích thuế Vùng Cơ Hội, một công cụ phát triển kinh tế cho phép mọi người đầu tư vào các khu vực khó khăn. Mục đích của khuyến khích này là thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo việc làm trong các cộng đồng khó khăn bằng cách cung cấp các quyền lợi về thuế cho các nhà đầu tư. Các cộng đồng có lợi tức thấp và các cộng đồng liền kề nhất định đủ điều kiện là Vùng Cơ Hội nếu một tiểu bang, Đặc Khu Columbia hoặc một lãnh thổ Hoa Kỳ đề cử họ cho chỉ định đó và Bộ Tài Chính Hoa Kỳ chứng nhận đề cử đó. Sau quá trình đề cử, 8.764 cộng đồng ở tất cả 50 tiểu bang, Đặc Khu Columbia và năm vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ đã được chứng nhận là Vùng Cơ Hội Đủ Điều Kiện (QOZ). Quốc hội sau đó đã chỉ định mỗi cộng đồng có lợi tức thấp ở Puerto Rico là một Vùng Cơ Hội Đủ Điều Kiện có hiệu lực từ ngày 12/22/2017. Danh sách của từng Vùng Cơ Hội Đủ Điều Kiện (QOZ) có thể được tìm thấy trong Thông Báo IRS 2018-48 (tiếng Anh) và 2019-42 (tiếng Anh). Cũng có một bản đồ trực quan (tiếng Anh) về các vùng điều tra dân số được chỉ định là QOZ.

Các quyền lợi khi đầu tư vào các vùng cơ hội

Các Vùng Cơ Hội cung cấp các quyền lợi về thuế cho các nhà đầu tư , những người chọn tạm thời hoãn thuế đối với lợi nhuận đầu tư nếu họ đầu tư kịp thời khoản lợi nhuận đó vào một Quỹ Cơ Hội Đủ Điều Kiện (QOF). Các nhà đầu tư có thể hoãn thuế đối với lợi nhuận đã đầu tư cho đến khi có một sự kiện làm giảm hoặc chấm dứt khoản đầu tư đủ điều kiện trong QOF (một "sự kiện bao trùm"), hoặc đến ngày 12/31/2026, tùy theo ngày nào đến trước.

Khoảng thời gian người đóng thuế nắm giữ khoản đầu tư QOF sẽ xác định quyền lợi về thuế mà họ nhận được.

 • Nếu nhà đầu tư nắm giữ khoản đầu tư QOF trong ít nhất năm năm, tiêu chế thuế của khoản đầu tư QOF tăng lên mức 10% lợi nhuận chưa tính thuế.
 • Nếu nhà đầu tư nắm giữ khoản đầu tư QOF trong ít nhất bảy năm, tiêu chế thuế của khoản đầu tư QOF tăng lên mức 15% lợi nhuận chưa tính thuế.
 • Nếu nhà đầu tư nắm giữ khoản đầu tư QOF trong ít nhất 10 năm, nhà đầu tư có đủ điều kiện để chọn điều chỉnh tiêu chế thuế khoản đầu tư QOF về giá trị thị trường hợp lý vào ngày khoản đầu tư QOF được bán hoặc trao đổi.

Lợi nhuận đủ điều kiện chưa phải đóng thuế

Lợi nhuận có thể được hoãn đóng thuế được gọi là "lợi nhuận đủ điều kiện". Chúng bao gồm cả lợi nhuận đầu tư và lợi nhuận 1231 đủ điều kiện, nhưng chỉ các khoản lợi nhuận được xác định cho mục đích thuế lợi tức liên bang trước ngày 1/1/2027 và không phải từ giao dịch với người có liên quan. Để được hoãn đóng thuế, khoản lợi nhuận đủ điều kiện phải được đầu tư kịp thời vào QOF để đổi lấy quyền lợi trong vốn cổ đông trong QOF (khoản đầu tư đủ điều kiện). Khi việc này được thực hiện, người nộp thuế chọn hoãn khai thuế lợi tức liên bang của họ cho năm chịu thuế mà khoản lọi nhuận sẽ được xác định để đóng thuế nếu không được hoãn lại.

Người nộp thuế có thể chọn hoãn đóng thuế toàn bộ hoặc một phần khoản lợi nhuận. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách Báo Cáo Lựa Chọn Hoãn Thuế Đối Với Khoản Lợi Nhuận Đủ Điều Kiện Được Đầu Tư Vào QOF tại Hướng dẫn mẫu đơn 8949 (tiếng Anh).

Yêu cầu khai báo của nhà đầu tư

Những người có khoản đầu tư đủ điều kiện vào QOF vào bất kỳ thời điểm nào trong năm thuế phải nộp Mẫu 8997 (tiếng Anh) cùng với tờ khai thuế liên bang được nộp đúng hạn (bao gồm cả gia hạn). Việc không nộp mẫu này sẽ dẫn đến giả định có thể bị bác bỏ về một sự kiện bao trùm mà chấm dứt khoản đầu tư đủ điều kiện trong QOF.

Các Quỹ Cơ Hội Đủ Điều Kiện (QOF)

Quỹ Cơ Hội Đủ Điều Kiện hay QOF là một công ty đầu tư nộp hồ sơ khai thuế lợi tức liên bang của công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh và được tổ chức nhằm mục đích đầu tư vào tài sản trong Vùng Cơ Hội Đủ Điều Kiện (QOZ). Để trở thành QOF, một công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh đủ điều kiện tự chứng nhận bằng cách nộp Mẫu Đơn 8996 cùng với hồ sơ khai thuế lợi tức liên bang được nộp đúng hạn của mình (bao gồm cả gia hạn). QOF phải nắm giữ ít nhất 90% tài sản của mình, được tính vào hai ngày kiểm tra hàng năm, trong tài sản vùng cơ hội đủ điều kiện hoặc trả tiền phạt hàng tháng cho mỗi tháng không tuân thủ. Hơn nữa, pháp nhân đủ điều kiện đã chọn hoặc đang chọn trở thành QOF phải nộp Mẫu 8996 (tiếng Anh) đã hoàn thành hàng năm cùng với tờ khai thuế liên bang được nộp đúng hạn của mình (bao gồm cả gia hạn) để báo cáo rằng QOF đáp ứng tiêu chuẩn đầu tư 90% hoặc để tính tiền phạt nếu nó không đáp ứng tiêu chuẩn đầu tư. Điều này được yêu cầu ngay cả trong những năm công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh không có thu nhập chịu thuế. Xem Hướng dẫn mẫu đơn 8996 (tiếng Anh). Một công ty trách nhiệm hữu hạn chọn được coi là công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần vì mục đích thuế lợi tức liên bang có thể tổ chức như một QOF.

Tài sản Vùng Cơ Hội Đủ Điều Kiện

Tài sản QOZ là quyền lợi về quyền sở hữu đủ điều kiện của QOF trong một công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh điều hành hoạt động kinh doanh QOZ trong một QOZ hoặc một số tài sản hữu hình nhất định của QOF được sử dụng trong một doanh nghiệp ở QOZ. Để có quyền lợi về quyền sở hữu đủ điều kiện trong một công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh, (1) quyền lợi phải được nhận sau ngày 31 tháng 12 năm 2017, chỉ để đổi lấy tiền mặt; (2) công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh phải là một doanh nghiệp QOZ; và (3) trong 90% thời gian nắm giữ quyền lợi đó, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh là một doanh nghiệp QOZ. Xem Hướng dẫn mẫu đơn 8996 (tiếng Anh).

Tài sản doanh nghiệp Vùng Cơ Hội Đủ Điều Kiện

Tài sản doanh nghiệp QOZ là tài sản hữu hình mà QOF có được bằng cách thu mua sau năm 2017 và sử dụng trong thương mại hoặc kinh doanh và:

 • Việc sử dụng tài sản ban đầu ở QOZ bắt đầu với QOF hoặc doanh nghiệp QOZ

  HOẶC

  tài sản đã được cải thiện đáng kể bởi QOF hoặc doanh nghiệp QOZ; và

 • Trong 90% thời gian QOF hoặc doanh nghiệp QOZ nắm giữ tài sản, về cơ bản tất cả (thường ít nhất 70 phần trăm) việc sử dụng tài sản là trong QOZ.

Tài sản cho thuê cũng có thể đủ điều kiện là tài sản kinh doanh QOZ. Để đủ điều kiện, hợp đồng thuê phải là hợp đồng thuê theo giá thị trường được ký kết sau ngày 31 tháng 12 năm 2017. Nếu các bên trong hợp đồng thuê là các bên liên quan thì hợp đồng thuê phải là hợp đồng thuê theo giá thị trường được ký kết sau ngày 31 tháng 12 năm 2017, không phải trả trước liên quan đến hợp đồng thuê vượt quá 12 tháng và nếu tài sản thuê đã được sử dụng trước đó trong QOZ, thì doanh nghiệp phải mua tài sản hữu hình mới để sử dụng trong QOZ có giá trị tương đương với tài sản thuê.

Doanh nghiệp Vùng Cơ Hội Đủ Điều Kiện

Mỗi năm chịu thuế, doanh nghiệp QOZ phải kiếm được ít nhất 50% tổng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh trong QOZ. Các quy định cung cấp ba "bến an toàn" mà một doanh nghiệp có thể sử dụng để đáp ứng thử nghiệm này. Những quy định "bến an toàn" này có tính đến bất kỳ điều nào sau đây:

 • Liệu ít nhất một nửa tổng số giờ dịch vụ mà doanh nghiệp nhận được có được thực hiện trong QOZ hay không;
 • Liệu ít nhất một nửa tổng số tiền mà doanh nghiệp đã trả cho các dịch vụ là cho các dịch vụ được thực hiện trong QOZ hay không; hoặc là
 • Liệu tài sản hữu hình cần thiết và các chức năng kinh doanh cần thiết để kiếm lợi tức có nằm trong QOZ hay không.

Các Nguồn Tài nguyên