Mọi người nên làm gì nếu họ nghĩ rằng họ có thể là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-24, ngày 2/24/2021

Sở Thuế Vụ kêu gọi những người đóng thuế có danh tính có thể đã bị kẻ trộm lợi dụng để ăn cắp tiền trợ cấp thất nghiệp nộp tờ khai thuế chỉ yêu cầu lợi tức mà họ thực sự nhận được.

Năm 2020, hàng triệu người đóng thuế đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do mất việc làm hoặc giảm giờ làm việc. Một số người đóng thuế đã nộp đơn xin và nhận tiền trợ cấp thất nghiệp từ tiểu bang của họ. Theo luật, trợ cấp thất nghiệp là phải chịu thuế.

Những kẻ lừa đảo cũng lợi dụng đại dịch bằng cách nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp gian lận, sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp của những cá nhân không yêu cầu trợ cấp. Các khoản chi trả được thực hiện do những yêu cầu gian lận này đã vào tay những kẻ trộm cắp danh tính.

Người đóng thuế nhận được Mẫu Đơn 1099-G không chính xác phải liên hệ với cơ quan tiểu bang ban hành để yêu cầu sửa đổi mẫu đơn. Nếu họ không thể nhận được mẫu đơn sửa đổi kịp thời từ các tiểu bang, họ vẫn nên khai thuế chính xác, và chỉ báo cáo lợi tức mà họ nhận được. Họ cần lưu lại bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến nỗ lực để nhận được một mẫu đơn đã sửa đổi của họ từ cơ quan tiểu bang của mình.

Mọi người nên làm gì nếu họ nghĩ rằng họ có thể là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính

Mọi người nên truy cập Trung Tâm Thông Tin Về Trộm Cắp Danh Tính để biết thêm thông tin về các dấu hiệu của hành vi trộm cắp danh tính.

Người đóng thuế không cần phải nộp Mẫu Đơn 14039 Bản Khai Về Việc Bị Mạo Danh cho Sở Thuế Vụ về Mẫu Đơn 1099-G không chính xác. Bản khai về việc bị mạo danh chỉ nên được nộp nếu tờ khai thuế điện tử của người đóng thuế bị từ chối vì tờ khai sử dụng cùng một số An Sinh Xã Hội đã được nộp.

Nếu người đóng thuế lo ngại rằng thông tin cá nhân của họ đã bị đánh cắp và họ muốn bảo vệ danh tính của mình khi khai thuế liên bang, họ có thể yêu cầu Số PIN Bảo Vệ Danh Tính từ Sở Thuế Vụ.

Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) là một số gồm sáu chữ số giúp ngăn chặn người khác khai thuế bằng số An Sinh Xã Hội của người đóng thuế. Chỉ người đóng thuế và Sở Thuế Vụ mới biết về số IP PIN và bước này giúp Sở Thuế Vụ xác minh danh tính của người đóng thuế khi họ khai thuế điện tử hoặc trên giấy.

Các tiểu bang không nên cấp Mẫu Đơn 1099-G cho những người đóng thuế mà họ biết là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến trợ cấp thất nghiệp.

Đọc thêm thông tin