Lời khuyên giúp mọi người chọn chuyên viên khai thuế uy tín

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế 2021-14, ngày 2/5/2021

Cho dù người đóng thuế thường xuyên sử dụng một chuyên gia thuế để giúp họ khai thuế hay họ đã quyết định làm việc với một chuyên gia thuế lần đầu tiên, điều quan trọng là phải chọn một chuyên viên khai thuế một cách khôn ngoan. Người đóng thuế phải chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin trên tờ khai thuế lợi tức của họ. Điều này là luôn đúng bất kể ai là người khai thuế.

Dưới đây là một số lời khuyên cần nhớ khi chọn chuyên viên khai thuế:

Kiểm tra trình độ của chuyên viên khai thuế. Mọi người có thể sử dụng Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh). Công cụ này giúp người đóng thuế tìm được người khai thuế có trình độ chuyên môn cụ thể. Danh mục chỉ dẫn là một danh sách những chuyên viên khai thuế có thể tìm kiếm và sắp xếp được.

Kiểm tra lịch sử của chuyên viên khai thuế. Người đóng thuế có thể hỏi Văn Phòng Cải Thiện Kinh Doanh (Better Business Bureau) địa phương về chuyên viên khai thuế. Kiểm tra các hành động kỷ luật và tình trạng giấy phép của những chuyên viên khai thuế được chứng nhận. Có một số tổ chức bổ sung để kiểm tra các loại chuyên viên khai thuế (tiếng Anh) cụ thể:

  • Đại Lý Đã Đăng Ký: Tới trang xác minh trạng thái đại lý đã đăng ký (tiếng Anh) trên IRS.gov.
  • Kế Toán Viên Công Chứng Có Chứng Chỉ Hành Nghề: Kiểm tra với Ban Kế Toán Tiểu Bang (State Board of Accountancy).
  • Luật Sư: Kiểm tra với Luật Sư Đoàn Tiểu Bang.

Hỏi về phí dịch vụ. Mọi người nên tránh những chuyên viên khai thuế tính phí dựa trên phần trăm tiền hoàn lại hoặc những người tự tin về khoản tiền hoàn lại lớn hơn đối thủ cạnh tranh của họ.

Yêu cầu khai thuế điện tử. Để tránh sự chậm trễ về giấy tờ liên quan đến đại dịch, người đóng thuế nên yêu cầu chuyên viên khai thuế khai thuế điện tử và chọn hình thức tiền gửi trực tiếp.

Hãy chắc chắn rằng chuyên viên khai thuế luôn sẵn sàng. Người đóng thuế có thể muốn liên hệ với chuyên viên khai thuế sau ngày đến hạn 4/15 năm nay.

Cung cấp hồ sơ và biên lai. Những chuyên viên khai thuế uy tín sẽ yêu cầu xem hồ sơ và biên lai của người đóng thuế. Họ sẽ hỏi những câu hỏi để tìm những thứ như tổng lợi tức, các khoản khấu trừ thuế và các khoản tín thuế.

Không bao giờ ký vào tờ khai trống. Người đóng thuế không nên sử dụng chuyên viên khai thuế mà yêu cầu họ ký vào một mẫu đơn khai thuế trống.

Duyệt xét trước khi ký. Trước khi ký tờ khai thuế, người đóng thuế nên duyệt xét. Họ nên đặt câu hỏi nếu điều gì đó không rõ ràng. Người đóng thuế nên cảm thấy thoải mái với tính chính xác của tờ khai trước khi họ ký tên.

Duyệt xét thông tin chi tiết về bất kỳ khoản hoàn trả nào. Người đóng thuế nên xác nhận số định tuyến và số trương mục ngân hàng trên tờ khai đã điền nếu họ yêu cầu chi trả theo phương thức tiền gửi trực tiếp. Nếu quý vị đang ký một thỏa thuận về các phương thức khác để nhận tiền hoàn lại, quý vị nên xem xét cẩn thận và hiểu thông tin về quy trình đó trước khi ký.

Bảo đảm chuyên viên khai thuế ký tên vào tờ khai và bao gồm PTIN của họ. Tất cả chuyên viên khai thuế được trả phí phải có Mã Số Chuyên Viên Khai Thuế (PTIN). Theo luật, chuyên viên khai thuế được trả phí phải ký vào tờ khai và bao gồm PTIN của họ trên tờ khai mà họ nộp. Bản sao tờ khai của người đóng thuế không bắt buộc phải có PTIN trên đó.

Báo cáo những chuyên viên khai thuế lạm dụng cho Sở Thuế Vụ. Hầu hết chuyên viên khai thuế đều trung thực và cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng của họ. Tuy nhiên, vẫn có một số chuyên viên khai thuế không trung thực. Mọi người có thể báo cáo những chuyên viên khai thuế lạm dụng và nghi ngờ gian lận thuế cho Sở Thuế Vụ. Sử dụng Mẫu 14157 Khiếu Nại: Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh)PDF.

Đọc thêm thông tin: