Tìm hiểu quyền hạn của người đóng thuế: Quyền không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng

Mẹo Thuế 2022-17, ngày 01 tháng 02 năm 2022

IRS cam kết đảm bảo rằng người đóng thuế không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng. Người đóng thuế có quyền chỉ trả số thuế đến hạn theo pháp luật, gồm cả tiền lời và tiền phạt, và được yêu cầu IRS áp dụng tất cả các khoản chi trả về thuế một cách hợp lý. Đây là một trong 10 quyền cơ bản được gọi chung là Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế.

Dưới đây là một số điều quan trọng mà người đóng thuế nên biết về quyền không trả nhiều hơn số tiền nợ thuế chính xác của họ. Họ có thể:

  • Nộp đơn yêu cầu khoản tiền hoàn thuế nếu họ tin rằng họ đã nộp thừa thuế (tiếng Anh).
  • Liên lạc với IRS nếu họ tin rằng có sai sót trong thông báo hoặc hóa đơn.
  • Nộp tờ khai thuế sửa đổi nếu phát hiện ra sai sót sau khi tờ khai ban đầu đã được nộp.
  • Yêu cầu xóa bất kỳ số tiền còn nợ nào nếu nó vượt quá số tiền chính xác còn nợ.
  • Yêu cầu IRS xóa bất kỳ khoản tiền lời nào khỏi tài khoản của mình nếu cơ quan này gây ra lỗi hoặc sự chậm trễ không hợp lý.
  • Gửi đề nghị thỏa hiệp bằng cách sử dụng Mẫu 656-L (tiếng Anh)PDF. Người đóng thuế sử dụng mẫu này để yêu cầu IRS chấp nhận ít hơn toàn bộ số tiền nợ thuế. Người đóng thuế làm điều này nếu họ tin rằng mình không nợ toàn bộ hoặc một phần khoản này.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)