Deklare enpo apre divòs oswa separasyon

Fè divòs oswa separasyon legal afekte fason ou deklare enpo w. Men chanjman pou w konsidere.

Sou paj sa a

Kondisyon fiskal

Kondisyon fiskal ou detèmine egzijans nan deklarasyon ou yo, dediksyon estanda, kalifikasyon pou kèk kredi ak enpo.

Kondisyon fiskal ou depann jeneralman de si ou marye oswa si ou pa marye nan dènye jou ane a.

Si ou separe men ou pa separe legalman oswa divòse nan fen ane a

IRS la konsidere ou te marye pou rezon ki gen pou wè ak deklarasyon jiskaske ou jwenn yon dekrè final pou divòs oswa antretyen separe.

Si ou separe oswa divòse legalman nan fen ane a

Ou dwe deklare kòm yon selibatè pou ane fiskal sa a sof si ou kalifye pou deklare kòm chèf fwaye an oswa ou remarye anvan fen ane a.

Si ou marye legalman nan fen ane a

Ou dwe deklare antake moun marye pou ane fiskal sa a epi chwazi youn nan kondisyon fiskal sa yo.

Moun ki marye ki ap fè deklarasyon ansanm: Sou yon deklarasyon pou konjwen, ou deklare revni konbine ou epi dedui depans konbine akseptab ou yo. Pou anpil koup, deklarasyon konjwen yo bese enpo yo genyen yo.

Pafwa, ou ka soulaje de responsablite pou enpo ou dwe sou yon deklarasyon pou konjwen gras ak alèjman fiskal pou konjwen (an anglè).

Moun marye k ap deklare apa: Si w fè deklarasyon enpo apa, ou deklare sèlman pwòp revni w, dediksyon w yo, ak kredi sou deklarasyon pèsonèl ou. Ou responsab sèlman pou dèt enpo ki sou deklarasyon pa ou. Lwa yo diferan pou moun k ap viv nan eta pwopriyete kominotè. Gade règleman pou pwopriyete kominotè yo. Oumenm ak konjwen w ta dwe konsidere si deklare apa oswa ansanm ap pi bon pou ou.

Chèf fwaye: Si ou marye oswa separe legalman, ou ka petèt kalifye pou w deklare antanke chèf fwaye si tout sa yo aplike:

  • Konjwen w pa t ap viv lakay ou pandan sis (6) dènye mwa nan ane a
  • Ou te peye plis pase mwatye depans pou antretyen kay ou a pou ane a
  • Kay ou a te kay prensipal timoun depandan ou an pandan plis pase mwatye ane a

Si yo anile maryaj ou a

Ou dwe soumèt deklarasyon amande pou tout ane fiskal anilman maryaj la afekte ki pa fèmen akoz delè lalwa bay. Anjeneral, sa a se 3 zan apati dat ou ranpli deklarasyon orijinal ou a oswa 2 zan apre dat ou peye enpo a, kèlkeswa sa ki pi ta. Sou deklarasyon amande a, ou dwe deklare antanke selibatè oswa, si ou ranpli kèk kondisyon, ou dwe deklare chèf fwaye.

Pou chwazi bon kondisyon fiskal la pou sitiyasyon w lan, itilize Asistan Enpo Entèraktif (an anglè) sa a.

Chanjman non

Ranpli deklarasyon enpo w la ak non w genyen ki rekonèt pa Administrasyon Sekirite Sosyal la (SSA). Fè SSA konn sa si w chanje non w.

Prelèvman enpo

Si w divòse oswa separe legalman, nòmalman ou ap bezwen ajiste montan enpo yo prelve nan salè w la. 

Pou w ka jwenn prelèvman enpo ou a, itilize Estimatè Prelèvman Enpo a. Apre sa itilize estimasyon ou an pou ranpli epi bay patwon ou yon nouvo Fòm W-4.

Si w resevwa revni pou pansyon alimantè, ou ka petèt nan obligasyon pou ajiste prelèvman ou oswa fè peman enpo estime yo. 

Peman pansyon alimantè ak antretyen separe

Yon konjwen yo peye dapre yon akò divòs oswa separasyon yo ka konsidere kòm pansyon alimantè oswa antretyen separe. Detay akò ou afekte fason yo takse peman sa yo (an anglè).

Si akò ou te siyen an 2019 oswa apre, konjwen ki peye yo a pa kapab dedwi peman yo epi peman yo pa enkli nan revni konjwen an ap resevwa a.

Si akò ou te siyen an 2018 oswa apre, konjwen ki peye yo a kapab dedwi peman yo epi peman yo ap nan revni konjwen an ap resevwa a. Sèl eksepsyon an se si akò divòs oswa separasyon w lan chanje espesyalman tretman fiskal peman w yo.

Reklamasyon depandan yo

Jeneralman, paran ki gen gad timoun nan kapab deklare timoun sa sou deklarasyon enpo li pou li deklare antanke chèf fwaye a oswa reklame kredi yo.

Si paran yo pataje gad la 50%-50% epi yo pa fè deklarasyon konjwen, yo dwe deside ki paran ki ap deklare timoun nan. Genyen prensip depataj yo (an anglè) si paran yo pa rive antann yo. Gen règ espesyal ki aplike pou paran ki pa gen gad la reklame yon timoun nan deklarasyon enpo yo a (an anglè).

Moun k ap peye a pa ka dedui peman pansyon alimantè timoun nan e moun k ap benefisye a pap peye enpo pou yo.

Nou ta ka verifye deklarasyon ou an epi mande enfòmasyon (an anglè) pou verifye depandan ou reklame yo ak kredi yo.

Pou plis detay, gade Piblikasyon 501, Depandan yo, Dediksyon Estanda, ak Enfòmasyon sou Deklarasyon (an anglè).

Transfè byen

Dabitid, yo pa rekonèt benefis oswa pèt sou transfè byen ant konjwen yo, oswa ant ansyen konjwen yo, si transfè a se akoz yon divòs. Ou ka petèt oblije deklare tranzaksyon an sou yon deklarasyon enpo sou don. Dekouvri plis sou transfè byen ak divòs (an anglè).

Plan retrèt yo ak IRA yo

Si w patisipe nan yon plan pou retrete epi ou ap divòse, ansyen konjwen ou an ka vin gen dwa a yon pati nan montan ki sou kont ou an dapre yon òdonans sou relasyon domestik kalifye (QDRO) (an anglè).

Si ou resevwa peman nan kad yon QDRO, ou dwe mete yo nan revni w sof si ou transfere yo nan yon IRA tradisyonèl epi ranpli kèk kondisyon (an anglè). Montan ki enkli nan revni yo pa sijè a distribisyon enpo yo antisipe a 10% yo.

Pou chanje benefisyè sou nenpòt benefis pou sivivan anba pwoteksyon òdonans yon tribinal, kontakte administratè plan retrèt ou a. Dekouvri plis konsènan plan retrèt ak divòs (an anglè).

Règleman pou IRA yo 

Si w divòse oswa separe legalman nan fen ane fiskal la, ou pa ka dedwi kontribisyon ou fè nan IRA tradisyonèl ansyen konjwen ou an.

Lè w ap kalkile limit kontribisyon ak dediksyon pou yon IRA, pansyon alimantè ki taksab oswa peman antretyen separe yo (an anglè) konte kòm konpansasyon.

Ou ka transfere aktif ki soti nan IRA pa w la nan IRA konjwen w lan san okenn enpo dapre yon dekrè sou divòs oswa antretyen separe (an anglè) atravè yon transfè de yon administratè a yon lòt ki kalifye oswa yon ensidan transfè nan divòs. Yon fwa transfè a fini, ansyen konjwen ou ap responsab pou tout enpo li ap dwe sou lajan yo retire.

Si ou retire montan yo nan IRA tradisyonèl ou a pou peye ansyen konjwen ou nan kad règleman divòs ou a, montan sa yo gen enpo sou yo pou ou. Si ou poko gen 59½ lane, sof si ou kalifye pou yon eksepsyon (an anglè), ou dwe peye tou distribisyon enpo yo antisipe a 10% yo.

Piblikasyon ki gen rapò yo