Khai thuế sau khi ly hôn hoặc ly thân

Ly thân hợp pháp hoặc ly hôn ảnh hưởng đến việc bạn khai thuế như thế nào. Đây là những thay đổi cần cân nhắc.

Trên trang này

Tư cách khai thuế

Tư cách khai thuế của bạn quyết định các yêu cầu nộp tờ khai, khấu trừ tiêu chuẩn, khả năng đủ điều kiện cho một số khoản tín thuế và thuế.

Tư cách khai thuế của bạn nói chung tuỳ thuộc vào việc bạn đã kết hôn hay chưa kết hôn vào ngày cuối cùng trong năm.

Nếu các bạn đã ly thân nhưng chưa ly thân một cách hợp pháp hoặc ly hôn vào cuối năm

IRS coi như bạn đã kết hôn cho mục đích khai thuế cho đến khi bạn có nghị định ly hôn hoặc bảo trì ly thân.

Nếu bạn đã ly thân hợp pháp hoặc ly hôn vào cuối năm

Bạn phải khai với tư cách độc thân cho năm thuế đó trừ khi bạn có đủ điều kiện khai với tư cách chủ gia đình hoặc tái hôn vào cuối năm.

Nếu bạn kết hôn một cách hợp pháp vào cuối năm

Bạn phải khai với tư cách đã kết hôn cho năm thuế đó và chọn một trong những tư cách khai này.

Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế: Trong tờ khai chung, bạn khai báo thu nhập kết hợp và khấu trừ các chi phí có thể được kết hợp lại. Đối với nhiều cặp vợ chồng, việc khai thuế chung sẽ giảm tiền thuế của họ.

Trong một số trường hợp, bạn có thể được miễn giảm nợ thuế trên tờ khai thuế chung qua việc miễn giảm thuế cho vợ chồng (tiếng Anh).

Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế: Nếu bạn khai thuế riêng, bạn chỉ khai báo thu nhập của riêng mình, khấu trừ và tín thuế cho tờ khai cá nhân. Bạn chỉ chịu trách nhiệm về thuế trên tờ khai của mình.  Các quy tắc sẽ khác nếu bạn sống ở một tiểu bang có luật tài sản cộng đồng. Xem các quy tắc cho tiểu bang có luật tài sản cộng đồng (tiếng Anh). Bạn và vợ/chồng của bạn nên cân nhắc việc khai thuế riêng hay chung là tốt hơn cho bạn.

Chủ gia đình: Nếu bạn đã kết hôn hoặc ly thân hợp pháp, một trong số các bạn có thể được khai với tư cách là chủ gia đình nếu tất cả các điều sau áp dụng:

  • Vợ/chồng bạn không sống trong nhà của bạn 6 tháng cuối năm
  • Bạn đã trả hơn một nửa chi phí cho việc duy trì nhà trong năm
  • Nhà của bạn là ngôi nhà chính của trẻ phụ thuộc của bạn cho hơn nửa năm

Nếu hôn nhân của bạn bị hủy bỏ

Bạn phải nộp tờ khai được điều chỉnh cho tất cả các năm thuế bị ảnh hưởng bởi việc hủy bỏ mà không bị đóng lại bởi thời hạn quy chế. Thông thường là 3 năm kể từ ngày bạn nộp tờ khai gốc hoặc 2 năm sau ngày bạn trả tiền thuế, tùy vào thời điểm nào đến sau. Trên tờ khai được điều chỉnh, bạn phải khai với tư cách độc thân hoặc nếu bạn đáp ứng một số yêu cầu nhất định, chủ gia đình.

Để chọn đúng tư cách khai thuế cho tình hình của bạn, hãy sử dụng Trợ lý thuế tương tác (tiếng Anh) này.

Thay đổi tên

Nộp tờ khai thuế của bạn bằng tên của bạn trong hồ sơ với Sở An sinh Xã hội (SSA). Thông báo cho SSA nếu bạn đổi tên (tiếng Anh).

Khấu lưu thuế

Nếu bạn ly hôn hoặc ly thân hợp pháp, bạn thường phải điều chỉnh số tiền thuế khấu lưu từ phiếu lương của bạn.

Để tính số tiền khấu lưu thuế của bạn, hãy sử dụng Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế. Sau đó hãy sử dụng ước tính đó để hoàn thành và đưa cho chủ lao động của bạn một Mẫu W-4 mới.

Nếu bạn nhận được thu nhập từ tiền cấp dưỡng, bạn cũng có thể phải điều chỉnh khoản khấu lưu hoặc thanh toán thuế ước tính.

Các khoản thanh toán của tiền cấp dưỡng và bảo dưỡng ly thân

Các khoản thanh toán cho vợ/chồng theo thỏa thuận ly hôn hoặc ly thân có thể được coi là tiền cấp dưỡng và bảo dưỡng ly thân. Chi tiết về thỏa thuận của bạn ảnh hưởng đến cách các khoản thanh toán này phải chịu thuế (tiếng Anh).

Nếu thoả thuận của bạn được ký vào năm 2019 hoặc sau đó, các khoản thanh toán bởi người vợ/chồng trả tiền không được khấu trừ và không bao gồm vào thu nhập của người vợ/chồng nhận tiền.

Nếu thoả thuận của bạn được ký vào năm 2018 hoặc trước đó, các khoản thanh toán bởi người vợ/chồng trả tiền được khấu trừ và bao gồm vào thu nhập của người vợ/chồng nhận tiền. Ngoại lệ duy nhất là nếu việc ly hôn hoặc thoả thuận ly thân của bạn thay đổi cụ thể cách xử lý thuế đối với các khoản thanh toán của bạn.

Khai người phụ thuộc

Nói chung, cha mẹ có quyền giám hộ có thể khai trẻ đó trên tờ khai thuế của họ với tư cách chủ gia đình hoặc yêu cầu tín thuế.

Nếu cha mẹ chia quyền giám hộ 50%-50% và không khai thuế chung, họ phải quyết định xem cha mẹ nào có quyền khai trẻ. Nếu cha mẹ không đồng ý thì có quy tắc phá hòa (tiếng Anh). Có quy tắc đặc biệt áp dụng cho người cha/mẹ không giám hộ khai trẻ trên tờ khai thuế của họ (tiếng Anh).

Các khoản trợ cấp cho con không được khấu trừ bởi người trả tiền và không chịu thuế đối với người nhận tiền.

Chúng tôi có thể kiểm xét tờ khai của bạn và hỏi thêm thông tin (tiếng Anh) để xác minh những người phụ thuộc và tín thuế mà bạn yêu cầu.

Để biết chi tiết, hãy xem Người phụ thuộc, khấu trừ tiêu chuẩn, và thông tin khai thuế, Ấn phẩm 501 (tiếng Anh).

Chuyển nhượng tài sản

Nếu việc chuyển nhượng là do ly hôn thì thường không có bất cứ khoản lãi hoặc lỗ nào được công nhận từ việc chuyển nhượng tài sản giữa vợ chồng hoặc vợ chồng cũ. Có thể bạn phải khai báo giao dịch này trên tờ khai thuế quà tặng. Tìm hiểu thêm về chuyển nhượng tài sản và ly hôn (tiếng Anh).

Kế hoạch nghỉ hưu và IRA

Nếu bạn tham gia vào kế hoạch nghỉ hưu và ly hôn, người vợ/chồng cũ của bạn có thể sẽ được hưởng một phần số dư tài khoản của bạn theo lệnh quan hệ gia đình đủ điều kiện (QDRO) (tiếng Anh).

Nếu bạn nhận thanh toán theo QDRO, bạn phải bao gồm chúng vào thu nhập trừ khi bạn chuyển tiếp chúng vào IRA truyền thống và đáp ứng những điều kiện nhất định (tiếng Anh). Giá trị bao gồm trong thu nhập không phải đóng thuế phân phối ban đầu 10%.

Để thay đổi người thụ hưởng của những lợi ích còn lại không đề cập theo lệnh của toà án, hãy liên hệ với người quản trị kế hoạch nghỉ hưu. Tìm hiểu thêm về kế hoạch nghỉ hưu và ly hôn (tiếng Anh).

Quy tắc cho IRA

Nếu bạn ly hôn hoặc ly thân hợp pháp vào cuối năm thuế, bạn không thể khấu trừ những đóng góp bạn đã thực hiện cho IRA truyền thống của người vợ/chồng cũ.

Khi tính giới hạn đóng góp và khấu trừ cho IRA, tiền cấp dưỡng hoặc bảo dưỡng ly thân chịu thuế (tiếng Anh) coi như là thù lao.

Bạn có thể chuyển tài sản từ IRA của mình sang IRA của vợ/chồng mình miễn thuế theo lệnh định ly hôn hoặc bảo dưỡng ly thân (tiếng Anh) qua một chuyển nhượng từ người ủy thác (tiếng Anh) đủ điều kiện hoặc chuyển nhượng do ly hôn (tiếng Anh). Khi việc chuyển nhượng hoàn tất, người vợ/chồng cũ của bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thuế nào đến hạn từ tiền họ rút ra.

Nếu bạn rút một số tiền từ IRA truyền thống để trả cho vợ/chồng cũ của bạn như một phần trong thỏa thuận ly hôn, những khoản đó bạn sẽ phải chịu thuế. Nếu bạn dưới 59 tuổi ½, trừ khi bạn đủ điều kiện để có một ngoại lệ (tiếng Anh), bạn cũng phải trả 10% thuế do phân phối sớm (tiếng Anh).

Có liên quan