Moun ki ap mande ekstansyon: IRS.gov ta dwe premye etap pou èd fiskal pandan ete; ajans lan ankouraje sila yo ki gen ekstansyon yo pou yo deklare talè konsa

IR-2023-130, 19 Jiyè 2023

WASHINGTON — Jodi a Sèvis Revni Entèn lan te raple sila yo k ap itilize yon ekstansyon ke si yo ranpli pi vit posib, sa ap pèmèt yo pwofite de zouti espesyal yo ki disponib sou IRS.gov.

Chak ane dè milyon de kontribyab retade deklarasyon enpo yo nan mande yon ekstansyon. Pandan ke enpo yo ka pa premye bagay ki vin nan tèt ou nan sezon lete an, li se yon bon moman pou kòmanse planifikasyon fiskal la yo. IRS.gov se fason ki pi rapid epi ki pi pratik pou jwenn enfòmasyon ak èd ki gen rapò ak enpo. Zouti anliy yo disponib nenpòt ki lè, kidonk kontribyab yo ka itilize yo nan fason ki bon pou yo.

Kòmanse ak IRS anliy

Kontribyab yo ka itilize IRS.gov 24 èdtan pa jou, sèt jou pa semèn pou:

  • Sèvi ak zouti Asistan fiskal entèaktif (an anglè) la pou jwenn repons pou pifò kesyon lwa fiskal endividyèl yo.
  • Antre sou kont IRS Anliy pèsonèl yo pou yo wè dosye fiskal yo, jere preferans sou kesyon kominikasyon yo, fè peman ak plis ankò.
  • Depoze epi peye elektwonikman depi sa posib ap diminye penalite ak enterè yo pou sila yo ki poko ranpli epi ki dwe.
  • Fè peman oswa aranje plan peman anliy nan IRS.gov/payments.
  • Jwenn enfòmasyon ki pi resan yo konsènan ranbousman fiskal yo avèk zouti Kote Ranbousman Mwen an?.

Prensipal rezon pou kontribyab yo vizite IRS.gov ete sa a gen ladan:

Preparasyon enpo poukont ou ak Deklarasyon Gratis

Kontribyab (an anglè) ki rate dat limit 18 avril la oswa ki te mande yon ekstansyon jiska 16 oktòb kapab prepare epi ranpli fòm fiskal yo gratis nan Deklarasyon Gratis IRS. IRS la aksepte deklarasyon ki soumèt elektwonikman 24/7. Pa gen okenn rezon pou tann jiska 16 oktòb si moun k ap deklare yo gen tout enfòmasyon yo bezwen pou fè yon deklarasyon ki egzat. Depo dirèk asire ke yo resevwa ranbousman yo byen vit.

Pwofesyonèl fiskal yo toujou pare

Pandan ke sezon fiskal la ka fini, pwofesyonèl fiskal yo pare pou ede kliyan yo ranpli epi deklare enpo yo pi vit ke posib. Pifò pwofesyonèl fiskal yo bay sèvis pwofesyonèl ki eksepsyonèl; sepandan, gen kèk kontribyab ki blese finansyèman paske yo chwazi move preparatè deklarasyon enpo a. Kontribyab yo ta dwe tcheke an premye konsèy IRS pou chwazi yon preparatè enpo (an anglè) ak fason pou evite preparatè deklarasyon ki san etik yo "fantom" (an anglè).

Jwenn yon Sant Asistans pou Kontribyab

Zouti Lokalizayon Sant Asistans pou Kontribyab la nan IRS.gov ede kontribyab yo jwenn biwo IRS ki pi pre yo a, jou ak lè fonksyonman yo ak yon lis sèvis yo bay yo. Sant Asistans pou Kontribyab IRS yo fonksyone sou randevou sèlman. Jwenn èd an pèsòn nan men IRS la osi senp tankou rele 844-545-5640 pou pran yon randevou.

Dekouvri preparasyon enpo gratis lokal yo

Anpil pwogram Asistans pou Enpo sou Revni Volontè (VITA) (an anglè) ak Konsèy Fiskal pou Pèsonaj yo (TCE) (an anglè) toujou ap ofri preparasyon deklarasyon enpo bazik gratis pou moun ki kalifye yo, yon gwoup ki gen ladan li:

  • Moun ki fè jeneralman $60,000 oswa mwens,
  • Moun ki gen andikap; ak
  • Kontribyab ki limite nan pale anglè.

Li enfòmasyon yo nan lòt lang yo

Anpil paj (an anglè) sou IRS.gov disponib kounya an Panyòl, Vyetnamyen, Ris, Koreyen, Kreyòl Ayisyen ak Chinwa. Kèk nan resous miltileng yo genyen Deklarasyon dwa kontribyab yoresous elektwonik ak plizyè Fòm ak pilblikasyon fiskal (an anglè).

Fòm ak piblikasyon ki aksesib yo

IRS.gov bay yon varyete fòm ak piblikasyon ki aksesib (an anglè) pou akomode moun ki sèvi ak teknoloji asistans tankou lojisyèl pou lekti ekran, ekspozisyon bray ki ka rafrechi ak lojisyèl agrandisman ekran. Kontribyab yo kapab ranpli tou Fòm 9000, Preferans pou Lòt Medya yo (an anglè) PDF, pou yo chwazi resevwa avi fiskal IRS yo a nan fòma ekriti bray, gwo karaktè detache, odyo oswa elektwonik.

Èd pou manm Fòs Lame yo

Manm militè yo, tankou sila yo ki sèvi nan yon zòn konba oswa k ap sèvi nan operasyon enprevi andeyò Etazini, ka ranvwaye pifò dat limit fiskal yo (an anglè). Sila yo ki kalifye yo ka jwenn tan ekstansyon otomatik (an anglè) pou ranpli ak peye enpo yo.

MilTax (an anglè) se yon pwogram Depatman Defans ki jeneralman ofri preparasyon pou deklarasyon gratis ak lojisyèl deklarasyon elektwonik pou tout manm militè yo ak kèk veteran yo, san limit revni. Sa gen ladann deklarasyon enpo federal ak jiska twa deklarasyon enpo sou revni eta pou chak itilizatè ki kalifye.

Kontribyab yo ki nan zòn katastwòf yo

Lè prezidan ameriken an fè yon deklarasyon sou zòn ki sibi katastwòf, IRS la ka ranvwaye kèk dat limit pou rezidan ak biznis nan zòn ki afekte a. Kontribyab ki nan kèk zòn katastwòf frape pa bezwen soumèt yon pwolongasyon elektwonikman oswa sou papye. Moun yo ka jwenn enfòmasyon sou alèjman fiskal ki pi resan pou sitiyasyon katastwòf yo nan paj Alèjman fiskal nan sitiyasyon katastwòf yo.

Pran devan sezon fiskal ane pwochèn nan: Ajiste prelèvman epi evite sipriz fiskal yo

Ete se yon moman ki espesyalman bon pou kontribyab yo tcheke prelèvman fiskal sou chèk yo. Evennman lavi yo tankou maryaj, divòs, fè yon timoun, oswa yon chanjman nan revni yo ka afekte enpo yo.

Estimatè Prelèvman Enpo IRS.gov la, ede anplwaye yo evalye enpo sou revni yo, kredi yo, ajisteman yo ak dediksyon yo epi detèmine si yo bezwen chanje prelèvman yo a pou yo pa sezi nan pwochen sezon fiskal la..

Toujou rete ajou ak Konsèy Fiskal IRS yo

Kontribyab yo ka abòne (an anglè) nan Konsèy Fiskal IRS (an anglè) pou jwenn atik ki fasil pou li ke IRS la voye dirèkteman nan imel yo. Konsèy fiskal yo brèf, yo presi epi yo pale sou plizyè sijè fiskal, tankou planifikasyon fiskal pandan tout ane a ak konpreyansyon dwa kontribyab yo (an anglè).

Lòt lyen ki itil: