Các trương mục ABLE là một quyền lợi giá trị cho những người đóng thuế là người khuyết tật

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-160, Ngày 11/24/2020

Sống chung với khuyết tật có thể phát sinh các khoản chi phí bổ sung. Các trương mục Đạt Được Trải Nghiệm Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn (ABLE) (Tiếng Anh) là các trương mục 529A với ưu đãi về thuế được cho phép để hỗ trợ người khuyết tật chi trả các chi phí liên quan đến khuyết tật đủ điều kiện.

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng mà mọi người cần biết về các trương mục này.

Giới hạn khoản đóng góp hàng năm

 • Giới hạn khoản đóng góp vẫn là $15,000 vào năm 2020.
 • Một số bên thụ hưởng trương mục ABLE có việc làm có thể đóng góp bổ sung tới số tiền thấp hơn trong các khoản sau:
  • Khoản thù lao của bên thụ hưởng được chỉ định cho niên thuế 
  • Chuẩn nghèo đối với hộ gia đình một người. Đối với năm 2020, số tiền này là $12,490 ở lục địa Hoa Kỳ, $15,600 ở Alaska và $14,380 ở Hawaii

Tín thuế tiết kiệm

 • Bên thụ hưởng được chỉ định trong trương mục ABLE hiện có thể đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế tiết kiệm cho một phần trăm đóng góp của họ. 
 • Bên thụ hưởng kê khai tín thuế trên Mẫu Đơn 8880, Tín Thuế Đóng Góp Cho Tiết Kiệm Hưu Trí Đủ Điều Kiện(Tiếng Anh)PDF. Tín thuế tiết kiệm là tín thuế không bồi hoàn dành cho những cá nhân đáp ứng ba yêu cầu sau:
  • Đủ 18 tuổi trở lên vào cuối năm tính thuế
  • Không phải là người phụ thuộc hoặc sinh viên toàn thời gian
  • Đáp ứng yêu cầu về lợi tức

Các đóng góp chuyển qua và chuyển giao từ các chương trình mục 529

 • Hiện nay, các gia đình có thể chuyển tiền từ chương trình 529 sang trương mục ABLE của một thành viên khác trong gia đình. 
 • Trương mục ABLE phải dành cho cùng một người thụ hưởng với trương mục 529 hoặc cho một thành viên trong cùng một gia đình là chủ trương mục 529. Các đóng góp chuyển qua từ chương trình mục 529 được tính vào giới hạn đóng góp hàng năm. Ví dụ: giới hạn đóng góp hàng năm $15,000 sẽ được phụ huynh đáp ứng bằng cách đóng góp $10,000 vào trương mục ABLE của con họ và chuyển qua hơn $5,000 từ chương trình 529 vào cùng một trương mục ABLE.

Chi phí đối với người khuyết tật đủ điều kiện

 • Các tiểu bang có thể cung cấp các trương mục ABLE để hỗ trợ những người bị khuyết tật trước 26 tuổi hoặc gia đình của họ chi trả các chi phí liên quan đến khuyết tật. Những chi phí này bao gồm nhà ở, giáo dục, đi lại, y tế, phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe, đào tạo và hỗ trợ việc làm, công nghệ hỗ trợ và các dịch vụ hỗ trợ cá nhân.
 • Mặc dù các khoản đóng góp không được khấu trừ cho các mục đích thuế liên bang, các khoản phân phối, bao gồm cả lợi tức, được miễn thuế cho người thụ hưởng, miễn là chúng được sử dụng để chi trả các chi phí khuyết tật đủ điều kiện. 

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)