Các lỗi phổ biến mà doanh nghiệp cần tránh khi kê khai các khoản tín thuế của doanh nghiệp

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2020-157, ngày 11/18/2020

Doanh nghiệp đang nộp Mẫu Đơn 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang Hàng Quý Của Doanh Nghiệp (Tiếng Anh) và kê khai khoản khấu trừ thuế của doanh nghiệp cần đọc kỹ hướng dẫn và dành thời gian khi điền mẫu để tránh sai sót.

Sử dụng một chuyên viên khai thuế có uy tín bao gồm kế toán công được chứng nhận, đại lý đã đăng ký (Tiếng Anh) hoặc các chuyên gia thuế có kiến thức khác cũng có thể giúp tránh sai sót. Sai sót có thể dẫn đến việc xử lý chậm trễ hoặc thông báo đến hạn trả nợ thuế, có thể gây chậm trễ hoặc yêu cầu nộp bản khai thuế đã sửa đổi.

Dưới đây là một số lỗi phổ biến cần tránh khi điền Mẫu Đơn 941:

 • Trình báo các khoản trả trước được yêu cầu thay vì các khoản trả trước tín thuế đã nhận
  Nếu doanh nghiệp chưa nhận được khoản trả trước tín thuế mà họ yêu cầu, thì không nên trình báo số tiền đó trên Mẫu Đơn 941 của họ.
   
 • Điều chỉnh không chính xác các khoản trả trước tín thuế được yêu cầu và nhận được
  Nếu doanh nghiệp đã nhận được khoản trả trước được yêu cầu, họ phải điều chỉnh nó trên Mẫu Đơn 941 bằng cách trình báo khoản trả trước đã nhận ở dòng 13f và yêu cầu các khoản tín thuế mà họ đủ điều kiện nhận ở dòng 11b, 11c, 13c và 13d.
    
 • Mẫu Đơn 7200 được sử dụng để yêu cầu khoản trả trước tín thuế doanh nghiệp. Nó không được sử dụng để kê khai tín thuế.
  • Nếu doanh nghiệp nhận được khoản trả trước tín thuế, nhưng không trình báo trên Mẫu Đơn 941, họ có thể nhận được thông báo đến hạn trả nợ thuế.
  • Nếu người đóng thuế nhận được thông báo đến hạn trả nợ thuế, họ sẽ phải nộp tờ khai đã sửa đổi bằng cách sử dụng Mẫu Đơn 941-X để trình báo các khoản trả trước tín thuế và yêu cầu các khoản tín thuế đủ điều kiện của họ.

Doanh nghiệp sử dụng người chi trả bên thứ ba hoặc đại lý trình báo phải cho người chi trả hoặc đại lý bên thứ ba của họ biết họ đã yêu cầu và nhận được khoản trả trước tín thuế. Những người chi trả bên thứ ba và đại lý trình báo này cũng cần hỏi doanh nghiệp xem họ có yêu cầu và nhận được khoản trả trước tín thuế hay không bằng cách sử dụng Mẫu Đơn 7200, Khoản Trả Trước Tín Thuế Của Doanh Nghiệp Do COVID-19 (Tiếng Anh).

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)