Quý vị đã làm xong trách nhiệm về thuế năm nay? Hãy dùng hồ sơ khai thuế 2018 để khấu lưu đúng cho năm 2019

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-80, ngày 26 tháng 4 năm 2019

WASHINGTON — Hàng triệu người đóng thuế đã nộp tờ khai thuế năm 2018 trong vài tuần qua, bây giờ là thời điểm quan trọng để mọi người xem xét xem liệu tình trạng thuế của họ có thực sự đúng như họ dự đoán hay không. Nếu không đúng như vậy thì họ có thể sử dụng hồ sơ khai thuế 2018 đã hoàn thiện gần đây và Công cụ Tính tiền Khấu lưu của IRS để thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương và điều chỉnh khoản khấu lưu của họ.

Việc kiểm tra và sau đó điều chỉnh khoản khấu lưu thuế có thể giúp đảm bảo họ không nợ tiền thuế nhiều hơn dự đoán. Họ thường cũng có thể tránh được việc phải nhận một hóa đơn tính thuế bất ngờ và khả năng phải trả tiền phạt khi khai thuế vào năm tới. Cùng lúc đó, với số tiền hoàn thuế trung bình nhiều hơn $2,700 thì một số người đóng thuế có thể chọn giảm khoản khấu lưu để nhận được phiếu lương cao hơn và tiền hoàn thuế ít hơn.

Bây giờ là lúc lý tưởng để kiểm tra khoản khấu lưu vì việc có hồ sơ khai thuế hoàn thiện sẽ hữu ích khi sử dụng Công cụ Tính tiền Khấu lưu trên IRS.gov. Vì người đóng thuế cần phải ước tính các khoản khấu trừ, tín thuế cũng như các khoản tiền khác cho năm 2019 nên việc sử dụng Công cụ Tính tiền Khấu lưu có thể dễ dàng hơn nếu họ có thông tin tương tự từ tờ khai thuế 2018.

Ai nên thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương?

Mặc dù việc Kiểm tra Phiếu lương hằng năm luôn là một ý hay nhưng đối với nhiều người, việc này còn quan trọng hơn vào năm nay. Điều này bao gồm những người mà:

 • Đã điều chỉnh khoản khấu lưu của họ trong năm 2018 – đặc biệt là những người đã làm như vậy vào giữa hoặc cuối năm.
 • Đã nợ thêm thuế khi họ khai thuế vào năm nay.
 • Đã có một khoản hoàn thuế lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự kiến.
 • Có những sự kiện thay đổi cuộc đời như kết hôn, sinh con, nhận con nuôi, mua nhà hoặc khi thu nhập thay đổi. 

Ngoài ra, hầu hết mọi người bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm (TCJA), luật cải cách thuế ban hành vào tháng 12 năm 2017. Những thay đổi này bao gồm giảm thuế suất, giảm khấu trừ tiêu chuẩn, ngừng miễn giảm cá nhân, tăng Tín thuế Dành cho Con nhỏ và các khoản khấu trừ bị hạn chế hoặc hủy bỏ. Do đó, IRS tiếp tục khuyến khích mọi người kiểm tra khoản khấu lưu của họ, ngay cả khi họ đã thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương trong năm 2018.

Điều này bao gồm những người đóng thuế mà:

 • Có con nhỏ và yêu cầu các tín thuế như Tín thuế Dành cho Con nhỏ 
 • Có người phụ thuộc nhiều tuổi hơn, gồm cả con cái từ 17 tuổi trở lên
 • Đã thực hiện khấu trừ từng khoản trước đây
 • Là một gia đình có hai nguồn thu nhập
 • Có từ hai công việc trở lên vào cùng lúc
 • Chỉ làm việc một phần trong năm
 • Có thu nhập cao hoặc một hồ sơ khai thuế phức tạp

Những người có tình trạng khai thuế phức tạp hơn có thể cần sử dụng Ấn phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính, thay vì Công cụ Tính tiền Khấu lưu. Điều này bao gồm những nhân viên nợ thuế tự kinh doanh, thuế tối thiểu thay thế hoặc thuế thu nhập không do lao động từ người phụ thuộc. Việc này cũng có thể hữu ích cho những người nhận được thu nhập phi lương, chẳng hạn như cổ tức, lợi nhuận đầu tư, tiền thuê nhà và tiền bản quyền. Ấn phẩm này có các bảng tính và ví dụ để hướng dẫn người đóng thuế trong các tình huống đặc biệt này.

Nên Kiểm tra Phiếu lương càng sớm càng tốt

IRS kêu gọi mọi người thực hiện Kiểm tra Phiếu lương càng sớm càng tốt để nếu cần điều chỉnh khấu lưu thuế thì sẽ có nhiều thời gian hơn để khoản khấu lưu được dàn đều trong phần còn lại của năm. Chờ đợi có nghĩa là còn lại ít chu kỳ trả lương hơn để khấu trừ thuế liên bang cần thiết.

Thay đổi khấu lưu

Các nhân viên có thể dùng các kết quả từ Công cụ Tính tiền Khấu lưu để xác định xem họ có nên hoàn thành Mẫu đơn W-4, Chứng thư Cho phép Khấu lưu Thuế của Nhân viên, mới và nộp cho chủ thuê lao động hay không. Trong một số trường hợp, việc tính toán có thể khuyến nghị nhân viên đó có thêm một khoản tiền cố định được khấu lưu mỗi chu kỳ trả lương. Người đóng thuế không cần gửi mẫu đơn này đến IRS sau khi đưa cho chủ thuê lao động của họ.

Những người không trả thuế thông qua việc khấu lưu, hoặc trả quá ít thuế theo cách đó, vẫn có thể sử dụng Công cụ Tính tiền Khấu lưu để xác định xem họ có cần phải trả thuế ước tính cho IRS hàng quý trong năm hay không. Những người tự làm chủ thường nộp thuế theo cách này. Hãy xem Mẫu đơn 1040-ES, Thuế Ước Tính Cho Cá Nhân, để biết chi tiết.

Thông tin bổ sung: