Khấu lưu thuế: Làm thế nào cho đúng

FS-2019-4, tháng 3 năm 2019

Thuế thu nhập liên bang là một loại thuế vừa làm vừa trả. Người đóng thuế phải trả thuế khi họ kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong suốt năm. Người đóng thuế có thể tránh bị bất ngờ tại thời khai điểm thuế bằng cách kiểm tra số tiền khấu lưu của họ.  IRS kêu gọi tất cả mọi người thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương vào năm 2019, ngay cả khi họ đã thực hiện việc này một lần trong năm 2018. Điều này bao gồm bất cứ ai nhận được lương hưu hoặc niên kim. Dưới đây là những điều cần biết về khấu lưu và tại sao việc kiểm tra khoản này lại quan trọng.

Hiểu về khấu lưu thuế

Người sử dụng lao động thường khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương nhân viên của họ và trả cho IRS thay mặt nhân viên. Tiền lương được trả, cùng với bất kỳ khoản tiền khấu lưu nào, được thể hiện trên Mẫu đơn W-2 (tiếng Anh), Báo Cáo Tiền Lương và Thuế, nhân viên nhận được vào cuối năm.

Cách xác định khoản khấu lưu

Số tiền khấu lưu phụ thuộc vào:

 • Số thu nhập kiếm được và
 • Ba loại thông tin nhân viên cung cấp cho chủ thuê lao động trên Mẫu đơn W–4, Chứng thư Cho phép Khấu lưu Thuế của Nhân viên:
  • Tình trạng khai thuế: Tỷ lệ dành cho người độc thân hoặc tỷ lệ thấp hơn dành cho người đã lập gia đình.
  • Số khoản trợ cấp khấu lưu yêu cầu: Mỗi khoản trợ cấp được yêu cầu làm giảm số tiền khấu lưu.
  • Khấu lưu bổ sung: Một nhân viên có thể yêu cầu khấu lưu thêm một khoản tiền từ mỗi phiếu lương.

Lưu ý: Nhân viên phải xác định tình trạng khai thuế và số tiền trợ cấp khấu lưu của họ trên Mẫu đơn W–4. Họ không thể chỉ xác định một khoản tiền khấu lưu.

Mọi người đều nên kiểm tra khấu lưu của mình

IRS khuyến nghị mọi người nên thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương vào năm 2019. Mặc dù điều này đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ ai nhận được hóa đơn tính thuế cho năm 2018, nhưng nó cũng quan trọng đối với bất kỳ ai có số tiền hoàn thuế lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự kiến. Bằng cách thay đổi khoản khấu lưu ngay bây giờ, người đóng thuế có thể nhận được khoản hoàn thuế họ muốn vào năm tới. Đối với những người nợ thuế, việc tăng khấu lưu thuế vào đầu năm 2019 là cách tốt nhất để tránh nhận được một hóa đơn tính thuế vào năm sau. Ngoài ra, người đóng thuế cần luôn kiểm tra khoản khấu lưu của họ khi xảy ra sự kiện lớn trong đời hoặc khi thu nhập của họ thay đổi.

Thời điểm cần kiểm tra khoản khấu lưu:

 • Đầu năm
 • Nếu luật thuế thay đổi
 • Khi xảy ra những thay đổi trong cuộc đời:
  • Lối sống - Kết hôn, ly hôn, sinh con hoặc nhận con nuôi, mua nhà, nghỉ hưu, nộp đơn phá sản chương 11
  • Thu nhập tiền lương - Người đóng thuế hoặc người phối ngẫu của họ bắt đầu hay ngừng làm việc hoặc bắt đầu hay dừng công việc thứ hai
  • Thu nhập chịu thuế không phải chịu thuế tạm thu - Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận đầu tư, thu nhập do tự làm chủ và thu nhập từ việc làm ngắn hạn và các khoản rút ra từ tài khoản IRA (bao gồm cả một số Roth IRA)
  • Khấu trừ từng khoản hoặc tín thuế - Chi phí y tế, các khoản thuế, chi phí lãi vay, quà tặng từ thiện, chi phí chăm sóc người phụ thuộc, tín thuế giáo dục, tín thuế dành cho con nhỏ, tín thuế thu nhập do lao động

Cách kiểm tra khoản khấu lưu

• Sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov.
Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu là hữu ích cho hầu hết các nhân viên bằng cách giúp họ xác định xem họ có cần cung cấp cho chủ thuê lao động của mình Mẫu đơn W–4 mới hay không. Họ có thể sử dụng kết quả của mình từ công cụ tính toán này để giúp điền vào biểu mẫu và điều chỉnh khoản khấu lưu thuế thu nhập. Nếu họ nhận được thu nhập lương hưu, họ có thể sử dụng các kết quả từ công cụ tính toán này để hoàn thành Mẫu đơn W-4P (tiếng Anh)PDF, Chứng Nhận Khấu Lưu các Khoản Thanh toán Lương Hưu và Niên Kim, và đưa cho người trả tiền của họ.
 
• Hãy dùng các hướng dẫn trong Ấn phẩm 505 (tiếng Anh), Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính.
Những người có tình trạng khai thuế phức tạp hơn có thể cần sử dụng Ấn phẩm 505 thay vì Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu. Điều này bao gồm những nhân viên nợ thuế tự kinh doanh, thuế tối thiểu thay thế hoặc thuế thu nhập không do lao động từ người phụ thuộc. Việc này cũng có thể hữu ích cho những người nhận được thu nhập phi lương, chẳng hạn như cổ tức, lợi nhuận đầu tư, tiền thuê nhà và tiền bản quyền. Ấn phẩm này có các bảng tính và ví dụ để hướng dẫn người đóng thuế trong các tình huống đặc biệt này.

Thay đổi khấu lưu

Để thay đổi khoản khấu lưu của mình, nhân viên có thể dùng các kết quả từ Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu nhằm xác định xem họ có cần hoàn thành Mẫu đơn W-4 mới và gửi cho chủ thuê lao động của họ. Đừng nộp mẫu này cho IRS.

Những người không trả thuế thông qua việc khấu lưu, hoặc không trả đủ thuế theo cách đó, vẫn có thể sử dung Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế để xác định xem họ có cần phải trả thuế ước tính cho IRS hàng quý trong năm hay không. Những người tự làm chủ thường nộp thuế theo cách này. Hãy xem Mẫu đơn 1040-ES, Thuế Ước Tính Cho Cá Nhân, để biết chi tiết.

Nguồn bổ sung