Kiểm tra kỹ các Mẫu Đơn W-2, 1099 bị thiếu hoặc không chính xác trước khi khai thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-33, Ngày 2/9/2021

WASHINGTON — Vì một số khu vực có sự chậm trễ thư tín, Sở Thuế Vụ nhắc nhở ngưởi đóng thuế cần kiểm tra kỹ để bảo đảm rằng họ có tất cả các tài liệu thuế, bao gồm cả Mẫu Đơn W-2 và 1099, trước khi khai thuế.

Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng nhiều mẫu đơn này có thể có sẵn trực tuyến. Khi không có các lựa chọn khác, người đóng thuế chưa nhận được Mẫu Đơn W-2 hoặc Mẫu Đơn 1099 nên liên hệ trực tiếp với hãng sở, người trả tiền hoặc cơ quan phát hành để yêu cầu các tài liệu còn thiếu trước khi nộp tờ khai thuế liên bang năm 2020 của họ. Điều này cũng áp dụng cho những người nhận được Mẫu Đơn W-2 hoặc Mẫu Đơn 1099 không chính xác.

Những người không nhận được phản hồi, không liên lạc được với hãng sở/người trả tiền/cơ quan phát hành hoặc không thể lấy bản sao hoặc bản sao sửa đổi của Mẫu Đơn W-2 hoặc 1099 của họ vẫn phải nộp tờ khai thuế đúng hạn trước ngày 4/15 ( hoặc ngày 10/15 nếu yêu cầu gia hạn tự động). Họ có thể cần sử dụng Mẫu Đơn 4852, Thay Thế Cho Mẫu Đơn W-2 Bản Khai Thuế Và Tiền Lương (tiếng Anh) hoặc Mẫu Đơn 1099-R Phân Bổ Từ Lương Hưu, Niên Kim, Hưu Trí hoặc Chương Trình Chia Sẻ Lợi Nhuận, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v. (tiếng Anh) để tránh nộp tờ khai không đầy đủ hoặc sửa đổi.

Nếu người đóng thuế không nhận được mẫu bị thiếu hoặc sửa đổi kịp thời để nộp tờ khai thuế trước hạn chót tháng Tư, họ có thể ước tính tiền lương hoặc các khoản chi trả cho họ, cũng như bất kỳ khoản thuế nào bị khấu trừ. Sử dụng Mẫu Đơn 4852 để báo cáo thông tin này trên tờ khai thuế liên bang của họ.

Nếu người đóng thuế nhận được Mẫu Đơn W-2 hoặc Mẫu Đơn 1099-R bị thiếu hoặc đã sửa đổi sau khi nộp tờ khai và thông tin khác với ước tính trước đó của họ, họ phải nộp Mẫu Đơn 1040-X Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ Sửa Đổi. Để biết thêm thông tin về việc nộp tờ khai thuế sửa đổi, hãy xem Chủ Đề Số 308Tôi Có Nên Nộp Tờ Khai Thuế Sửa Đổi Không? (tiếng Anh)

Ngưởi đóng thuế nên dành đủ thời gian để hồ sơ thuế được gửi đến hòm thư trước khi nộp tờ khai thuế năm 2020. Trong một năm bình thường, hầu hết ngưởi đóng thuế lẽ ra đã nhận được tài liệu lợi tức vào gần cuối tháng 1, bao gồm:

  • Mẫu Đơn W-2: Bản Khai Thuế Và Tiền Lương
  • Mẫu Đơn 1099-MISC: Lợi Tức Khác
  • Mẫu Đơn 1099-INT: Lợi Tức Từ Lãi Suất
  • Mẫu Đơn 1099-NEC: Tiền Thù Lao Cho Người Không Phải Nhân Viên (tiếng Anh).
  • Mẫu Đơn 1099-G: Các Khoản Chi Trả Nhất Định Của Chính Phủ; như trợ cấp thất nghiệp hoặc hoàn thuế tiểu bang

Mẫu Đơn 1099-G không chính xác đối với trợ cấp thất nghiệp

Hàng triệu người Mỹ đã nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp vào năm 2020, nhiều người trong số họ là lần đầu tiên. Khoản trợ cấp này phải chịu thuế và phải được tính vào tổng lợi tức trên tờ khai thuế của họ.

Người đóng thuế nhận được Mẫu Đơn 1099-G không chính xác về trợ cấp thất nghiệp (tiếng Anh) phải liên hệ với cơ quan nhà nước cấp để yêu cầu Mẫu Đơn 1099-G sửa lại cho thấy họ không nhận được những khoản trợ cấp này. Những người đóng thuế không thể nhận được mẫu đơn sửa đổi kịp thời từ các tiểu bang vẫn nên khai thuế chính xác, và chỉ báo cáo lợi tức mà họ nhận được.

Sử dụng IRS.gov

Trợ giúp về thuế của Sở Thuế Vụ có sẵn 24 giờ một ngày trên IRS.gov, trang web chính thức của Sở Thuế Vụ, nơi mọi người có thể tìm thấy câu trả lời cho các thắc mắc về thuế và giải quyết các vấn đề về thuế trực tuyến. Trang Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị giúp trả lời hầu hết các câu hỏi về thuế và các đường dẫn Hướng Dẫn Dịch Vụ IRS (tiếng Anh) PDF đến các dịch vụ IRS quan trọng khác.