Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đang được tiến hành chi trả, hãy truy cập IRS.gov thay vì gọi điện

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Đã cập nhật: 1/8/2021

IR-2021-01, 1/4/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hiện kêu gọi mọi người truy cập IRS.gov để biết thông tin mới nhất về đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai thay vì gọi cho cơ quan hoặc các tổ chức tài chánh hoặc nhà cung cấp phần mềm thuế của họ. Nhân viên trợ giúp qua điện thoại của Sở Thuế Vụ không có thêm thông tin nào ngoài những thông tin có sẵn trên IRS.gov.

Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố đã bắt đầu thực hiện đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai, thường được gọi là khoản chi trả kích thích, vào tuần trước.

Các khoản chi trả chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng có thể mất vài ngày để gửi đến các trương mục cá nhân. Một số người dân Mỹ có thể nhìn thấy các khoản chi trả chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng đang được ghi là khoản chi trả đang chờ xử lý hoặc khoản chi trả tạm thời trong trương mục của họ trước ngày chi trả theo lịch là ngày 1/4/2021, đó là ngày ngân quỹ sẽ có chính thức.

Chi phiếu giấy cũng bắt đầu được phát hành và sẽ tiếp tục được gửi đến cho đến hết tháng Giêng. Một số người sẽ nhận được thẻ khấu trừ tiền qua đường bưu điện vào tháng Giêng, và Sở Thuế Vụ kêu gọi mọi người kiểm tra kỹ hòm thư của họ. Chi trả qua thư sẽ đòi hỏi nhiều thời gian xử lý và gửi thư hơn. Những người cư trú ở nước ngoài sẽ có thời gian chờ chi phiếu lâu hơn vì việc di chuyển bằng đường hàng không và chuyển phát thư ở một số quốc gia sẽ bị chậm lại.

Sở Thuế Vụ nhấn mạnh rằng các cá nhân đủ điều kiện không cần phải làm gì cả để nhận được khoản thanh toán thứ hai này. Các khoản chi trả là tự động và mọi người không nên liên hệ với các tổ chức tài chánh, nhà cung cấp phần mềm thuế hoặc Sở Thuế Vụ với các câu hỏi về thời gian chi trả.

Tính đủ điều kiện

Nhìn chung, công dân Hoa Kỳ và ngoại nhân thường trú không đủ điều kiện được kê khai là người phụ thuộc vào bản khai thuế lợi tức của người khác sẽ đủ điều kiện nhận khoản chi trả thứ hai này. Các cá nhân đủ điều kiện sẽ tự động nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lên đến $600 cho các cá nhân hoặc $1,200 cho các cặp vợ chồng đã kết hôn và lên đến $600 cho mỗi trẻ đủ điều kiện. Hầu hết những người có tổng lợi tức điều chỉnh cho năm 2019 lên đến $75,000 cho các cá nhân và lên đến $150,000 cho các cặp vợ chồng khai thuế chung và người phối ngẫu còn sống sẽ nhận được toàn bộ số tiền chi trả lần thứ hai. Đối với những người khai thuế có lợi tức cao hơn những số tiền đó, số tiền chi trả sẽ được giảm bớt.

Kiểm tra trạng thái chi trả

Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi người có thể kiểm tra trạng thái của cả khoản chi trả đầu tiên và thứ hai của mình bằng cách sử dụng công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi chỉ có bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trên IRS.gov.

Không nhận được khoản chi trả hoặc nhận được ít hơn dự kiến? Hãy yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2020 

Các khoản chi trả bắt đầu được thực hiện vào tuần trước và sẽ tiếp tục đến giữa tháng Một. Khoản chi trả chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng sẽ được thực hiện trước tiên cho những người có thông tin trương mục và mã định tuyến ngân hàng hợp lệ trong hồ sơ cho mục đích chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng.

Do tốc độ Sở Thuế Vụ thực hiện đợt chi trả thứ hai này, một số khoản chi trả có thể đã được gửi đến một trương mục đã đóng hoặc không còn hoạt động.

Nếu Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai được gửi đến một trương mục tạm thời đã bị đóng hoặc không còn hoạt động, Sở Thuế Vụ hiện đang làm việc với các đối tác ngành thuế của chúng tôi về các tùy chọn để có thể chuyển được các khoản chi trả này cho các cá nhân nhanh nhất có thể. Thông tin thêm sẽ được chia sẻ khi có.

Trong khi Sở Thuế Vụ đang tìm hiểu các tùy chọn để sửa lại các khoản chi trả này, nếu quý vị chưa nhận được khoản chi trả đầy đủ vào thời điểm nộp tờ khai thuế năm 2020, quý vị có thể yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (Recovery Rebate Credit) trên tờ khai thuế của mình.

Khoản tín thuế được tính giống như Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, ngoại trừ việc đủ điều kiện tín thuế và số tiền tín thuế dựa trên thông tin về niên thuế 2020, bao gồm cả lợi tức.

Đối với những người đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế một phần, họ có thể nhận Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho bất kỳ số tiền còn lại nào mà họ đủ điều kiện nhận bằng cách điền vào dòng 30 của Mẫu 1040 hoặc 1040-SR năm 2020.

Thay đổi trương mục ngân hàng hoặc thông tin gửi thư

Sở Thuế Vụ không thể thay đổi thông tin chi trả, bao gồm thông tin trương mục ngân hàng hoặc thông tin gửi thư. Nếu một người đóng thuế đủ điều kiện không nhận được khoản chi trả hoặc nhận được số tiền ít hơn dự kiến, họ có thể yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2020 dưới dạng Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Hãy nhớ rằng, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế là khoản chi trả trước cho khoản sẽ được gọi là Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (Recovery Rebate Credit) trên Mẫu 1040 năm 2020 hoặc Mẫu 1040-SR.

Thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020, hãy truy cập IRS.gov/eip. Mọi người có thể kiểm tra trạng thái chi trả của mình tại IRS.gov/getmypayment. Để được giảm thuế khác liên quan đến COVID-19, hãy truy cập IRS.gov/coronavirus (tiếng Anh).