Dưới đây là cách người đóng thuế có thể nộp đúng số tiền thuế trong cả năm

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-81, ngày 6/8/2021

Thuế liên bang được khấu trừ mỗi lần quý vị nhận lợi tức. Điều này có nghĩa là mọi người cần phải trả hầu hết khoản tiền thuế của họ trong năm, mỗi khi họ có lợi tức. Việc này có thể được thực hiện thông qua khấu lưu hoặc chi trả thuế ước tính.

Nếu số tiền thuế lợi tức được khấu lưu từ tiền lương hoặc lương hồi hưu của người đóng thuế là không đủ, hoặc họ nhận được lợi tức như tiền lãi, cổ tức, tiền cấp dưỡng cho người phỗi ngẫu, lợi tức từ tự kinh doanh, lợi nhuận đầu tư, giải thưởng và phần thưởng, họ có thể cần phải chi trả khoản thuế ước tính. Người đóng thuế tự kinh doanh cũng có thể cần phải chi trả các khoản thuế ước tính.

Điều chỉnh tiền khấu lưu thuế năm 2021

Tất cả những người đóng thuế nên xem lại số tiền khấu lưu thuế liên bang của họ mỗi năm để bảo đảm rằng họ không bị khấu lưu quá ít hoặc quá nhiều tiền thuế.

Nhân viên, người hồi hưu và các cá nhân tự kinh doanh có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu của Sở Thuế Vụ để giúp họ quyết định xem có nên thực hiện thay đổi đối với khoản khấu lưu thuế của mình hay không. Công cụ trực tuyến này hướng dẫn người dùng từng bước thông qua quá trình kiểm tra số tiền khấu lưu thuế và đưa ra những khuyến nghị về khấu lưu thuế để giúp họ nhận lại số tiền hoàn thuế mong muốn khi nộp tờ khai thuế vào năm tới. Người đóng thuế có thể kiểm tra với chủ thuê lao động để cập nhật số tiền khấu lưu thuế của họ hoặc nộp Mẫu W-4: Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên bản mới.

Chi trả các khoản thuế ước tính vào năm 2021 

Các khoản chi trả ước tính là một cách khác để người đóng thuế chi trả các khoản còn nợ trong các đợt chi trả hàng quý riêng biệt. Đối với niên thuế 2021, các khoản chi trả thuế ước tính hàng quý còn lại sẽ đến hạn đối với người đóng thuế cá nhân vào ngày 6/15/2021 và ngày 9/15/2021, và ngày 1/15/2022. Cách nhanh nhất và dễ nhất để chi trả các khoản thuế ước tính là theo phương thức điện tử sử dụng công cụ Trả Trực Tiếp hoặc Hệ Thống Chi Trả Thuế Liên Bang Theo Dạng Điện Tử. Người đóng thuế có thể truy cập trang IRS.gov để biết các tùy chọn chi trả khác.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)