Dưới đây là những điều người đóng thuế cần biết về việc báo cáo lợi tức tiền boa trên tờ khai thuế của họ

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-67, Ngày 5/13/2021

Nói chung, lợi tức nhận được từ bất kỳ nguồn nào, kể cả tiền boa, đều phải chịu thuế. Dưới đây là một số thông tin để giúp người đóng thuế báo cáo lợi tức tiền boa.

Tất cả tiền boa mà người đóng thuế nhận được là lợi tức và phải chịu thuế lợi tức liên bang. Người đóng thuế phải bao gồm tất cả các khoản tiền boa mà họ nhận được vào tổng lợi tức của họ. Bao gồm:

  • Tiền boa trực tiếp từ khách hàng.
  • Tiền boa được thêm bằng cách sử dụng thẻ tín dụng.
  • Tiền boa từ một thỏa thuận chia tiền boa với các nhân viên khác.

    Giá trị của tiền boa không dùng tiền mặt, chẳng hạn như vé, thẻ thông hành hoặc các vật có giá trị khác cũng là lợi tức và phải chịu thuế.

    Ba điều có thể giúp người đóng thuế báo cáo chính xác thu nhập tiền boa của họ.

  • Ghi lại số tiền boa hàng ngày.
  • Báo cáo tiền boa cho chủ sử dụng lao động của họ.
  • Báo cáo tất cả các loại tiền boa trên tờ khai thuế lợi tức của họ.

Sử Dụng Công Cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác

Công cụ này cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi về luật thuế. Người đóng thuế có thể sử dụng Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh) trên IRS.gov để tìm hiểu xem lợi tức tiền boa của họ có phải chịu thuế hay không.

Nếu một nhân viên nhận được $20 trở lên trong bất kỳ tháng nào, họ phải báo cáo tiền boa của tháng đó cho chủ sử dụng lao động của họ trước ngày 10 của tháng tiếp theo. Chủ sử dụng lao động phải khấu trừ lợi tức liên bang, thuế An Sinh Xã Hội và Medicare đối với các khoản tiền boa được báo cáo.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)