Free File của IRS có thể giúp mùa thuế dễ dàng hơn đối với những người khai thuế lần đầu tiên

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-28, ngày 22 tháng 02, 2022

Nhiều người sẽ khai thuế liên bang lần đầu tiên trong năm nay. Điều này bao gồm những người thường không khai thuế và bây giờ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi hoặc đối chiếu các khoản ứng trước tín thuế trẻ em. Đối với những người đóng thuế này, Free File của IRS có thể là giải pháp hoàn hảo.

Đối với những cá nhân đủ điều kiện muốn tự khai thuế, Free File của IRS có các nhà cung cấp phần mềm giúp khai thuế điện tử. Chương trình này cung cấp dịch vụ giúp khai thuế miễn phí, nộp hồ sơ điện tử miễn phí và ký gửi trực tiếp miễn phí, đây là cách nhanh nhất để được hoàn thuế. Mọi người cũng có thể truy cập trực tiếp Free File của IRS từ thiết bị di động của họ bằng ứng dụng IRS2Go.

Giới hạn tổng thu nhập điều chỉnh của Free File của IRS cho năm 2021 là $73.000 cho các gia đình và cá nhân. Năm nay, có tám sản phẩm của Free File của IRS bằng tiếng Anh và hai sản phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha. Mỗi nhà cung cấp đặt ra các yêu cầu bổ sung về tính đủ điều kiện, thường dựa trên độ tuổi, tình trạng cư trú cấp tiểu bang và thu nhập.

Người đóng thuế sử dụng Free File của IRS lần đầu tiên sẽ cần một số điều trước khi bắt đầu:

 • Số An Sinh Xã Hội của họ.
 • Thông tin về tiền lương và thu nhập của họ. Thông tin này thường được tìm thấy trên các mẫu từ chủ lao động, chẳng hạn như Mẫu W-2 và Mẫu 1099.
 • Xác minh rằng họ không được khai là một người phụ thuộc trên bất kỳ tờ khai thuế nào khác. Ví dụ, những người đóng thuế mà cha mẹ của họ khai họ là người phụ thuộc vẫn có thể khai thuế riêng, nhưng họ không thể tự khai mình là người phụ thuộc.
 • Lập tài liệu tất cả các khoản tín thuế và khấu trừ thuế. Hãy nhớ rằng, với mức khấu trừ tiêu chuẩn cao hơn hiện tại, các khoản khấu trừ được liệt kê có thể không cần thiết.
 • Tổng thu nhập điều chỉnh của năm trước hoặc mã PIN tự chọn. Họ cần thông tin này để xác thực và ký vào tờ khai thuế. Điều này là bắt buộc đối với tất cả các tờ khai thuế điện tử như một phần của chữ ký điện tử của người dùng. Người đóng thuế khai thuế lần đầu, trên 16 tuổi có thể chỉ cần nhập "0" làm thu nhập năm trước của họ cho mục đích chữ ký. Đối với những người đóng thuế trước đây đã khai thuế, thì tờ khai thuế năm trước sẽ hiển thị tổng thu nhập điều chỉnh của họ.
 • Tài khoản ngân hàng và số định tuyến để ký gửi trực tiếp bất kỳ khoản tiền hoàn thuế nào vào tài khoản của họ. Đây là cách nhanh nhất và an toàn nhất để họ nhận được tiền.

Những người đóng thuế phải đối chiếu các khoản ứng trước tín thuế trẻ em hoặc những người đủ điều kiện nhận tín thuế trợ cấp phục hồi sẽ cần một vài thư nhất định mà họ nhận được từ IRS. Các cá nhân sẽ cần biết tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế vòng ba của mình, bao gồm bất kỳ khoản thanh toán "cộng thêm" nào mà họ đã nhận được để xác định tính đủ điều kiện để yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi. Họ cũng sẽ cần tổng số tiền của các khoản ứng trước tín thuế trẻ em mà họ nhận được để yêu cầu toàn bộ khoản tín thuế.

Để tìm tổng số tiền của các khoản ứng trước tín thuế trẻ em và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba được nhận, người đóng thuế có thể kiểm tra:

 • Tài Khoản Trực Tuyến: Người đóng thuế có thể tạo hoặc đăng nhập vào Tài Khoản IRS Trực Tuyến của mình để xem tổng số tiền cho các khoản thanh toán này. Đối với những cá nhân đã kết hôn, khai thuế chung với vợ/chồng, thì mỗi người phối ngẫu sẽ cần đăng nhập vào Tài Khoản Trực Tuyến của mình hoặc xem lại thư để biết phần của họ trong tổng số tiền thanh toán của hai vợ chồng.
 • Thư của IRS: Vào cuối tháng 12 năm 2021 và đầu tháng 1 năm 2022, IRS bắt đầu gửi những thư sau đến địa chỉ có trong hồ sơ cho những người đóng thuế thích hợp:
  • Thư 6419, Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 (tiếng Anh), gửi đến những cá nhân đã nhận được các khoản ứng trước tín thuế trẻ em. Thư này có thông tin tổng số tiền thanh toán mà cá nhân đó cần phải khai chính xác và tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý.
  • Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba của Quý Vị, gửi đến những cá nhân đã nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba vào năm 2021, bao gồm các khoản thanh toán ban đầu và "cộng thêm". Thư này sẽ giúp họ xác định xem họ có đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021 cho khoản thanh toán thứ ba bị thiếu hay không. Nếu có, họ phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu khoản tín thuế này.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)