IRS cho biết việc Kiểm tra Phiếu lương giúp tránh được các bất ngờ về thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-149, ngày 10 tháng 7 năm 2020

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service hay IRS) đang nhắc nhở người đóng thuế rằng việc sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế của IRS để thực hiện Kiểm tra Phiếu lương (tiếng Anh) có thể giúp họ khấu lưu đúng số tiền thuế và tránh bị bất ngờ khi khai thuế vào năm sau.

Bởi vì thuế thu nhập là trên cơ sở vừa làm vừa trả (tiếng Anh) nên theo luật người đóng thuế được yêu cầu phải trả phần lớn tiền thuế khi nhận được thu nhập. Có hai cách để làm việc này:

  • Thông qua việc khấu lưu từ tiền lương, tiền lương hưu, trợ cấp An sinh Xã hội hoặc một số khoản thanh toán khác của chính phủ.
  • Thực hiện nộp các khoản thuế ước tính hàng quý trong suốt cả năm cho thu nhập không phải chịu thuế tạm thu.

Việc khấu lưu thuế thu nhập thường dựa trên tình trạng khai thuế dự kiến và mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn của người lao động. Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế là một công cụ trên IRS.gov được thiết kế để giúp người đóng thuế xác định cách khấu lưu đúng số tiền thuế từ tiền lương của họ. Công cụ này cung cấp cho người lao động, người về hưu, các cá nhân tự làm chủ và những người đóng thuế khác một phương pháp rõ ràng, từng bước để giúp xác định xem có cần điều chỉnh khoản khấu lưu của họ và gửi Mẫu W-4 (tiếng Anh) mới cho chủ thuê lao động hay không. Cập nhật mới nhất của Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế cung cấp giải thích chi tiết cho các khuyến nghị về khấu lưu trên Results Page (Trang kết quả).

Thời điểm cần thực hiện Kiểm tra Phiếu lương

Người đóng thuế nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ hàng năm và khi có những sự kiện thay đổi cuộc đời, chẳng hạn như kết hôn, sinh con, nhận con nuôi và mua nhà. IRS khuyến nghị bất kỳ ai đã thay đổi khoản khấu lưu trong năm nay hoặc nhận được hóa đơn thuế sau khi nộp tờ khai thuế cho năm 2019 thì nên thực hiện Kiểm tra Phiếu lương.

Thuế ước tính

Những người đóng thuế mà có một phần đáng kể thu nhập của họ không phải chịu thuế tạm thu - những người tự làm chủ, các nhà đầu tư, những người về hưu, những người có tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận đầu tư, trợ cấp ly hôn và thu nhập cho thuê nhà - thì thường phải trả các khoản thuế ước tính hàng quý.

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng các giao dịch tài chính khác nhau, đặc biệt là vào cuối năm, thường có thể có tác động bất ngờ đến tiền thuế. Các ví dụ bao gồm tiền thưởng cuối năm và ngày lễ, cổ tức, lợi nhuận đầu tư từ các quỹ góp vốn đầu tư và cổ phiếu, trái phiếu, tiền ảo, bất động sản hoặc tài sản khác được bán có lời.

Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính Cho Cá Nhân (tiếng Anh), có các hướng dẫn để giúp người đóng thuế tính toán thuế ước tính của họ. Họ cũng có thể vào trang IRS.gov/payments để nộp thuế qua đường điện tử. IRS cung cấp hai tùy chọn thanh toán điện tử miễn phí trong đó người đóng thuế có thể lên lịch thanh toán thuế liên bang ước tính trước tối đa 30 ngày với công cụ Trả Trực Tiếp hoặc trước tối đa 365 ngày với Hệ Thống Trả Tiền Thuế Liên Bang Điện Tử (EFTPS).

Để biết thêm thông tin, hãy xem: