Sở Thuế Vụ làm việc để giúp những người không có địa chỉ thường trú nhận được trợ cấp bao gồm các khoản chi trả kích thích kinh tế và tín thuế

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID 2021-72, 5/21/2021

Mặc dù các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP) thứ ba tiếp tục được thực hiện tự động cho hầu hết mọi người, Sở Thuế Vụ không thể phát hành khoản chi trả cho những người Mỹ đủ điều kiện khi thông tin về họ không có sẵn trong hệ thống của cơ quan thuế.

Các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, còn được gọi là các khoản chi trả kích thích kinh tế, khác với hầu hết các khoản trợ cấp thuế khác.

Mọi người không cần địa chỉ thường trú, trương mục ngân hàng hoặc thậm chí là một công việc để nhận các khoản chi trả này. Các cá nhân có thể đủ điều kiện cho khoản tiền này nếu họ có số An Sinh Xã Hội và không phải là người phụ thuộc được người khác kê khai và sống phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người đó.

Những người đủ điều kiện chưa nhận được các khoản chi trả này phải nộp tờ khai thuế năm 2020, ngay cả khi họ thường không nộp. Điều này sẽ cung cấp cho Sở Thuế Vụ thông tin cần thiết để gửi cho họ một khoản chi trả. Những người trải qua tình trạng vô gia cư có thể liệt kê địa chỉ của bạn bè, người thân hoặc nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, chẳng hạn như nơi tạm trú, trung tâm chăm sóc ban ngày hoặc chương trình nhà ở chuyển tiếp, vào tờ khai thuế của họ.

Những người đã bỏ lỡ một trong hai khoản chi trả đầu tiên vẫn có thể nhận được số tiền này bằng cách nộp tờ khai thuế năm 2020 và yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi (tiếng Anh). Nộp tờ khai thuế năm 2020 là cách duy nhất giúp những người đủ điều kiện có thể nhận tiền từ khoản chi trả đầu tiên hoặc thứ hai ngay bây giờ. Hầu hết mọi người có thể sử dụng công cụ Khai Thuế Miễn Phí Của Sở Thuế Vụ để cung cấp thông tin rất cơ bản. Thậm chí còn có một mục đặc biệt trên IRS.gov có thể giúp: Yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2020 nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh).

Khoản tín thuế sẽ được bao gồm trong khoản tiền hoàn thuế của người khai thuế. Sở Thuế Vụ sẽ gửi riêng bất kỳ khoản EIP thứ ba nào mà họ đủ điều kiện nhận sau khi tờ khai thuế của họ đã được xử lý. Sử dụng công cụ Khai Thuế Miễn Phí Của Sở Thuế Vụ để khai thuế và chọn phương thức tiền gửi trực tiếp là cách nhanh nhất và an toàn nhất để nhận được tiền hoàn thuế.  

Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ mở rộng khoản trợ cấp EITC và khoản tín thuế trẻ em cho niên thuế 2021. Một số người sẽ có thể nhận được khoản trả trước tín thuế trẻ em vào cuối năm nay. Những người đủ điều kiện không cần làm gì vào lúc này ngoài việc nộp tờ khai thuế năm 2020.

Các tùy chọn cho những người không có trương mục ngân hàng

Những người không có trương mục ngân hàng nên truy cập trang web của Công Ty Bảo Hiểm Ký Thác Liên Bang Hoa Kỳ (tiếng Anh) để biết thông tin chi tiết về cách mở trương mục trực tuyến hoặc sử dụng công cụ BankFind (tiếng Anh) của FDIC để xác định một ngân hàng được FDIC bảo hiểm.

BankOn (tiếng Anh), Hiệp Hội Các Chủ Ngân Hàng Hoa Kỳ (tiếng Anh), Các Chủ Ngân Hàng Cộng Đồng Độc Lập Của Hoa Kỳ (tiếng Anh), Cơ Quan Quản Lý Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) có danh sách các ngân hàng hoặc hiệp hội tín dụng có thể mở trương mục trực tuyến. Cựu Chiến Binh, vui lòng xem Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (VBBP) (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chánh tại các ngân hàng tham gia.

Nhiều thẻ trả trước nạp lại hoặc ứng dụng chi trả di động cũng có số trương mục và số định tuyến ngân hàng mà các cá nhân có thể sử dụng để cung cấp cho Sở Thuế Vụ để nhận các khoản chi trả của họ.

Những cá nhân trải qua tình trạng vô gia cư cũng có thể nhận khoản EITC

Đối với những người trải qua tình trạng vô gia cư có việc làm, việc khai thuế thường mang lại một khoản tiền bổ sung – được nhận tiền hoàn thuế dựa trên các khoản trợ cấp thuế khác nhau, đặc biệt là tín thuế lợi tức do lao động dành cho người lao động có lợi tức thấp và trung bình và các gia đình đi làm.

Để nhận được khoản tín thuế này, luật liên bang yêu cầu người lao động phải sống ở Hoa Kỳ hơn nửa năm và đáp ứng các yêu cầu khác. Điều này có nghĩa là sống trong một ngôi nhà ở bất kỳ tiểu bang nào trong số 50 tiểu bang hoặc District of Columbia. Do đó, những cá nhân trải qua tình trạng vô gia cư, bao gồm cả những người cư trú tại một hoặc nhiều nơi tạm trú dành cho người vô gia cư, có thể đáp ứng yêu cầu đó.

Bởi vì đó là một khoản tín thuế khả bồi hoàn, những người đủ điều kiện và yêu cầu khoản tín thuế có thể trả ít thuế liên bang hơn, không phải trả thuế hoặc thậm chí được hoàn thuế. Số tiền thay đổi tùy thuộc vào mức lợi tức, tình trạng hôn nhân và các yếu tố khác của người lao động.

Để tìm hiểu xem họ có đủ điều kiện hay không, mọi người có thể sử dụng Trợ Tá EITC trên IRS.gov. Nó có sẵn bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)